ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie rodzajów broni palnej odpowiadających kategoriom broni palnej określonym w dyrektywie w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni 2)

Na podstawie art. 10a ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) dyrektywa — dyrektywę Rady 91/477/EWG z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (Dz. Urz. WE L 256 z 13.09.1991) zmienioną dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/51/WE z dnia 21 maja 2008 r. zmieniającą dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (Dz. Urz. UE L 179/5 z 08.07.2008);

2) kategoria A — kategorię broni palnej, określoną w dyrektywie, do której należąca broń palna i amunicja jest niedopuszczona do nabywania i posiadania przez osoby fizyczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) kategoria B — kategorię broni palnej, określoną w dyrektywie, do której należąca broń palna wymaga posiadania pozwolenia wydanego przez właściwe władze polskie w celu nabywania i posiadania przez osoby fizyczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) kategoria C — kategorię broni palnej, określoną w dyrektywie, do której należąca broń palna wymaga zarejestrowania;

5) kategoria D — kategorię broni palnej, określoną w dyrektywie, do której należąca broń palna nie wymaga posiadania pozwolenia albo zarejestrowania;

6) broń palna krótka — broń palną z lufą, której długość nie przekracza 30 cm lub której całkowita długość nie przekracza 60 cm;

7) broń palna długa — każdą broń palną inną niż broń palna krótka;

8) broń palna samoczynna — broń palną, która przeładowuje się automatycznie po każdym oddanym strzale i jest przystosowana do odstrzelenia za jednym uruchomieniem spustu więcej niż jednego naboju;

9) broń palna samopowtarzalna — broń palną, która przeładowuje się automatycznie po każdym oddanym strzale i jest przystosowana do odstrzelenia za jednym uruchomieniem spustu tylko jednego naboju;

10) broń palna powtarzalna — broń palną, która po wystrzeleniu naboju może zostać ponownie naładowana ręcznie z magazynka lub bębna nabojowego;

11) broń palna jednostrzałowa — broń palną, którą ładuje się przed każdorazowym strzałem, poprzez ręczny załadunek naboju do komory nabojowej lub elementu pełniącego taką funkcję.

§ 2. Kategoriom broni palnej określonym w dyrektywie odpowiadają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej następujące rodzaje broni palnej:

1) kategorii A:

a) broń palna samoczynna, zdolna do rażenia celów na odległość,

b) broń palna:

— wytworzona lub przerobiona w sposób pozwalający na zatajenie jej przeznaczenia, a także broń palna imitująca innego rodzaju przedmioty,

— wyposażona w tłumik huku lub przystosowana do strzelania z użyciem tłumika huku,

— niedająca się wykryć za pomocą urządzeń przeznaczonych do kontroli osób i bagażu,

c) amunicja:

— z pociskami wypełnionymi materiałami wybuchowymi, zapalającymi albo innymi substancjami, których działanie zagraża życiu lub zdrowiu, oraz pociski do tej amunicji,

— z pociskami pełnopłaszczowymi zawierającymi rdzeń wykonany z materiału twardszego niż stop ołowiu,

— z pociskami podkalibrowymi, z płaszczem lub elementem wiodącym wykonanym z tworzyw sztucznych, z wyłączeniem amunicji przeznaczonej do strzelania z broni gładkolufowej,

— wytworzona niefabrycznie, w tym także taka, do której wytworzenia są wykorzystywane fabrycznie nowe elementy amunicji, z wyłączeniem amunicji wytwarzanej na własny użytek przez osoby posiadające broń myśliwską, sportową lub kolekcjonerską;

2) kategorii B:

a) broń palna długa i krótka, w tym samopowtarzalna, powtarzalna lub jednostrzałowa,

b) broń palna długa i krótka, konstrukcyjnie przeznaczona do strzelania wyłącznie amunicją ślepą, w tym samoczynna,

c) broń palna długa i krótka, przystosowana do strzelania wyłącznie za pomocą prochu czarnego (dymnego);

3) kategorii C — nie odpowiada w Rzeczypospolitej Polskiej żaden rodzaj broni palnej;

4) kategorii D — nie odpowiada w Rzeczypospolitej Polskiej żaden rodzaj broni palnej.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2)  Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia załącznika 1 do dyrektywy Rady 91/477/EWG z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (Dz. Urz. WE L 256 z 13.09.1991; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 11, str. 3) zmienionej dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/51/WE z dnia 21 maja 2008 r. zmieniającą dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (Dz. Urz. UE L 179/5 z 08.07.2008).

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 195, poz. 1199, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 164, poz. 1108 oraz z 2011 r. Nr 38, poz. 195 i Nr 51, poz. 263.