ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu ustalania szkód powstałych w związku z działaniami w miejscu i czasie trwania imprezy masowej oraz trybu występowania o wypłatę odszkodowań

Na podstawie art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy tryb ustalania szkód powstałych w mieniu użytym w związku z działaniami w miejscu i czasie trwania imprezy masowej, poniesionych przez jednostkę organizacyjną:

a) Policji,

b) Żandarmerii Wojskowej,

c) straży gminnej (miejskiej),

d) Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej,

e) służby zdrowia;

2) tryb występowania o wypłatę odszkodowań z tytułu odpowiedzialności organizatora imprezy masowej za szkody powstałe w mieniu jednostki organizacyjnej, o której mowa w pkt 1, w związku z działaniami w miejscu i czasie trwania imprezy masowej.

2. Przepisy rozporządzenia stosuje się do imprez masowych, na które wstęp jest odpłatny.

§ 2. 1. Kierownik jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, wyznacza przedstawiciela upoważnionego do ustalenia wykazu szkód powstałych w mieniu tej jednostki, w związku z działaniami w miejscu i czasie trwania imprezy masowej, i wydaje mu upoważnienie.

2. W upoważnieniu, o którym mowa w ust. 1, podaje się: nazwę jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, podstawę prawną wydania upoważnienia, imię i nazwisko, stanowisko służbowe upoważnionego przedstawiciela tej jednostki, termin obowiązywania upoważnienia oraz zakres czynności nim objętych, podpis osoby udzielającej upoważnienia.

3. Organizator imprezy masowej wyznacza przedstawiciela upoważnionego do ustalenia wykazu szkód powstałych w mieniu jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, w związku z działaniami w miejscu i czasie trwania imprezy masowej, i wydaje mu upoważnienie. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. Upoważnionych przedstawicieli, o których mowa w ust. 1 i 3, wyznacza się na dzień przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy masowej.

5. Kierownik jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, lub organizator imprezy masowej mogą wyznaczyć stałych upoważnionych przedstawicieli, o których mowa w ust. 1 i 3.

§ 3. 1. Zakres szkód powstałych w mieniu jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, w związku z działaniami w miejscu i czasie trwania imprezy masowej, określa wykaz zniszczonego lub uszkodzonego mienia, zwany dalej „wykazem”.

2.  Wykaz sporządzają wspólnie upoważniony przedstawiciel jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, oraz upoważniony przedstawiciel organizatora imprezy masowej.

3. Wykaz sporządza się niezwłocznie po zakończeniu imprezy masowej, a jeżeli jest to niemożliwe ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia — niezwłocznie po ustaniu tego zagrożenia.

4. Wykaz zawiera w szczególności:

1) nazwę i adres jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1;

2) nazwę i adres organizatora imprezy masowej;

3) informacje dotyczące miejsca i czasu trwania imprezy masowej;

4) rodzaj zniszczonego lub uszkodzonego mienia jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1;

5) opis zakresu szkód powstałych w mieniu jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, w związku z działaniami w miejscu i czasie trwania imprezy masowej;

6) dokumentację fotograficzną lub filmową szkód powstałych w mieniu jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, w związku z działaniami w miejscu i czasie trwania imprezy masowej;

7) datę sporządzenia wykazu i podpisy osób, o których mowa w ust. 2;

8) ewentualne zastrzeżenia do zawartości wykazu i ich ostateczne rozstrzygnięcie lub ekspertyzę, o której mowa w § 4 ust. 5.

5. Wykaz sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i przekazuje po jednym egzemplarzu kierownikowi jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, oraz organizatorowi imprezy masowej.

6. Do wykazu załącza się kopię upoważnień, o których mowa w § 2.

§ 4. 1. Jeżeli upoważniony przedstawiciel jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, lub upoważniony przedstawiciel organizatora imprezy masowej zgłosi zastrzeżenia co do zawartości wykazu, zastrzeżenia te podlegają ujawnieniu w wykazie. Upoważniony przedstawiciel jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, i upoważniony przedstawiciel organizatora imprezy masowej, w terminie 3 dni od daty sporządzenia wykazu, uzgadniają ostateczną zawartość wykazu, dążąc do usunięcia zgłoszonych zastrzeżeń.

2. W przypadku nieuzgodnienia zawartości wykazu kierownik jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, oraz organizator imprezy masowej, w celu ustalenia wykazu szkód powstałych w mieniu użytym w związku z działaniami w miejscu i czasie trwania imprezy masowej, mogą wspólnie zlecić wykonanie ekspertyzy przez niezależnego eksperta posiadającego właściwe doświadczenie i przygotowanie techniczne w zakresie szacowania rozmiarów szkód, które mogą wystąpić wskutek zdarzeń losowych.

3. Ekspert, o którym mowa w ust. 2, nie może pozostawać z kierownikiem jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, lub organizatorem imprezy masowej albo osobą go reprezentującą w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa w linii bocznej do czwartego stopnia lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, być z nimi związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli lub pozostawać z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziaływa na jego prawa lub obowiązki.

4. Wybór niezależnego eksperta następuje poprzez zgodne oświadczenie woli kierownika jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, oraz organizatora imprezy masowej, złożone w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia, w którym powinno nastąpić ostateczne uzgodnienie zawartości wykazu, o którym mowa w ust. 1.

5. Ekspert dokonuje ustalenia zakresu szkód powstałych w mieniu jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, w formie ekspertyzy, w terminie umożliwiającym przedłożenie organizatorowi imprezy masowej wykazu zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

6. Koszty związane z wykonaniem ekspertyzy ponoszą w częściach równych jednostka organizacyjna, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, oraz organizator imprezy masowej.

§ 5. Kierownik jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, ustala na podstawie uzgodnionego wykazu wysokość poniesionej szkody.

§ 6. Wysokość poniesionej szkody, w przypadku zniszczenia mienia jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, kierownik tej jednostki ustala w kwocie stanowiącej cenę zakupu zniszczonego mienia, ustalonej na dzień powstania szkody, z uwzględnieniem stopnia zużycia zniszczonego mienia przed powstaniem szkody.

§ 7. 1. Wysokość poniesionej szkody, w przypadku uszkodzenia mienia jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, kierownik tej jednostki ustala w kwocie stanowiącej równowartość przywrócenia uszkodzonego mienia do stanu sprzed powstania szkody, ustalonej według cen obowiązujących w dniu powstania szkody.

2. Jeżeli koszt przywrócenia uszkodzonego mienia do stanu sprzed powstania szkody przekracza wartość tego mienia przed jej powstaniem, uznaje się, że mienie uległo zniszczeniu, a wysokość poniesionej szkody ustala się na zasadach określonych w § 6.

§ 8. 1. Kierownik jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, przekazuje organizatorowi imprezy masowej wykaz, wraz z ustaloną wysokością poniesionej szkody oraz informacją o terminie i sposobie wypłaty odszkodowania.

2.  Przekazanie dokumentacji, o której mowa w ust. 1, następuje w siedzibie organizatora imprezy masowej albo za pośrednictwem poleconej przesyłki pocztowej skierowanej na adres siedziby organizatora imprezy masowej.

3. W celu wypłaty odszkodowania organizator imprezy masowej, wraz z dokumentacją, o której mowa w ust. 1, otrzymuje informację o numerze rachunku bankowego jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1. Wypłaty kwoty odszkodowania organizator imprezy masowej może dokonać również, za pokwitowaniem, w siedzibie jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1.

4. W celu zapewnienia sprawnego dokonania wypłaty odszkodowania kierownik jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, wyznacza organizatorowi imprezy masowej termin na dokonanie wypłaty nie krótszy niż 7 dni oraz nie dłuższy niż 14 dni, liczony od dnia otrzymania przez organizatora imprezy masowej dokumentacji, o której mowa w ust. 1.

§ 9. 1. W przypadku zastrzeżeń organizatora imprezy masowej do wysokości poniesionej szkody ustalonej w dokumentacji, o której mowa w § 8 ust. 1, może on wyznaczyć niezależnego eksperta, posiadającego właściwe doświadczenie i przygotowanie w zakresie ustalania wysokości szkód oraz rozmiaru odszkodowań, który określi wysokość poniesionej szkody.

2. Do powołania eksperta, który określi wysokość szkody, przepis § 4 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

3.  O wyznaczeniu eksperta organizator imprezy masowej informuje kierownika jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1.

4. Określenia wysokości szkody ekspert dokonuje w formie ekspertyzy na podstawie wykazu i po zapoznaniu się z dokumentacją, o której mowa w § 8 ust. 1.

5.  Ekspert określa wysokość szkody w terminie umożliwiającym organizatorowi imprezy masowej dokonanie wypłaty odszkodowania zgodnie z § 8 ust. 4.

6. Koszty związane z wykonaniem ekspertyzy ponosi organizator imprezy masowej.

§ 10. 1. Wynik ekspertyzy, o której mowa w § 9 ust. 4, organizator imprezy masowej przedstawia kierownikowi jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, z wnioskiem o dokonanie zmiany ustalonej wysokości poniesionej szkody.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, po porównaniu dokumentacji, o której mowa w § 8 ust. 1, z ekspertyzą przedstawioną przez organizatora imprezy masowej, może dokonać zmiany ustalonej przez siebie wysokości poniesionej szkody.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).