ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez zarząd zasobów mieszkaniowych ministerstwa spraw wewnętrznych 2)

Na podstawie art. 78e ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 746) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   tryb sprzedaży lokali mieszkalnych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 3) na rzecz osób, o których mowa w art. 78a ust. 3 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

2)   terminy wnoszenia rat z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych;

3)   wzór wniosku o nabycie lokalu mieszkalnego.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

2)   Zarządzie — należy przez to rozumieć Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;

3)   osobie uprawnionej — należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w art. 78a ust. 3 ustawy, posiadającą decyzję o przydziale lokalu mieszkalnego albo umowę najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony.

§ 3. 1. Dyrektor Zarządu, w terminie do dnia 30 września każdego roku, sporządza i przekazuje do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz osób uprawnionych.

2. Lokale mieszkalne ujęte w zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych wykazach, o których mowa w ust. 1, podlegają sprzedaży zgodnie z rocznymi planami sprzedaży lokali mieszkalnych o których mowa w art. 57 ust. 2 ustawy, zwanymi dalej „rocznymi planami sprzedaży”.

3. Roczny plan sprzedaży ustala Dyrektor Zarządu w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku i może on być na bieżąco uzupełniany.

4. Po uzyskaniu zgody organu nadzorującego, o której mowa w art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782, z późn. zm. 4) ), Dyrektor Zarządu składa do właściwego starosty lub prezydenta miasta na prawach powiatu wniosek o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu w stosunku do nieruchomości ujętych w rocznym planie sprzedaży, w celu ich sprzedaży na rzecz osób uprawnionych.

§ 4. 1. Po uprawomocnieniu się decyzji właściwego organu o wygaśnięciu trwałego zarządu w stosunku do nieruchomości ujętej w rocznym planie sprzedaży Dyrektor Zarządu zawiadamia pisemnie osoby uprawnione o przeznaczeniu zajmowanych przez nich lokali mieszkalnych do sprzedaży. Zawiadomienie zawiera informacje o:

1) uprawnieniu do złożenia wniosku o nabycie lokalu mieszkalnego, wraz z informacją o pierwszeństwie w nabyciu i terminie złożenia wniosku;

2)   nazwie i adresie organu, do którego składa się wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego;

3)   dokumentach, jakie należy załączyć do wniosku o nabycie lokalu mieszkalnego;

4)   wysokości, sposobie i terminie wpłacenia należności na pokrycie zryczałtowanych kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży przypadających na zbywany lokal mieszkalny, o których mowa w art. 58 ust. 6 ustawy, oraz o rachunku bankowym, na który należy dokonać wpłaty.

2. Kwotę zryczałtowanych kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 4, podaje się w wysokości ustalonej przez Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, zgodnie z art. 58 ust. 6a ustawy.

§ 5. 1. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w § 4 ust. 1, osoba uprawniona może złożyć do Dyrektora Zarządu wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia.

2. Do wniosku o nabycie lokalu mieszkalnego osoba uprawniona załącza potwierdzenie wpłaty kwoty równej zryczałtowanym kosztom przygotowania nieruchomości do sprzedaży przypadającym na zbywany lokal mieszkalny, wskazanej w zawiadomieniu, o którym mowa w § 4 ust. 1.

3. Osoba uprawniona do uzyskania pomniejszenia, o którym mowa w art. 58 ust. 2 pkt 1 ustawy, do wniosku o nabycie lokalu mieszkalnego, oprócz potwierdzenia wpłaty, o którym mowa w ust. 2, załącza również dokumenty potwierdzające to uprawnienie. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do pomniejszenia mogą być w szczególności:

1)   w stosunku do żołnierzy służby stałej — zaświadczenie wydane przez dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz jest wyznaczony na stanowisko służbowe, albo przez organ, w którego rezerwie kadrowej lub dyspozycji pozostaje, stwierdzające okres pełnienia czynnej służby wojskowej;

2)   w stosunku do byłych żołnierzy zawodowych, którzy pełnili zawodową służbę wojskową w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych — świadectwo służby potwierdzające sposób rozwiązania stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej oraz okres pełnienia czynnej służby wojskowej lub zaświadczenie właściwego organu w tej sprawie, z zastrzeżeniem pkt 3 i 4;

3)   w stosunku do emerytów wojskowych — decyzja wojskowego organu emerytalnego o ustaleniu prawa do emerytury wojskowej;

4)   w stosunku do osób uprawnionych do wojskowej renty inwalidzkiej — decyzja wojskowego organu emerytalnego o ustaleniu prawa do wojskowej renty inwalidzkiej.

§ 6. 1. Na podstawie złożonych wniosków o nabycie lokali mieszkalnych, po określeniu przez rzeczoznawcę majątkowego wartości rynkowej lokalu mieszkalnego, w tym prawa własności albo prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu przypadającego na ten lokal, w formie operatu szacunkowego, Dyrektor Zarządu sporządza wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży. Przepis art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stosuje się odpowiednio.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy informacyjnej w budynkach, w których znajdują się ujęte w wykazie lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zarządu.

3. Informację o wywieszeniu wykazu, o którym mowa w ust. 1, podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

4. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, może być na bieżąco uzupełniany. Do uzupełnienia wykazu stosuje się odpowiednio przepis ust. 2.

5. Po zapoznaniu się z wykazem, o którym mowa w ust. 1, oraz wartością rynkową lokalu mieszkalnego, w tym prawa własności albo prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu przypadającego na ten lokal, osoba uprawniona w terminie 14 dni od daty wywieszenia wykazu składa do Dyrektora Zarządu pisemną deklarację, w której:

1)   potwierdza, czy podtrzymuje swój wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego, czy też rezygnuje z nabycia zajmowanego lokalu mieszkalnego, albo określa inny termin, w którym zamierza nabyć lokal mieszkalny, nie dłuższy jednak niż 12 miesięcy od daty sporządzenia operatu szacunkowego, o którym mowa w ust. 1;

2)   określa, czy zamierza nabyć zajmowany lokal mieszkalny za gotówkę, czy na raty;

3)   deklaruje wysokość pierwszej wpłaty, jaką zamierza wnieść przed zawarciem umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego, w przypadku wyboru ratalnej formy płatności.

§ 7. 1. Po upływie terminu określonego w wykazie, o którym mowa w § 6 ust. 1, jednak nie krótszym niż 21 dni od dnia wywieszenia tego wykazu lub jego uzupełnienia, Dyrektor Zarządu:

1)   spisuje z osobą uprawnioną protokół uzgodnień warunków sprzedaży lokalu mieszkalnego, zwany dalej „protokołem uzgodnień”, w terminie ustalonym przez Dyrektora Zarządu wspólnie z osobą uprawnioną;

2)   przekazuje do kancelarii notarialnej dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego;

3)   ustala termin sporządzenia umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego, powiadamiając o nim osobę uprawnioną.

2. Protokół uzgodnień zawiera w szczególności:

1)   oznaczenie nieruchomości, w której skład wchodzi lokal mieszkalny, według księgi wieczystej i katastru nieruchomości lub ewidencji gruntów, budynków i lokali;

2)   oznaczenie lokalu mieszkalnego oraz jego położenia i powierzchni;

3)   określenie pomieszczeń przynależnych do lokalu mieszkalnego;

4)   określenie udziału osoby uprawnionej do lokalu mieszkalnego w nieruchomości wspólnej (przypadającej na lokal mieszkalny części ułamkowej gruntu oraz budynku lub budynków i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właściciela lokalu), jako prawa związanego z odrębną własnością lokalu mieszkalnego;

5)   informację o cenie sprzedaży, jaką osoba uprawniona uiści na rzecz Zarządu z tytułu nabycia własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, oraz sposobie jej zapłaty, w tym terminie jednorazowej wpłaty całej należności albo terminie wpłaty pierwszej raty należności oraz ilości rat, okresie, przez który będą one spłacane, wysokości poszczególnych rat, wraz z ustawowym oprocentowaniem, i terminach ich płatności, a także sposobie zabezpieczenia wierzytelności Zarządu;

6)   ustalenie, że w przypadku przeniesienia przez osobę uprawnioną prawa własności lokalu mieszkalnego na inną osobę przed dniem spłaty całej należności na rzecz Zarządu z tytułu nabycia własności tego lokalu — niespłacona część należności wraz z należnym oprocentowaniem podlega natychmiastowej spłacie;

7)   wskazanie rachunku bankowego Zarządu, na który będzie wniesiona należność z tytułu nabycia własności lokalu mieszkalnego;

8)   określenie kancelarii notarialnej, w której nastąpi sporządzenie umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego, oraz terminu przekazania tej kancelarii przez Dyrektora Zarządu dokumentów niezbędnych do sporządzenia tej umowy, a także upoważnienie Dyrektora Zarządu do ustalenia terminu jej sporządzenia;

9)   ustalenie, że zryczałtowane koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży przypadające na nabywany lokal mieszkalny ponosi osoba uprawniona, niezależnie od należności, o której mowa w pkt 5, nawet w przypadku cofnięcia wniosku albo odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego przez osobę uprawnioną;

10)  ustalenie, że koszty sporządzenia aktu notarialnego sprzedaży lokalu mieszkalnego, a także związane z tym podatki i opłaty ponosi osoba uprawniona;

11)  ustalenie, że koszty założenia księgi wieczystej nieruchomości lokalowej wyodrębnionej wskutek sprzedaży ponosi osoba uprawniona.

§ 8. Dyrektor Zarządu nie może zawrzeć z nabywcą umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego do czasu uregulowania przez nabywcę zobowiązań finansowych wynikających z tytułu dotychczasowego zajmowania lokalu mieszkalnego.

§ 9. 1. W razie niezawarcia umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego w formie aktu notarialnego, z przyczyn leżących po stronie osoby uprawnionej, w terminie 12 miesięcy od dnia sporządzenia operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego przyjmuje się, że osoba uprawniona wycofała wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego.

2. W razie niezawarcia umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego w formie aktu notarialnego, z przyczyn leżących po stronie Zarządu, w terminie określonym w ust. 1, przyjmuje się, że Zarząd odstąpił od sprzedaży lokalu mieszkalnego i w takim przypadku wniesione przez osobę uprawnioną zryczałtowane koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży, o których mowa w § 5 ust. 2, podlegają zwrotowi.

§ 10. Nabywca lokalu mieszkalnego regulujący jednorazowo należność z tytułu nabycia własności tego lokalu wnosi ją na rachunek bankowy Zarządu w pełnej wysokości, ustalonej w protokole uzgodnień, najpóźniej na trzy dni przed dniem sporządzenia umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego, z tym że za datę dokonania wpłaty uznaje się dzień wpływu należności na rachunek bankowy Zarządu.

§ 11. 1. Nabywca lokalu mieszkalnego regulujący należność z tytułu nabycia własności tego lokalu na raty wnosi na rachunek bankowy Zarządu pierwszą ratę, w wysokości ustalonej w protokole uzgodnień, najpóźniej na trzy dni przed dniem sporządzenia umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego, z tym że za datę dokonania wpłaty uznaje się dzień wpływu należności na rachunek bankowy Zarządu.

2. Pozostałą do spłacenia część należności wraz z oprocentowaniem nabywca lokalu mieszkalnego wnosi na wskazany w umowie sprzedaży lokalu mieszkalnego rachunek bankowy Zarządu, w pięciu ratach rocznych określonych w tej umowie, w terminach:

1)   do dnia 31 marca każdego roku — dla lokali mieszkalnych nabytych do dnia 30 czerwca włącznie;

2)   do dnia 30 września każdego roku — dla lokali mieszkalnych nabytych po dniu 30 czerwca.

3. Po zapłacie ostatniej raty należności dokonuje się rozliczenia końcowego sprzedaży ratalnej, z uwzględnieniem daty nabycia lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz faktycznych dat wpływu na rachunek bankowy Zarządu kolejnych rat należności. Po dokonaniu tego rozliczenia Dyrektor Zarządu wystawia nabywcy lokalu mieszkalnego potwierdzenie zapłaty umożliwiające wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej prowadzonej dla wyodrębnionego lokalu mieszkalnego.

§ 12. W przypadku przeniesienia przez nabywcę lokalu mieszkalnego obciążonego hipoteką na rzecz Zarządu prawa własności tego lokalu na inną osobę, niespłacona część należności wraz z należnym oprocentowaniem podlega natychmiastowej spłacie.

§ 13. (pominięty). 5)

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 6) . 7)

1) Obecnie działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne kieruje Minister Spraw Wewnętrznych, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265).

2)    Tytuł rozporządzenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Mnistra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 listopada 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Mnisterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1419), które weszło w życie z dniem 2 stycznia 2013 r.

3)    Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 985, 1039 i 1180.

5)    Zamieszczony w obwieszczeniu.

6)    Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 22 kwietnia 2011 r.

7) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Mnisterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 119, poz. 1012), które utraciło moc z dniem 1 lipca 2010 r. na podstawie art. 1 pkt 59 ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 143).

8) Ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.