ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego

Na podstawie art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106, poz. 1216, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483 i Nr 53, poz. 649, z 2001 r. Nr 27, poz. 298, Nr 106, poz. 1149, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 129, poz. 1444 i Nr 130, poz. 1452, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 183, poz. 1524, Nr 199, poz. 1671, Nr 216, poz. 1825 i 1826 i Nr 238, poz. 2021 oraz z 2003 r. Nr 7, póz 79) zarządza się, co następuje:

§ 11.

1. Funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do kontroli ruchu drogowego w stosunku do pojazdów przekraczających granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz w strefie nadgranicznej.

2. Do funkcjonariuszy Straży Granicznej, wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, przepisy § 2, § 3 ust. 1, 4—6 i 8, § 4, § 5 ust. 1 pkt 1, ust. 2—6 i ust. 7 pkt 1—3 i 5, § 6 oraz § 8 stosuje się odpowiednio.

3. Miejsce zatrzymania pojazdu może być wyznaczone przez ustawienie znaku „stój — kontrola graniczna".