ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wzoru wykazu oraz wzorów zestawień zbiorczych nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego podlegających ujawnieniu w księgach wieczystych oraz nieruchomości zabudowanych niepozostających w posiadaniu ich właścicieli

Na podstawie art. 1 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 191, poz. 1365) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzór wykazu nieruchomości, które na mocy odrębnych przepisów przeszły na własność Skarbu Państwa i stanowią jego własność albo własność jednostek samorządu terytorialnego, a także niestanowiących własności Skarbu Państwa albo własności jednostek samorządu terytorialnego i niepozostających w posiadaniu ich właścicieli, nieruchomości zabudowanych, w których lokale zajmowane są przez osoby objęte przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm. 2) ), sporządzanego przez starostów z obszaru ich właściwości;

2) wzór zestawienia zbiorczego nieruchomości, o których mowa w pkt 1, sporządzanego przez wojewodów z obszaru ich właściwości;

3) wzór zestawienia zbiorczego nieruchomości, o których mowa w pkt 1, sporządzanego przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej dla obszaru całego kraju.

§ 2. 1. Wzór wykazu nieruchomości, o którym mowa w § 1 pkt 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2.  Wzór zestawienia zbiorczego nieruchomości, o którym mowa w § 1 pkt 2, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3.  Wzór zestawienia zbiorczego nieruchomości, o którym mowa w § 1 pkt 3, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 stycznia 2008 r. (poz. 143)

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 69, poz. 626, z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 167, poz. 1193 i Nr 249, poz. 1833 oraz z 2007 r. Nr 128, poz. 902 i Nr 173, poz. 1218.