ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 3 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 i Nr 57, poz. 390) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lipca 2000 r. w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom (Dz. U. Nr 67, poz. 804) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustanawia się odznaki:

1) „Zasłużony Policjant”,

2) „Absolwent Szkoły”,

3) „Instruktor Wyszkolenia Policyjnego”,

4) „Policyjną Odznakę Sprawności Fizycznej”,

5) zwycięzcy konkursu lub turnieju z wiedzy i sprawności zawodowej,

6) „Pilot Lotnictwa Policji”,

7) „Mechanik Lotnictwa Policji”.”;

2) po § 12 dodaje się § 12a i 12b w brzmieniu:

„§ 12a. 1. Odznaka, o której mowa w § 1 pkt 6, jest odznaką policyjną z szarfą w kolorze niebieskim z napisem „POLICJA” na tle stylizowanych skrzydeł w kolorze patynowanego srebra o wymiarach 69 mm x 16 mm.

2. Odznakę nadaje rozkazem Komendant Główny Policji z dniem mianowania policjanta na stanowisko służbowe w służbie Lotnictwo Policji.

3. Wzór odznaki określa załącznik nr 6a do rozporządzenia.

§ 12b. 1. Odznaka, o której mowa w § 1 pkt 7, jest odznaką policyjną z szarfą w kolorze niebieskim z napisem „POLICJA” na tle stylizowanych skrzydeł z turbiną w kolorze patynowanego srebra o wymiarach 69 mm x 16 mm.

2. Odznakę nadaje rozkazem Komendant Główny Policji z dniem mianowania policjanta na stanowisko służbowe w służbie Lotnictwo Policji.

3. Wzór odznaki określa załącznik nr 6b do rozporządzenia.”;

3) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. 1. Uroczystego wręczenia odznak, o których mowa w § 1, dokonują osoby uprawnione do ich nadawania lub, w ich imieniu, osoby przez nie upoważnione.

2. Osoby wyróżnione odznakami, o których mowa w § 1 pkt 1, 3, 4, 6 i 7, otrzymują legitymacje stwierdzające ich nadanie.

3. Wzory legitymacji określają załączniki nr 7—11 do rozporządzenia.”;

4) po załączniku nr 6 do rozporządzenia dodaje się załączniki nr 6a i 6b do rozporządzenia w brzmieniu określonym odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia;

5) po załączniku nr 9 do rozporządzenia dodaje się załączniki nr 10 i 11 do rozporządzenia w brzmieniu określonym odpowiednio w załącznikach nr 3 i 4 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2007 r. (poz. 584)

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 245).