ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania nagród rocznych, nagród uznaniowych oraz zapomóg dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

Na podstawie art. 101 ust. 3 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 27, poz. 298, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Nagrodę roczną przyznaje się funkcjonariuszowi Biura Ochrony Rządu, zwanemu dalej „funkcjonariuszem”, który:

1) nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego;

2) nie został w ostatnim roku kalendarzowym zwolniony ze służby z powodu skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo inne niż umyślne ścigane z oskarżenia publicznego albo wskutek otrzymania niedostatecznej ogólnej oceny w opinii służbowej;

3) nie został ukarany prawomocnym orzeczeniem kary dyscyplinarnej ostrzeżenia o niepełnej przydatności do służby na zajmowanym stanowisku, wyznaczenia na niższe stanowisko służbowe, obniżenia stopnia, ostrzeżenia o niepełnej przydatności do służby, wydalenia ze służby.

§ 2. 1. Nagrodę roczną przyznaje się za okres roku kalendarzowego, w którym jest wypłacana, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2.

2. Nagrodę roczną wypłaca się w miesiącu czerwcu przed dniem święta Biura Ochrony Rządu, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4.

§ 3. 1. Funkcjonariuszowi przysługuje nagroda roczna w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, przysługującego w dniu 1 czerwca danego roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem ust. 2–5.

2. W razie pełnienia przez funkcjonariusza służby przez część roku kalendarzowego, z tym że nie mniej niż przez 3 miesiące od dnia mianowania do końca maja tego roku, nagrodę roczną przyznaje się w wysokości proporcjonalnej do liczby miesięcy przypadających od dnia mianowania do końca roku kalendarzowego.

3. Nagroda roczna za jeden miesiąc kalendarzowy służby wynosi 1/12 jej wysokości wynikającej z ust. 1.

4. Nagrodę roczną w wysokości proporcjonalnej do liczby miesięcy służby w danym roku kalendarzowym przyznaje się również funkcjonariuszowi, który do końca maja danego roku kalendarzowego został zwolniony ze służby. Nagrodę roczną wypłaca się w dniu zwolnienia funkcjonariusza, przyjmując za podstawę jej obliczenia uposażenie należne funkcjonariuszowi za ostatni miesiąc pełnienia służby.

5. Nagrodę roczną przysługującą zmarłemu lub zaginionemu funkcjonariuszowi wypłaca się małżonkowi lub członkowi rodziny, o których mowa w art. 107 ust. 2 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu.

§ 4. 1. Funkcjonariuszowi można przyznać nagrodę uznaniową za wzorowe wykonywanie zadań służbowych, przejawianą inicjatywę w służbie oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

2. Nagrodę, o której mowa w ust. 1, można przyznać w szczególności za dokonanie czynu świadczącego o odwadze funkcjonariusza oraz za służbę w trudnych warunkach, wymagających znacznego nakładu pracy.

3. W przypadku przyznania funkcjonariuszowi nagrody uznaniowej jej maksymalna wysokość każdorazowo nie może przekroczyć wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, przysługującego funkcjonariuszowi za miesiąc, w którym przyznawana jest nagroda.

4. Nagrodę uznaniową wypłaca się w terminie 14 dni od dnia podjęcia decyzji o jej przyznaniu.

§ 5. 1. Funkcjonariuszowi, którego warunki bytowe uległy pogorszeniu, można przyznać zapomogę pieniężną. Przy przyznawaniu zapomogi należy brać pod uwagę wszystkie okoliczności mające wpływ na sytuację materialną funkcjonariusza i jego rodziny.

2. Zapomogę pieniężną można przyznać do wysokości sześciokrotności miesięcznego uposażenia zasadniczego przysługującego funkcjonariuszowi w stopniu plutonowego z wysługą do 2 lat, według stawki przewidzianej dla 29. grupy uposażenia.

§ 6. 1. Nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi przyznaje funkcjonariuszowi:

1) minister właściwy do spraw wewnętrznych;

2) Szef Biura Ochrony Rządu.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych przyznaje nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi Szefowi Biura Ochrony Rządu i jego zastępcom.

§ 7. 1. Nagrody uznaniowe przyznawane są z własnej inicjatywy osób, o których mowa w § 6, lub na wniosek bezpośredniego przełożonego funkcjonariusza.

2. Zapomoga może być udzielona na uzasadniony wniosek funkcjonariusza lub na wniosek bezpośredniego przełożonego funkcjonariusza.

§ 8. Podstawę do wypłaty nagród i zapomóg stanowi rozkaz lub inny dokument sporządzony na piśmie przez osoby, o których mowa w § 6, a w szczególności listy nagród i zapomóg.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2004 r. 3)1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 451, Nr 90, poz. 844, Nr 166, poz. 1609, Nr 199, poz. 1939 i Nr 210, poz. 2036.

3)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie warunków przyznawania nagród rocznych oraz zapomóg dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 23, poz. 233), które na podstawie art. 1 pkt 23 lit. b ustawy z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 199, poz. 1939) utraciło moc z dniem 31 grudnia 2003 r.