ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1695, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzory:

a) tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca wydawanego przez organ przyjmujący wniosek oraz tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca wydawanego przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców,

b) formularza wniosku o wydanie lub wymianę tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca;

2) liczbę fotografii i wymogi dotyczące fotografii dołączanych do wniosku o wydanie lub wymianę tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca.

§ 2. 1. Wzór tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca wydawanego przez organ przyjmujący wniosek stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzór tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca wydawanego przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Wzór formularza wniosku o wydanie lub wymianę tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. b, dołącza się jedną fotografię osoby, której wniosek dotyczy.

2. Fotografia dołączana do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. b, spełnia następujące wymagania:

1)   jest nieuszkodzona, kolorowa, o dobrej ostrości;

2)   ma wymiary 35 mm × 45 mm;

3)   została wykonana nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

4)   przedstawia twarz cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii;

5)   przedstawia wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca powinna być równoległa do górnej krawędzi fotografii;

6)   przedstawia cudzoziemca na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowuje naturalny kolor jego skóry.

3. Jeżeli wniosek dotyczy osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku, fotografia dołączona do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. b, może przedstawiać tę osobę w okularach z ciemnymi szkłami. W przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, fotografia może przedstawiać tę osobę z nakryciem głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie wzorów formularzy wniosków i wzorów dokumentów w postępowaniu o nadanie statusu uchodźcy (Dz. U. Nr 150, poz. 1458).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 stycznia 2009 r. (poz. 168)

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 216, poz. 1367 i Nr 234, poz. 1570.