ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie testu sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Granicznej

Na podstawie art. 39c ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675 i Nr 117, poz. 677) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zakres, szczegółowe warunki, tryb i terminy przeprowadzania testu sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Granicznej, zwanych dalej „funkcjonariuszami”, szczegółowy sposób oceniania testu, przypadki, w jakich można zwolnić funkcjonariusza z testu, oraz przełożonych właściwych w tych sprawach.

§ 2. 1. Test sprawności fizycznej, zwany dalej „testem”, składa się z:

1) części I — sprawdzającej skoczność, szybkość oraz siłę, obejmującej:

a) skok w dal z miejsca obunóż,

b) bieg po kopercie,

c) rzut piłką lekarską w przód;

2) części II — sprawdzającej gibkość oraz zręczność, obejmującej pady:

a) w przód,

b) w tył,

c) w bok,

d) w przód z przewrotem.

2. Szczegółowe warunki wykonania ćwiczeń w ramach testu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Funkcjonariusz przystępuje do testu nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia powstania stosunku służbowego.

2. Test przeprowadza się w następujących grupach wiekowych funkcjonariuszy:

1) I grupa wiekowa — do 24 lat;

2) II grupa wiekowa — od 25 do 29 lat;

3) III grupa wiekowa — od 30 do 34 lat;

4) IV grupa wiekowa — od 35 do 39 lat;

5) V grupa wiekowa — od 40 do 44 lat;

6) VI grupa wiekowa — od 45 do 49 lat;

7) VII grupa wiekowa — 50 lat i powyżej.

3. Podstawą kwalifikowania funkcjonariusza do grupy wiekowej jest jego rok urodzenia.

4. Przed przystąpieniem do testu:

1) potwierdza się tożsamość funkcjonariusza i posiadanie przez niego aktualnych badań profilaktycznych albo orzeczeń lekarskich;

2) zapoznaje się funkcjonariusza z celem i sposobem przeprowadzenia testu oraz sposobem jego oceniania.

5. Test jest wykonywany w stroju sportowym. Wykonanie testu poprzedza kilkuminutowa rozgrzewka przeprowadzana samodzielnie przez funkcjonariusza.

§ 4. 1. Test przeprowadza się corocznie, w okresie od września do końca października danego roku.

2. Test może być przeprowadzany w dodatkowych terminach, w okresie od stycznia do końca lutego następnego roku.

3. Test w terminie poprawkowym dla funkcjonariuszy, którzy nie uzyskali pozytywnej oceny z testu w terminach, o których mowa w ust. 1 i 2, przeprowadza się w marcu w roku, o którym mowa w ust. 2.

§ 5. 1. Ocena każdej części testu jest dokonywana odrębnie według następującej skali ocen:

1) ocena bardzo dobra (bdb.) — 5;

2) ocena dobra (db.) — 4;

3) ocena dostateczna (dst.) — 3;

4) ocena niedostateczna (ndst.) — 2.

2. Oceny części I testu, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, dokonuje się w następujący sposób:

1) wykonanie każdego ćwiczenia jest punktowane odrębnie;

2) punktację wyników odrębnie dla mężczyzn i kobiet ustala się zgodnie z tabelami stanowiącymi załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) liczbę uzyskanych przez funkcjonariusza punktów za poszczególne ćwiczenia sumuje się, a otrzymany wynik przelicza się na ocenę, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) niepodjęcie próby wykonania ćwiczenia oznacza nieuzyskanie punktów za to ćwiczenie.

3. Oceny części II testu, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, dokonuje się w następujący sposób:

1) za każdy pad funkcjonariusz otrzymuje ocenę cząstkową:

a) bardzo dobrą (bdb.) — 5 — za wykonanie bezbłędne technicznie i z dużą dynamiką ruchu,

b) dobrą (db.) — 4 — za wykonanie poprawne technicznie, ale bez odpowiedniego tempa,

c) dostateczną (dst.) — 3 — za wykonanie z drobnymi błędami technicznymi, niezdecydowanie i bez odpowiedniego tempa,

d) niedostateczną (ndst.) — 2 — za wykonanie z rażącymi błędami technicznymi oraz w przypadku niepodjęcia próby wykonania padu;

2) ocenę końcową części II testu ustala się jako średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

4. Ocenę końcową testu ustala się jako średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z obydwu części testu, z tym że ocena niedostateczna jednej części testu powoduje uzyskanie niedostatecznej oceny końcowej testu.

5. Oceny końcowe, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i ust. 4, ustala się jako:

1) bardzo dobrą (bdb.) — 5 — jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi więcej niż 4,50;

2) dobrą (db.) — 4 — jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi od 3,51 do 4,50;

3) dostateczną (dst.) — 3 — jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi od 3,00 do 3,50;

4) niedostateczną (ndst.) — 2 — jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi mniej niż 3,00.

6. O wynikach osiągniętych podczas testu i uzyskanej ocenie końcowej informuje się zainteresowanego funkcjonariusza po zakończeniu testu.

7. Funkcjonariusza, który uzyskał niedostateczną ocenę końcową, informuje się o konieczności ponownego przystąpienia do testu w terminie poprawkowym.

§ 6. 1. Test przeprowadzają komisje powoływane w:

1) Komendzie Głównej Straży Granicznej, zwanej dalej „Komendą Główną”, dla funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Głównej;

2) oddziałach, ośrodkach szkolenia i ośrodkach Straży Granicznej, zwanych dalej Jednostkami”, dla funkcjonariuszy pełniących służbę w tych jednostkach.

2. Komisje, o których mowa w ust. 1 pkt 2, z wyjątkiem komisji powołanej w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego w Warszawie, przeprowadzają testy również dla pozostających na ich zaopatrzeniu funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Głównej.

3. Komisje powołują:

1) kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych — w Komendzie Głównej;

2) kierownik jednostki — w jednostce.

4. Komisja składa się co najmniej z 3 osób: przewodniczącego, osoby prowadzącej zajęcia wychowania fizycznego oraz osoby posiadającej kwalifikacje w zakresie udzielania pierwszej pomocy, co najmniej na poziomie wymaganym do uzyskania zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

5. Na przewodniczącego komisji powołuje się odpowiednio: zastępcę kierownika komórki, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, albo zastępcę kierownika jednostki.

6. Do składu komisji, powołanej w Komendzie Głównej, osobę posiadającą kwalifikacje w zakresie udzielania pierwszej pomocy kwalifikowanej na poziomie, o którym mowa w ust. 4, wyznacza Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego w Warszawie.

7. Komisja może być podzielona na podkomisje, które samodzielnie prowadzą testy, pod warunkiem że w skład każdej z podkomisji wchodzić będzie osoba prowadząca zajęcia wychowania fizycznego oraz osoba posiadająca kwalifikacje w zakresie udzielania pierwszej pomocy, o których mowa w ust. 4.

8. Terminy i miejsca przeprowadzania testu ustalają przewodniczący komisji, o czym zawiadamiają odpowiednio kierowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej, kierowników komórek organizacyjnych jednostek, a także komendantów placówek i dywizjonów Straży Granicznej, w celu zawiadomienia podległych im funkcjonariuszy.

§ 7. 1. Dokumentację testu prowadzi się w formie elektronicznej.

2. Dokumentację, o której mowa w ust. 1, prowadzą komórki organizacyjne Komendy Głównej i jednostek właściwe w sprawach osobowych.

§ 8. 1. Funkcjonariusza można zwolnić z testu w następujących przypadkach:

1) poddania go, w roku przeprowadzania testu, sprawdzianowi oceniającemu sprawność fizyczną i uzyskania pozytywnej oceny w ramach szkolenia podstawowego, szkolenia z zakresu szkoły podoficerskiej, szkolenia z zakresu szkoły chorążych, przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej;

2) pozostawania w dyspozycji właściwego przełożonego w sprawach osobowych;

3) przebywania na urlopie bezpłatnym;

4) przebywania na urlopie wychowawczym;

5) oddelegowania do pracy poza Strażą Graniczną;

6) nieobecności w służbie z powodu choroby;

7) przedłożenia zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego.

2. Przełożonymi właściwymi w sprawach zwolnienia funkcjonariuszy z testu są:

1) Komendant Główny Straży Granicznej w stosunku do:

a) kierowników jednostek,

b) kierowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej,

c) funkcjonariuszy pozostających w jego dyspozycji;

2) kierownicy jednostek w stosunku do:

a) funkcjonariuszy pełniących służbę na stanowiskach służbowych w podległych im jednostkach,

b) funkcjonariuszy pozostających w ich dyspozycji;

3) kierownicy komórek organizacyjnych Komendy Głównej w stosunku do funkcjonariuszy pełniących służbę na stanowiskach służbowych w podległych im komórkach;

4) komendanci placówek i dywizjonów Straży Granicznej w stosunku do funkcjonariuszy pełniących służbę na stanowiskach służbowych w podległych im placówkach lub dywizjonach.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2011 r. (poz. 720)

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).