ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 31 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składania egzaminów oraz mianowania policjantów na stopnie policyjne

Na podstawie art. 57 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie składania egzaminów oraz mianowania policjantów na stopnie policyjne (Dz. U. Nr 95, poz. 872) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Policjant, który ukończył szkolenie zawodowe podstawowe, specjalistyczne albo dla absolwentów szkół wyższych, z ogólnym wynikiem nauki „6” – wyróżniającym lub „5” – bardzo dobrym i uzyskał pozytywną okresową ocenę, o której mowa w § 4 pkt 2, zdaje egzamin niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia tego szkolenia.”;

2) w § 7:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Jeżeli kierownik, o którym mowa w ust. 1, z uwagi na miejsce przechowywania akt osobowych policjanta jest obowiązany zwrócić raport przełożonemu, zamiast tego raportu przesyła się pisemną informację o skierowaniu policjanta na egzamin.”,

b) w ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) stanowiska służbowe policjantów oraz rodzaj służby właściwy dla tych stanowisk;”;

3) w § 9 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Egzaminy podoficerskie i aspiranckie dla policjantów, w stosunku do których komisja lekarska orzekła ograniczoną zdolność do pełnienia służby oraz dla policjantek powyżej 45 roku życia i policjantów powyżej 50 roku życia, przeprowadza się w odrębnie ocenianych i następujących kolejno po sobie etapach, o których mowa w ust. 1 pkt 2.”;

4) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dokumentację niezbędną do przeprowadzenia egzaminu, zwaną dalej „pakietem egzaminacyjnym”, opracowuje:

1) Wyższa Szkota Policji – dla egzaminów oficerskich;

2) komórka organizacyjna Komendy Głównej Policji właściwa w sprawach egzaminów – dla egzaminów podoficerskich i aspiranckich przeprowadzanych w terminach wyznaczonych przez Komendanta Głównego Policji;

3) szkoła policyjna prowadząca szkolenie zawodowe, w porozumieniu z komórką organizacyjną Komendy Głównej Policji właściwą w sprawach egzaminów – dla egzaminów przeprowadzanych niezwłocznie po zakończeniu tego szkolenia.”;

5) w § 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Podczas trwania egzaminu oraz w trakcie posiedzenia komisji lub podkomisji egzaminacyjnej może być obecny przedstawiciel Komendanta Głównego Policji.”;

6) w § 13 w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) podczas sprawdzianu praktycznego podejmie działania, które w warunkach pełnienia służby spowodują poniesienie przez niego odpowiedzialności karnej lub dyscyplinarnej.”;

7) w § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku uzyskania w którymkolwiek etapie egzaminu mniej niż 60% punktów, policjantowi wystawia się ocenę negatywną i przerywa egzamin.”;

8) w § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do policjanta, który rozpoczął egzamin lub kolejny etap egzaminu i nie mógł go kontynuować z powodu choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim albo z innych ważnych przyczyn losowych, przepisu ust. 1 nie stosuje się.”;

9) w § 19 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) zestawienie i analizę wyników uzyskanych przez zdających w poszczególnych etapach oraz ocen końcowych z egzaminu.”;

10) w § 20:

a) w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) służby kryminalnej Komendy Głównej Policji, Komendy Stołecznej Policji, Wyższej Szkoły Policji, Szkoły Policji w Katowicach, Szkoły Policji w Pile i Szkoły Policji w Słupsku, oraz z województw: mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i z komórek organizacyjnych właściwych w sprawach techniki operacyjnej z pozostałych województw,”,

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Szkoła Policji w Pile – dla policjantów służby kryminalnej z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, z wyłączeniem policjantów z komórek organizacyjnych właściwych w sprawach techniki operacyjnej oraz dla policjantów służby kryminalnej z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie;”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i Nr 277, poz. 2742 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 70.