ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową

Na podstawie art. 11 ust. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z 2009 r. Nr 42, poz. 337 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób zgłaszania i dokonywania wpisów oraz ich aktualizacji w rejestrze podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową, zwanym dalej „rejestrem”, w tym wzór urzędowego formularza zgłoszenia;

2) wzór zaświadczenia o wpisie do rejestru;

3) wysokość opłaty za wpis do rejestru.

§ 2. 1. W rejestrze wpisuje się dane i informacje według następującego porządku:

1) numer kolejny wpisu;

2) datę wpisu do rejestru i daty wpisów późniejszych zmian;

3) firmę przedsiębiorcy wykonującego zawodową działalność lobbingową albo imię i nazwisko osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą wykonującej taką działalność;

4) siedzibę i adres przedsiębiorcy albo adres osoby fizycznej, o których mowa w pkt 3;

5) numer w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo numer w ewidencji działalności gospodarczej — w przypadku przedsiębiorców wykonujących zawodową działalność lobbingową;

6) datę i podstawę wykreślenia z rejestru;

7) sygnaturę akt;

8) uwagi.

2. Dla każdego podmiotu wpisanego do rejestru prowadzi się oddzielne akta obejmujące dokumenty będące podstawą dokonania wpisów w rejestrze.

§ 3. 1. Wpis do rejestru jest dokonywany na podstawie zgłoszenia.

2. Zgłoszenie wnosi się na urzędowym formularzu, podpisanym przez zgłaszającego lub osoby upoważnione do jego reprezentowania. Zgłoszenie można także wnosić na formularzach stanowiących wydruki komputerowe lub będących kserokopiami urzędowego formularza.

3. Wzór urzędowego formularza zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. Wpis do rejestru polega na wprowadzeniu do systemu informatycznego danych zawartych w zgłoszeniu oraz w dokumentach dołączonych do zgłoszenia. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wniesienia zgłoszenia, chyba że zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 11 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.

§ 5. Przepisy § 3 i 4 stosuje się odpowiednio do aktualizacji danych zawartych w rejestrze, z tym że od wniosku o dokonanie aktualizacji wpisu w rejestrze nie jest pobierana opłata, a dokumenty, o których mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, dołącza się tylko w zakresie, w jakim dane w nich zawarte wymagają aktualizacji.

§ 6. 1. Wykreślenie z rejestru następuje na podstawie:

1) wniosku podmiotu wpisanego do rejestru lub osób upoważnionych do jego reprezentowania, czytelnie podpisanego, złożonego organowi prowadzącemu rejestr, wskazującego na zaprzestanie wykonywania zawodowej działalności lobbingowej oraz zawierającego dane określone w części A formularza zgłoszenia i numer kolejny wpisu w rejestrze;

2) przekazanego przez sąd prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania zawodowej działalności lobbingowej.

2. Do wniosku o wykreślenie z rejestru, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, stosownie do okoliczności, dołącza się dokument będący podstawą do działania w imieniu podmiotu wpisanego do rejestru.

3. Od wykreślenia z rejestru nie pobiera się opłaty.

§ 7. 1. Organ prowadzący rejestr wydaje podmiotowi wpisanemu do rejestru, na jego żądanie, zaświadczenie o wpisie do rejestru.

2. Wzór zaświadczenia o wpisie do rejestru stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 8. Opłata za wpis do rejestru wynosi 100 zł.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji:

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 czerwca 2011 r. (poz. 803)

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).