ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu wykonywania obowiązku osobistego stawiennictwa w jednostce organizacyjnej Policji lub w miejscu określonym przez właściwego komendanta Policji w czasie trwania imprezy masowej

Na podstawie art. 68 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób wykonywania orzeczonego za wykroczenie albo przestępstwo obowiązku osobistego stawiennictwa w jednostce organizacyjnej Policji lub w miejscu określonym przez właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ukaranej albo skazanej komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, w czasie trwania imprezy masowej.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) komendancie powiatowym Policji — rozumie się przez to również komendanta miejskiego Policji oraz komendanta rejonowego Policji;

2) miejscu stawiennictwa — rozumie się przez to komendę powiatową (rejonową, miejską) Policji lub miejsce określone przez właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ukaranej albo skazanej komendanta powiatowego Policji.

§ 3. Osoba ukarana albo skazana, wobec której orzeczono środek karny zakazu wstępu na imprezę masową połączony z obowiązkiem osobistego stawiennictwa w jednostce organizacyjnej Policji lub w miejscu określonym przez właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ukaranej albo skazanej komendanta powiatowego Policji, jest zobowiązana do:

1) zgłaszania się do miejsca stawiennictwa w czasie trwania imprezy masowej, której zakaz dotyczy;

2) odnotowania swojej obecności w karcie ewidencji stawiennictwa, której wzór stanowi załącznik do rozporządzenia;

3) posiadania w miejscu stawiennictwa i okazywania na wezwanie policjanta pełniącego służbę w miejscu stawiennictwa dokumentu potwierdzającego tożsamość.

§ 4. Komendant powiatowy Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby, o której mowa w § 3:

1) może określić jako miejsce stawiennictwa podległą jednostkę Policji, informując pisemnie o tym fakcie osobę, której obowiązek dotyczy;

2) w przypadku zmiany miejsca jej zamieszkania przesyła informację wraz z dokumentacją dotyczącą wykonywania obowiązku stawiennictwa komendantowi powiatowemu Policji właściwemu ze względu na nowe miejsce zamieszkania osoby.

§ 5. W przypadku stwierdzenia, że osoba, o której mowa w § 3, nie stosuje się do wymogu osobistego przybycia do miejsca stawiennictwa, komendant powiatowy Policji zawiadamia o tym fakcie właściwy sąd.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).