ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 30 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm, 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (Dz. U. Nr 23, poz. 175, Nr 80, poz. 564 i Nr 178, poz. 1319) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustalenie, czy kandydat spełnia określone w ustawie warunki do pełnienia służby w zakresie posiadania wyłącznie obywatelstwa polskiego, wykształcenia i nieposzlakowanej opinii, niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystania z pełni praw publicznych oraz gotowości podporządkowania się szczególnej dyscyplinie służbowej, a także określenie jego predyspozycji i przydatności do służby składa się z dwóch etapów, zwanych dalej „etapami postępowania”, z zastrzeżeniem § 25.”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Przeprowadzenie w stosunku do kandydata odpowiedniego postępowania sprawdzającego określonego w przepisach ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późn. zm. 3) ), zwanej dalej „ustawą o ochronie informacji niejawnych”, następuje równocześnie z innymi czynnościami postępowania i rozpoczyna się po uzyskaniu przez kandydata oceny pozytywnej ze wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 2.”;

2) w § 3:

a) w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:

„4) ustalenie, że kandydat daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych;

5) wyrażenie przez Komendanta Głównego Straży Granicznej zgody, o której mowa w art. 31 ust. 1c ustawy — w przypadku kandydata, którego przyjęcie do służby uzależnione jest od tej zgody.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 2, Komendant Główny Straży Granicznej udziela z urzędu albo na wniosek:

1) komendanta oddziału Straży Granicznej — w przypadku kandydata do służby w danym oddziale;

2) komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej —w przypadku kandydata do służby w danym ośrodku szkolenia;

3) dyrektora komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej — w przypadku kandydata do służby w danej komórce organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej.

Wniosek składa się po otrzymaniu przez kandydata pozytywnej oceny z pierwszego etapu postępowania, uzyskaniu orzeczenia komisji lekarskiej o jego zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Straży Granicznej, ustaleniu, że kandydat daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych, a w przypadku gdy przyjęcie kandydata do służby wymaga wyrażenia zgody, o której mowa w art. 31 ust. 1c ustawy — po wyrażeniu tej zgody albo nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o jej wyrażenie.”;

3) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

„§ 3a. 1. Komendant Główny Straży Granicznej udziela zgody, o której mowa w art. 31 ust. 1c ustawy, z urzędu albo na wniosek przełożonego wskazanego w § 3 ust. 3.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się:

1) nie później niż wniosek w sprawie zwolnienia kandydata z drugiego etapu postępowania —w przypadku gdy wniosek taki jest składany, albo

2) po spełnieniu warunków, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–4.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może stanowić element wniosku o zwolnienie kandydata z drugiego etapu postępowania.”;

4) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Oceny uzyskiwane przez kandydata w pierwszym i drugim etapie postępowania, opinię w przedmiocie dopuszczenia kandydata do drugiego etapu postępowania, a także informacje dotyczące spełniania przez kandydata warunku, o którym mowa w art. 31 ust. 1b ustawy, i informacje o podjętych rozstrzygnięciach w tym zakresie wpisuje się na bieżąco w karcie kwalifikacyjnej kandydata. Przeprowadzane w toku postępowania czynności polegające na ocenie kandydata na podstawie dostarczonych przez niego dokumentów i przeprowadzonej wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej oraz rozmowy kwalifikacyjnej, powody niedopuszczenia kandydata do drugiego etapu postępowania, a także przesłanki uzasadniające wystąpienie z wnioskiem, o którym mowa w § 3a ust. 1, dodatkowo dokumentuje się w formie notatek służbowych dołączanych do karty kwalifikacyjnej kandydata.”;

5) w § 8 w ust. 1 w pkt 3:

a) lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego — w przypadku kandydatów posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych,”,

b) w lit. g kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. h w brzmieniu:

„h) paszportu, o ile kandydat go posiada.”;

6) w § 9:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 6,

b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a.W celu ustalenia, czy kandydat posiada umiejętności umożliwiające zwolnienie go z drugiego etapu postępowania, o których mowa w pkt 9 załącznika nr 1 do rozporządzenia, w ramach wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadza się sprawdzian umiejętności muzycznych kandydata pozwalający na ocenę w szczególności jego umiejętności technicznych gry na instrumencie, wrażliwości artystycznej i zdolności słuchowo-rytmicznych.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wstępną rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza zespół wyznaczany przez przełożonego właściwego w sprawach postępowania. W przypadku gdy rozmowa obejmuje również sprawdzian umiejętności muzycznych kandydata, do składu zespołu wyznacza się z urzędu kierownika komórki organizacyjnej oddziału Straży Granicznej realizującej zadania orkiestry reprezentacyjnej Straży Granicznej lub jego zastępcę.”;

7) w § 9a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kandydata, który uzyskał ocenę pozytywną ze wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej, komórka kadrowa zapoznaje z zasadami przeprowadzania i oceny testu sprawności fizycznej, o którym mowa w § 11 pkt 2, oraz przeprowadza próbny test sprawności fizycznej.”;

8) po § 9a dodaje się § 9b w brzmieniu:

„§ 9b. 1. W przypadku kandydata, który nie podlega wyłączeniu od stosowania przepisu art. 31 ust. 1b ustawy i w dniu przyjęcia jego podania przekroczył wiek 35 lat albo przekroczył ten wiek w toku postępowania, postępowanie prowadzi się, jeżeli właściwy przełożony wymieniony w § 3 ust. 3 uzna, w oparciu o informacje uzyskane podczas czynności wymienionych w § 9 ust. 1 pkt 1 i 2, że istnieją podstawy do wystąpienia do Komendanta Głównego Straży Granicznej z wnioskiem, o którym mowa w § 3a ust. 1, albo zgoda, o której mowa w art. 31 ust. 1c ustawy, została wydana z urzędu.

2. O prowadzeniu postępowania w przypadku uznania, że istnieją podstawy do wystąpienia do Komendanta Głównego Straży Granicznej z wnioskiem, o którym mowa w § 3a ust. 1, przełożony wymieniony w § 3 ust. 3 informuje pisemnie Komendanta Głównego Straży Granicznej, wskazując, jakie kwalifikacje lub umiejętności kandydata uznano za przydatne do pełnienia służby w stopniu uzasadniającym dalsze prowadzenie postępowania.

3. Komendant Główny Straży Granicznej może w każdym czasie wydać polecenie odstąpienia od prowadzenia postępowania, jeżeli uzna, iż posiadane przez kandydata kwalifikacje lub umiejętności nie dają podstawy do wyrażenia zgody, o której mowa w art. 31 ust. 1c ustawy.”;

9) w § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W skład komisji wchodzi: przewodniczący komisji, co najmniej jeden zastępca przewodniczącego komisji i co najmniej 10 członków.”;

10) § 19 otrzymuje brzmienie:

„§ 19. 1. Uzyskanie przez kandydata O punktów z któregokolwiek z testów przeprowadzonych w drugim etapie postępowania uniemożliwia dopuszczenie kandydata do kolejnych testów lub rozmowy kwalifikacyjnej.

2. Nieprzystąpienie kandydata do testu lub rozmowy kwalifikacyjnej jest równoznaczne z uzyskaniem przez kandydata O punktów z tego testu albo rozmowy kwalifikacyjnej.”;

11) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21. 1. Negatywne wyniki albo niepoddanie się badaniom lub czynnościom, o których mowa w § 9 ust. 1, wystawienie opinii o niedopuszczeniu kandydata do drugiego etapu postępowania, uzyskanie O punktów z któregokolwiek z testów albo z rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonych w drugim etapie postępowania kwalifikacyjnego, uzyskanie mniej niż 12 punktów z drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego, nieuzyskanie orzeczenia o fizycznej i psychicznej zdolności do służby, odmowa wydania kandydatowi poświadczenia bezpieczeństwa, o którym mowa w przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych, a także niewyrażenie zgody, o której mowa w art. 31 ust. 1c ustawy, wydanie polecenia, o którym mowa w § 9b ust. 3, albo ustalenie, że nie istnieją podstawy do wystąpienia do Komendanta Głównego Straży Granicznej z wnioskiem, o którym mowa w § 3a ust. 1, powodują odstąpienie od dalszego postępowania.

2. Przełożony właściwy w sprawach postępowania, na pisemną prośbę kandydata, który uzyskał O punktów z któregokolwiek z testów albo z rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonych w drugim etapie postępowania kwalifikacyjnego bądź uzyskał mniej niż 12 punktów z drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego, może w ramach tego samego postępowania ponownie dopuścić tego kandydata do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego, o ile znajduje to uzasadnienie w potrzebach służby. Prośbę o ponowne dopuszczenie do drugiego etapu postępowania kandydat może złożyć w terminie 7 dni od dnia podania do wiadomości wyników uzyskanych w tym etapie, a w przypadku wniesienia przez niego zastrzeżenia, o którym mowa w § 20 ust. 3 —w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego powiadomienia o sposobie rozpatrzenia tego zastrzeżenia.”;

12) § 25 otrzymuje brzmienie:

„§ 25. W stosunku do poborowego ubiegającego się o skierowanie do służby kandydackiej w Straży Granicznej ustalenie, czy spełnia on określone w ustawie warunki do pełnienia służby w zakresie posiadania wyłącznie obywatelstwa polskiego, wykształcenia i nieposzlakowanej opinii, niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystania z pełni praw publicznych oraz gotowości podporządkowania się szczególnej dyscyplinie służbowej, a także określenie jego predyspozycji i przydatności do służby obejmuje czynności, o których mowa w § 8 i 9, oraz przeprowadzenie w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej, w której o skierowanie do służby się ubiega, testu sprawności fizycznej na zasadach określonych w § 17.”;

13) użyte w różnych przypadkach w § 8 w ust. 4 i w § 9 w ust. 3 wyrazy „jednostka organizacyjna Komendy Głównej Straży Granicznej” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „komórka organizacyjna Komendy Głównej Straży Granicznej”;

14) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) w pkt 6 ppkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) pracy/służbie w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykompcyjnym. Państwowej Straży Pożarnej, Urzędzie Ochrony Państwa, Biurze Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, lub”,

b) dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9. Posiadanie wykształcenia w zawodzie muzyk i umiejętności gry na instrumencie muzycznym przydatnym do pełnienia służby w komórce organizacyjnej oddziału Straży Granicznej realizującej zadania orkiestry reprezentacyjnej Straży Granicznej.”;

15) załączniki nr 2—5 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1—4 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. 1. Zachowują ważność kwestionariusze osobowe kandydatów do służby w Straży Granicznej złożone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z dotychczasowym wzorem.

2. Zachowują ważność karty kwalifikacyjne kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej, które zostały chociaż w części wypełnione przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z dotychczasowym wzorem.

3. Kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej, wobec którego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w ramach wszczętego i niezakończonego postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzono wstępną rozmowę kwalifikacyjną w oparciu o dotychczasowe przepisy, można poddać sprawdzianowi umiejętności muzycznych, o którym mowa w § 9 ust. 1a rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, jako odrębnej czynności pierwszego etapu postępowania kwalifikacyjnego z zachowaniem zasad oceny umiejętności określonych w niniejszym rozporządzeniu.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 lipca 2008 r. (poz. 937)

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558 oraz z 2008 r. Nr 86, poz. 521.

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 149, poz. 1078, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162.