ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

Na podstawie art. 65 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wysokość i warunki przyznawania funkcjonariuszowi Straży Granicznej w służbie stałej lub przygotowawczej, zwanemu dalej „funkcjonariuszem”, równoważnika pieniężnego w zamian za przedmioty umundurowania niewydane w naturze, zwanego dalej „równoważnikiem pieniężnym”;

2) podstawę obliczania równoważnika pieniężnego;

3) przedmioty umundurowania, za które przysługuje równoważnik pieniężny;

4) przypadki, w których równoważnik pieniężny nie przysługuje lub w których jego wypłata jest zawieszana;

5) warunki zwrotu równoważnika pieniężnego;

6) termin wypłaty równoważnika pieniężnego;

7) podmioty właściwe w sprawach związanych z wypłatą równoważnika pieniężnego.

§ 2. Podstawę obliczania równoważnika pieniężnego stanowią normy umundurowania określone w odrębnych przepisach w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz wartość pieniężna przedmiotów umundurowania określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia, zwana dalej „wartością pieniężną”.

§ 3. Równoważnik pieniężny przysługuje za okres od dnia 1 kwietnia danego roku kalendarzowego do dnia 31 marca następnego roku, zwany dalej „rokiem zaopatrzeniowym”.

§ 4. 1. Wysokość równoważnika pieniężnego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Wysokość równoważnika pieniężnego otrzymywanego przez funkcjonariusza, któremu w poprzednim roku zaopatrzeniowym wydano przedmioty umundurowania w naturze, stanowi kwotę będącą różnicą pomiędzy wysokością równoważnika określoną w załączniku nr 2 do rozporządzenia a wartością pieniężną tych przedmiotów umundurowania obowiązującą w dniu ich wydania.

3. Zasady, o której mowa w ust. 2, nie stosuje się w przypadku przedmiotów umundurowania wydanych w naturze funkcjonariuszowi po raz pierwszy w związku z jego mianowaniem do służby w Straży Granicznej.

4. Wysokość równoważnika pieniężnego przysługującego funkcjonariuszowi mianowanemu po raz pierwszy na stopień w korpusie podoficerów, chorążych i oficerów oraz na wyższy stopień, w odniesieniu do poszczególnych przypadków mianowania, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

5. Wysokość równoważnika pieniężnego otrzymywanego przez funkcjonariusza, któremu z powodu braku możliwości nie wydano przedmiotów umundurowania wyjściowego i polowego należnych w naturze w związku z mianowaniem do służby w Straży Granicznej, stanowi wartość pieniężna niewydanych przedmiotów umundurowania.

§ 5. W przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 1, równoważnik pieniężny nalicza się według przydziału etatowego funkcjonariusza na dzień 1 kwietnia danego roku.

§ 6. 1. Równoważnik pieniężny, o którym mowa w § 4 ust. 1, wypłaca się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia powstania uprawnienia do równoważnika pieniężnego.

2. Równoważnik pieniężny w przypadku funkcjonariusza, o którym mowa w § 4:

1) ust. 4 — wypłaca się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia powstania uprawnienia do równoważnika pieniężnego z tytułu mianowania funkcjonariusza po raz pierwszy na stopień w korpusie podoficerów, chorążych, oficerów oraz na wyższy stopień;

2) ust. 5 — wypłaca się do dnia zwolnienia funkcjonariusza ze służby w Straży Granicznej lub przeniesienia go do służby w innej formacji umundurowanej.

§ 7. Funkcjonariuszowi mianowanemu do służby w Straży Granicznej w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego, któremu wydaje się z dniem mianowania przedmioty umundurowania w naturze, przyznaje się równoważnik pieniężny z dniem 1 kwietnia następnego roku kalendarzowego.

§ 8. Funkcjonariuszowi w stopniu generała (admirała), który zajmuje stanowisko Komendanta Głównego Straży Granicznej albo zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej, wypłaca się równoważnik pieniężny w wysokości przewidzianej dla funkcjonariusza w stopniu generała (admirała).

§ 9. Funkcjonariuszowi, który nabył uprawnienie do umundurowania typu wojskowego innego rodzaju Sił Zbrojnych, wypłaca się równoważnik pieniężny w wysokości przewidzianej dla funkcjonariusza noszącego ten rodzaj umundurowania.

§ 10. 1. Równoważnik pieniężny nie przysługuje funkcjonariuszowi w przypadku:

1) korzystania z urlopu wychowawczego lub bezpłatnego;

2) zawieszenia w czynnościach służbowych lub tymczasowego aresztowania, jeżeli w tym okresie nastąpiło zwolnienie funkcjonariusza ze służby.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, równoważnik pieniężny nie przysługuje funkcjonariuszowi za okres liczony od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczął się urlop wychowawczy lub bezpłatny, do ostatniego dnia miesiąca, w którym zakończył się ten urlop.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, równoważnik pieniężny nie przysługuje funkcjonariuszowi za okres liczony od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczął się okres zawieszenia w czynnościach służbowych lub tymczasowego aresztowania, do ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiło zwolnienie ze służby.

4. W przypadku wypłaty równoważnika pieniężnego przed:

1) rozpoczęciem urlopu wychowawczego lub bezpłatnego — funkcjonariusz zwraca część równoważnika pieniężnego za okres, o którym mowa w ust. 2, w terminie miesiąca od dnia rozpoczęcia tego urlopu;

2) zawieszeniem funkcjonariusza w czynnościach służbowych lub tymczasowym aresztowaniem, jeżeli w tym okresie nastąpiło zwolnienie funkcjonariusza ze służby — funkcjonariusz zwraca część równoważnika pieniężnego za okres liczony od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczął się okres zawieszenia w czynnościach służbowych lub tymczasowego aresztowania, do końca roku zaopatrzeniowego w terminie do ostatniego dnia pełnienia służby.

5. W przypadku zakończenia urlopu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, funkcjonariuszowi wypłaca się część równoważnika pieniężnego za okres liczony od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakończył się ten urlop, do końca roku zaopatrzeniowego w terminie miesiąca od zakończenia tego urlopu.

6. Jeżeli po zwolnieniu funkcjonariusza ze służby nastąpiło umorzenie postępowania karnego albo uniewinnienie prawomocnym orzeczeniem sądu, funkcjonariuszowi wypłaca się część równoważnika, o której mowa w ust. 4 pkt 2, w terminie miesiąca od dnia powzięcia wiadomości o tym umorzeniu lub uniewinnieniu.

§ 11. 1. Wypłatę równoważnika pieniężnego zawiesza się funkcjonariuszowi w przypadku:

1) zawieszenia w czynnościach służbowych;

2) tymczasowego aresztowania.

2. Zawieszenie wypłaty równoważnika pieniężnego następuje na okres liczony od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniał jeden z przypadków, o których mowa w ust. 1, do ostatniego dnia miesiąca, w którym zakończyło się zawieszenie w czynnościach służbowych lub tymczasowe aresztowanie.

3. W terminie miesiąca od dnia powzięcia wiadomości o uchyleniu lub ustaniu z mocy prawa zawieszenia funkcjonariusza w czynnościach służbowych, umorzeniu postępowania karnego prowadzonego w stosunku do funkcjonariusza albo uniewinnieniu funkcjonariusza prawomocnym orzeczeniem sądu dokonuje się:

1) wznowienia wypłaty równoważnika pieniężnego;

2) wypłaty części równoważnika pieniężnego za okres, o którym mowa w ust. 1, również w przypadku, gdy umorzenie postępowania karnego lub uniewinnienie prawomocnym orzeczeniem sądu nastąpiły po zwolnieniu funkcjonariusza ze służby w Straży Granicznej.

4.  Wypłata części równoważnika pieniężnego, o której mowa w ust. 3 pkt 2, następuje w terminie miesiąca od dnia powzięcia wiadomości o uchyleniu lub ustaniu z mocy prawa zawieszenia funkcjonariusza w czynnościach służbowych, umorzeniu postępowania karnego prowadzonego w stosunku do funkcjonariusza albo uniewinnieniu funkcjonariusza prawomocnym orzeczeniem sądu.

5. W przypadku zmiany lub uchylenia orzeczenia sądu, o którym mowa w ust. 3, funkcjonariusz zwraca wypłacony równoważnik pieniężny, choćby ta zmiana lub uchylenie miały miejsce po zwolnieniu funkcjonariusza ze służby w terminie miesiąca od dnia powzięcia wiadomości o uprawomocnieniu się orzeczenia zmieniającego lub uchylającego.

§ 12. 1. Funkcjonariusz zwolniony ze służby:

1) w Straży Granicznej na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej,

2) przygotowawczej w Straży Granicznej

— przed upływem roku zaopatrzeniowego, za który wypłacono mu równoważnik pieniężny, zwraca część tego równoważnika za okres liczony od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu zaprzestania wykonywania obowiązków służbowych z powodu zwolnienia ze służby do końca roku zaopatrzeniowego, nie później jednak niż w ostatnim dniu pełnienia tej służby.

2. Funkcjonariusz przeniesiony do służby w innej formacji umundurowanej nie zwraca równoważnika pieniężnego, który został mu wypłacony przed tym przeniesieniem.

3. Funkcjonariusz, o którym mowa w ust. 2, lub zwolniony ze służby w Straży Granicznej przed wypłatą równoważnika pieniężnego zwraca kwotę stanowiącą wartość pieniężną wydanych mu w danym roku zaopatrzeniowym przedmiotów umundurowania.

§ 13. Decyzje, w sprawach, o których mowa w § 10, 11 i § 12 ust. 1, wydają:

1)   minister właściwy do spraw wewnętrznych — w stosunku do:

a)   Komendanta Głównego Straży Granicznej,

b)   zastępców Komendanta Głównego Straży Granicznej;

2)   Komendant Główny Straży Granicznej — w stosunku do:

a)   kierowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej,

b)   komendantów oddziałów, ośrodków szkolenia i ośrodków Straży Granicznej;

3)   kierownicy jednostek organizacyjnych Straży Granicznej — w stosunku do funkcjonariuszy będących na zaopatrzeniu tych jednostek;

4)   kierownicy jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, na których zaopatrzeniu byli funkcjonariusze przed oddelegowaniem do pracy poza Strażą Graniczną — w stosunku do tych funkcjonariuszy.

§ 14. 1. Funkcjonariusz, który przed dniem wejścia w życie rozporządzenia nabył prawo do podwyższenia równoważnika pieniężnego, o którym mowa w § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie (Dz. U. Nr 138, poz. 1467, z 2006 r. Nr 89, poz. 623 oraz z 2009 r. Nr 213, poz. 1654), otrzymuje jednorazowo tę kwotę w wysokości ustalonej na dotychczas obowiązujących zasadach, najpóźniej do dnia 31 marca 2012 r. albo do dnia jego zwolnienia ze służby w Straży Granicznej lub przeniesienia do służby w innej formacji umundurowanej.

2. Jeżeli wypłata kwoty, o której mowa w ust. 1, została zawieszona na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, funkcjonariusz otrzymuje tę kwotę w terminie miesiąca od dnia powzięcia wiadomości o:

1) uchyleniu lub ustaniu z mocy prawa zawieszenia funkcjonariusza w czynnościach służbowych;

2) umorzeniu postępowania karnego prowadzonego w stosunku do funkcjonariusza, choćby to umorzenie nastąpiło po jego zwolnieniu ze służby;

3) uniewinnieniu funkcjonariusza prawomocnym orzeczeniem sądu, choćby to uniewinnienie nastąpiło po jego zwolnieniu ze służby.

3. W przypadku zmiany lub uchylenia orzeczenia sądu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, funkcjonariusz zwraca wypłacony równoważnik pieniężny, choćby ta zmiana lub uchylenie miały miejsce po zwolnieniu ze służby.

§ 15. Funkcjonariusz, który przed dniem wejścia w życie rozporządzenia nabył prawo do następujących przedmiotów umundurowania:

1) munduru letniego,

2) płaszcza sukiennego,

3) munduru wyjściowego,

4) kurtki służbowej z podpinką,

5) kurtki zimowej nieprzemakalnej z podpinką

— otrzymuje jednorazowo, w przypadku braku możliwości wydania tych przedmiotów w naturze lub wydania ich zamienników na podstawie odrębnych przepisów w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej — kwotę stanowiącą ich wartość pieniężną, najpóźniej do dnia zwolnienia funkcjonariusza ze służby w Straży Granicznej lub jego przeniesienia do służby w innej formacji umundurowanej.

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2011 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. (poz. 374)

1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 195, poz. 1199, Nr 216, poz. 1367 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 85, poz. 716, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 164, poz. 1108, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273.