ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388 i 1337) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   wzór i sposób wypełniania formularza zgłoszenia pobytu stałego;

2)   wzór i sposób wypełniania formularza zgłoszenia pobytu czasowego;

3)   wzory i sposób wypełniania formularza zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego w zależności od postaci jego złożenia;

4)   wzory i sposób wypełniania formularza zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego w zależności od postaci jego złożenia;

5)   wzory i sposób wypełniania formularza zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej w zależności od postaci jego złożenia;

6)   wzory i sposób wypełniania formularza zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej w zależności od postaci jego złożenia;

7)   wzór zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały;

8)   wzór zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy.

§ 2. 1. Wzór formularza zgłoszenia pobytu stałego stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzór formularza zgłoszenia pobytu czasowego stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Wzór formularza zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego, składanego w formie dokumentu papierowego stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

4. Wzór formularza zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego, składanego w formie dokumentu elektronicznego stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

5. Wzór formularza zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego, składanego w formie dokumentu papierowego stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.

6. Wzór formularza zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego, składanego w formie dokumentu elektronicznego stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia.

7. Wzór formularza zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, składanego w formie dokumentu papierowego stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia.

8. Wzór formularza zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, składanego w formie dokumentu elektronicznego stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia.

9. Wzór formularza zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy, składanego w formie dokumentu papierowego stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia.

10. Wzór formularza zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy, składanego w formie dokumentu elektronicznego stanowi załącznik nr 10 do rozporządzenia.

11. Wzór zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały stanowi załącznik nr 11 do rozporządzenia.

12. Wzór zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy stanowi załącznik nr 12 do rozporządzenia.

§ 3. Formularze, o których mowa w § 2, wypełnia się w języku polskim.

§ 4. 1. Osoba dokonująca zgłoszenia wypełnia formularz komputerowo (maszynowo) lub pismem odręcznym, kolorem niebieskim lub czarnym, drukowanymi literami.

2. Formularz może być sporządzony przez pracownika organu gminy w postaci wydruku z systemu teleinformatycznego, w obecności osoby dokonującej zgłoszenia na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL oraz podanych przez tę osobę.

3. Potwierdzenia wiarygodności danych zamieszczonych na formularzu sporządzanym w postaci, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonuje własnoręcznym podpisem osoba zgłaszająca.

4. Potwierdzenia faktu pobytu osoby, której zgłoszenie dotyczy, pod wskazanym adresem, na formularzach, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2, dokonuje własnoręcznym podpisem właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.

5. Potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia na formularzach, o których mowa w § 2, składanych w formie dokumentu papierowego dokonuje własnoręcznym podpisem pracownik organu gminy przyjmujący zgłoszenie.

§ 5. Formularze, o których mowa w § 2, składane w formie dokumentu elektronicznego są uwierzytelniane przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu lub certyfikatu podpisu osobistego, lub profilu zaufanego ePUAP.

§ 6. 2) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2015 r. 3)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r.

1) Obecnie działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne kieruje Minister Spraw Wewnętrznych, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. poz. 1950), które weszło w życie z dniem 31 grudnia 2014 r.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 257, poz. 1743).