ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie opłat za wydanie lub wymianę zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej oraz karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej

Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wysokość i sposób uiszczania opłat za wydanie lub wymianę zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej oraz karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.

§ 2. Ustala się opłaty za:

1) wydanie zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej w wysokości 1 zł;

2) wymianę zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej w wysokości 1 zł.

§ 3. Ustala się opłaty za:

1) wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej w wysokości 30 zł;

2) wymianę karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej w wysokości 30 zł.

§ 4. Opłaty, o których mowa w § 2 i 3, uiszcza się przed odbiorem zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej w kasie organu wydającego lub wymieniającego zaświadczenie lub kartę albo na rachunek bankowy tego organu.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919).