ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru zgody przewozowej

Na podstawie art. 43 ust. 8 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576, z 2013 r. poz. 829 oraz z 2014 r. poz. 295) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór zgody przewozowej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 2) . 3)

1) Obecnie działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne kieruje Minister Spraw Wewnętrznych, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265).

2) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 29 września 2011 r.

3) Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Mnistra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie wzoru zgody przewozowej (Dz. U. Nr 179, poz. 1106), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 38, poz. 195).

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzoru zgody przewozowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 40), które weszło w życie z dniem 25 stycznia 2013 r.