ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie składania wniosku o wydanie licencji detektywa

Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 273 i 822 oraz z 2015 r. poz. 1893) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   tryb składania wniosku o wydanie licencji detektywa, zwanego dalej „wnioskiem”;

2)   dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. 1. 2) Osoba ubiegająca się o wydanie licencji detektywa składa wniosek w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114), doręczanego środkami komunikacji elektronicznej do:

1)   właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania komendanta wojewódzkiego Policji albo

2)   Komendanta Stołecznego Policji — w przypadku nieposiadania miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, adres oraz podpis osoby, o której mowa w ust. 1.

§ 3. 1. Osoba ubiegająca się o wydanie licencji detektywa do wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, dołącza:

1)   dokumenty, o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy;

2)   dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–3 ustawy:

a) 3) kopie stron dowodu osobistego albo dokument stwierdzający posiadane obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zawierający imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia lub dokument potwierdzający przysługujące, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, prawo do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zawierający imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia,

b) kopię świadectwa lub dyplomu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia;

3)   dwie fotografie.

2. 4) Komendant wojewódzki Policji albo Komendant Stołeczny Policji, o którym mowa w § 2 ust. 1, sprawdza prawdziwość danych zawartych w dokumentach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, odpowiednio z danymi zawartymi w dowodzie osobistym wnioskodawcy oraz świadectwie lub dyplomie potwierdzającym posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia 5) .


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).

2)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie składania wniosku o wydanie licencji detektywa (Dz. U. poz. 1672), które weszło wżycie z dniem 1 stycznia 2014 r.

3)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5)   Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 8 września 2004 r.