ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie opiniowania służbowego policjantów

Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, ze zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzór formularza opinii służbowej, zwanej dalej „opinią”, oraz szczegółowe zasady i tryb okresowego opiniowania służbowego policjantów, zwanego dalej „opiniowaniem”.

§ 2. Opiniowanie policjanta, zwanego dalej „opiniowanym”, ma w szczególności:

1)  ustalać przydatność policjanta na zajmowanym stanowisku służbowym oraz przydatność do służby;

2)  motywować policjanta do sprawnego wykonywania zadań i czynności służbowych;

3)  wyłaniać kandydatów do mianowania lub powołania na wyższe stanowisko służbowe oraz na wyższy stopień policyjny;

4)  wyznaczać kierunki rozwoju zawodowego i potrzeby szkoleniowe opiniowanego.

§ 3. 1. Opiniowanie przeprowadza się:

1)  nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy w służbie kandydackiej, przygotowawczej i kontraktowej;

2)  nie później niż na 30 dni przed mianowaniem policjanta na stałe, jeżeli od ostatniego opiniowania minęły co najmniej 3 miesiące;

3)  nie rzadziej niż:

a)   raz na 24 miesiące w służbie stałej do osiągnięcia przez policjanta 10 lat służby,

b)   raz na 36 miesięcy w służbie stałej po osiągnięciu przez policjanta 10 lat służby.

2. Terminy, o których mowa w ust. 1, liczy się od dnia przyjęcia policjanta do służby lub ostatniego opiniowania.

3. Opiniowanie przeprowadza się niezależnie od terminów, o których mowa w ust. 1, w następujących przypadkach:

1)  przeniesienia policjanta do innej jednostki organizacyjnej Policji albo mianowania policjanta na stanowisko służbowe w innej komórce organizacyjnej, związanych ze zmianą właściwości wydającego opinię, jeżeli od ostatniego opiniowania minęło co najmniej 6 miesięcy;

2)  delegowania policjanta do czasowego pełnienia służby albo powierzenia policjantowi obowiązków służbowych na innym stanowisku, związanych ze zmianą właściwości wydającego opinię, jeżeli okres tego delegowania lub pełnienia obowiązków wyniesie co najmniej 6 miesięcy.

4. Termin opiniowania policjanta zostaje przesunięty w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, o okres delegowania lub powierzenia obowiązków służbowych.

5. Termin opiniowania policjanta może zostać przesunięty o okres:

1)  zawieszenia w czynnościach służbowych;

2)  odbywania szkolenia zawodowego;

3)  urlopu macierzyńskiego;

4)  urlopu wychowawczego;

5)  urlopu bezpłatnego;

6)  choroby;

7)  oddelegowania do pełnienia zadań służbowych poza Policją w kraju lub za granicą;

8)  delegowania do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym;

9)  zwolnienia z obowiązku wykonywania zadań służbowych, udzielonego na zasadach określonych w przepisach o związkach zawodowych.

§ 4. 1. Przy opiniowaniu bierze się pod uwagę następujące kryteria:

1)  realizację zadań i czynności, w tym:

a)   jakość,

b)   samodzielność i inicjatywę,

c)   terminowość,

d)   planowanie i organizowanie pracy;

2)  kompetencje ogólne, w tym:

a)   rozwój własny i podnoszenie kwalifikacji,

b)   umiejętność współpracy,

c)   kulturę osobistą,

d)   dyspozycyjność;

3)  kompetencje kierownicze, w tym:

a)   dbałość o relacje międzyludzkie,

b)   radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych,

c)   kreatywność.

2. Kryterium, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, bierze się pod uwagę przy opiniowaniu policjanta zajmującego stanowisko kierownicze.

3. Kryteria, o których mowa w ust. 1, ocenia się według opisowej skali ocen. Kryteria oraz opisową skalę ocen określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

4. Wzór formularza opinii określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. Przełożonymi właściwymi do wydania opinii, zwanymi dalej „wydającymi opinię”, są:

1)   Komendant Główny Policji w stosunku do:

a)   Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji,

b)   komendanta wojewódzkiego (Komendanta Stołecznego) Policji,

c)   Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendanta szkoły policyjnej,

d)   dyrektora instytutu badawczego,

e)   kierownika komórki organizacyjnej bezpośrednio mu podległej,

f)    policjanta na stanowisku bezpośrednio mu podległym lub pozostającego w jego dyspozycji;

2)   kierownik komórki organizacyjnej, o którym mowa w pkt 1 lit. e, w stosunku do podległych mu policjantów;

3)   Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji w stosunku do:

a)   kierownika komórki organizacyjnej bezpośrednio mu podległej,

b)   policjanta na stanowisku bezpośrednio mu podległym lub pozostającego w jego dyspozycji;

4)   kierownik komórki organizacyjnej, o którym mowa w pkt 3 lit. a, w stosunku do podległych mu policjantów;

5)   komendant wojewódzki (Komendant Stołeczny) Policji w stosunku do:

a)   komendanta powiatowego (miejskiego) i rejonowego Policji,

b)   kierownika jednostki organizacyjnej Policji bezpośrednio mu podległej,

c)   kierownika komórki organizacyjnej bezpośrednio mu podległej,

d)   policjanta na stanowisku bezpośrednio mu podległym lub pozostającego w jego dyspozycji;

6)   kierownik jednostki organizacyjnej Policji oraz kierownik komórki organizacyjnej, o których mowa w pkt 5 lit. b i c, w stosunku do podległych im policjantów;

7)   komendant powiatowy (miejski) i rejonowy Policji w stosunku do:

a)   komendanta komisariatu Policji,

b)   kierownika komórki organizacyjnej bezpośrednio mu podległej,

c)   policjanta na stanowisku bezpośrednio mu podległym lub pozostającego w jego dyspozycji;

8)   komendant komisariatu Policji oraz kierownik komórki organizacyjnej, o których mowa w pkt 7 lit. a i b, w stosunku do podległych im policjantów;

9)   Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz komendant szkoły policyjnej w stosunku do:

a)   kierownika komórki organizacyjnej bezpośrednio im podległej,

b)   policjanta na stanowisku bezpośrednio im podległym lub pozostającego w ich dyspozycji;

10)  kierownik komórki organizacyjnej, o którym mowa w pkt 9 lit. a, w stosunku do podległych mu policjantów;

11)  dyrektor instytutu badawczego w stosunku do:

a)   kierownika komórki organizacyjnej bezpośrednio mu podległej,

b)   policjanta na stanowisku bezpośrednio mu podległym lub pozostającego w jego dyspozycji;

12)  kierownik komórki organizacyjnej, o którym mowa w pkt 11 lit. a, w stosunku do podległych mu policjantów;

13)  właściwy przełożony w miejscu delegowania policjanta lub pełnienia przez policjanta obowiązków służbowych, za okres, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 2. 

§ 6. 1. Wydający opinię sporządzają samodzielnie lub przy pomocy upoważnionych przełożonych opiniowanego.

2. Wydający opinię lub upoważniony przez niego przełożony opiniowanego przed sporządzeniem opinii przeprowadza z opiniowanym rozmowę, podczas której omawia:

1)  główne obowiązki wykonywane przez opiniowanego w okresie podlegającym ocenie oraz sposób ich realizacji, uwzględniając, czy opiniowany spełnia kryteria, o których mowa w § 4 ust. 1;

2)  trudności, jakie napotkał opiniowany w trakcie realizacji zadań;

3)  kierunki dalszego rozwoju zawodowego i potrzeby szkoleniowe opiniowanego.

3. W trakcie rozmowy, o której mowa w ust. 2, opiniowany ocenia samego siebie w zakresie, o którym mowa w § 4 ust. 1, oraz wypełnia w tej części formularz opinii.

4. Sporządzenie opinii następuje nie później niż w ciągu 14 dni od rozmowy, o której mowa w ust. 2.

5. Wydający opinię lub upoważniony przez niego przełożony opiniowanego zapoznają opiniowanego z opinią w ciągu 14 dni od jej sporządzenia, podczas rozmowy.

6. Opinię sporządza się w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz włącza się do akt osobowych policjanta, a drugi wręcza się opiniowanemu podczas rozmowy, o której mowa w ust. 5. Fakt otrzymania opinii opiniowany potwierdza podpisem. Jeśli opiniowany odmawia złożenia podpisu, jego przełożony, który zapoznaje go z opinią, sporządza stosowną adnotację.

§ 7. 1. Opiniowany może wnieść odwołanie od opinii, za pośrednictwem wydającego opinię, w terminie 14 dni od dnia zapoznania się z opinią.

2. Do rozpatrzenia odwołania właściwi są:

1) Komendant Główny Policji w stosunku do opinii wydanej przez:

a)   kierownika komórki organizacyjnej bezpośrednio mu podległej,

aa) Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji,

b)   komendanta wojewódzkiego (Komendanta Stołecznego) Policji,

c)   Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz komendanta szkoły policyjnej,

d) 5) dyrektora instytutu badawczego;

1a) Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji w stosunku do opinii wydanej przez kierownika komórki organizacyjnej bezpośrednio mu podległej;

2)  komendant wojewódzki (Komendant Stołeczny) Policji w stosunku do opinii wydanej przez:

a)   kierownika komórki organizacyjnej bezpośrednio mu podległej,

b)   kierownika jednostki organizacyjnej Policji bezpośrednio mu podległej,

c)   komendanta powiatowego (miejskiego) i rejonowego Policji;

3)  komendant powiatowy (miejski) i rejonowy Policji w stosunku do opinii wydanej przez:

a)   kierownika komórki organizacyjnej bezpośrednio im podległej,

b)   komendanta komisariatu Policji;

4)  Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i komendant szkoły policyjnej w stosunku do opinii wydanej przez kierownika komórki organizacyjnej bezpośrednio im podległej;

5) 6 ) dyrektor instytutu badawczego w stosunku do opinii wydanej przez kierownika komórki organizacyjnej bezpośrednio mu podległej.

3. Od opinii wydanej przez Komendanta Głównego Policji w stosunku do policjantów, o których mowa w § 5 pkt 1, odwołanie nie przysługuje.

4. Opiniowany, o którym mowa w § 5 pkt 1, może zwrócić się do Komendanta Głównego Policji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; do tego wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od opinii.

§ 8. 1. Wydający opinię może uwzględnić odwołanie opiniowanego w całości i wydać nową opinię.

2. Odwołanie, które wydający opinię uzna za nieuzasadnione, przesyła w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania przełożonemu właściwemu do rozpatrzenia odwołania, wraz z opinią i pisemnym uzasadnieniem swojego stanowiska w sprawie, a także z kompletem materiałów będących podstawą wydania opinii.

3. Przełożony właściwy do rozpatrzenia odwołania, w terminie 14 dni od dnia wpływu odwołania wraz z materiałami, o których mowa w ust. 2, powołuje komisję do zbadania zaskarżonej opinii. W skład komisji nie może wchodzić przełożony, który wydał opinię, od której wniesiono odwołanie, lub uczestniczył przy jej wydawaniu.

4. Na wniosek opiniowanego zawarty w odwołaniu od opinii przełożony właściwy do rozpatrzenia odwołania zawiadamia o wpływie odwołania zarząd związku zawodowego policjantów działający w jednostce organizacyjnej, w której opiniowany pełni służbę. Zarząd związku zawodowego policjantów może w terminie 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia zgłosić swojego przedstawiciela do składu komisji, o której mowa w ust. 3.

5. Komisja, o której mowa w ust. 3, sporządza sprawozdanie zakończone wnioskiem o uwzględnienie odwołania albo o utrzymanie w mocy zaskarżonej opinii wraz z uzasadnieniem wniosku.

6. Przełożony właściwy do rozpatrzenia odwołania, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem komisji:

1)  utrzymuje w mocy zaskarżoną opinię albo

2)  uchyla zaskarżoną opinię i poleca wydanie nowej opinii, wskazując, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy jej wydawaniu.

7. Przełożony właściwy do rozpatrzenia odwołania jest obowiązany podjąć rozstrzygnięcie, o którym mowa w ust. 6, w terminie 60 dni od dnia otrzymania odwołania wraz z materiałami, o których mowa w ust. 2.

8. Opinia, o której mowa w ust. 6 pkt 1, jako ostateczna zostaje włączona do akt osobowych policjanta.

§ 9. 1. Do spraw dotyczących odwołań od opinii, wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Oceny okresowe sporządzone od wydania ostatniej opinii do dnia wejścia w życie rozporządzenia uwzględnia się przy opiniowaniu.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia 7) .

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2010 r.

1) Obecnie działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne kieruje Minister Spraw Wewnętrznych, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 628 i 675.

Dodany przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opiniowania służbowego policjantów (Dz. U. poz. 238), które weszło w życie z dniem 20 marca 2012 r.

  Dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5)   Dodana przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

6) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

7) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 16 września 2010 r.