ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu sprawowania nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem wprowadzanym do użytku w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) organ prowadzący nadzór w imieniu ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwanego dalej „ministrem”;

2) szczegółowy sposób prowadzenia nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem wprowadzanym do użytku w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra.

§ 2. 1. Organem sprawującym w imieniu ministra nadzór nad czynnościami związanymi z wyrobem wprowadzanym do użytku jest dyrektor Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”, zwany dalej „organem upoważnionym”.

2. Nadzór nad czynnościami związanymi z wyrobem wprowadzanym do użytku jest prowadzony na podstawie:

1) umowy dostawy wyrobu określającej udział organu upoważnionego w czynnościach związanych z wyrobem;

2) zgłoszenia, o którym mowa w art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, zwanej dalej „ustawą”;

3) planu nadzoru, który powinien zawierać co najmniej:

a) nazwę wyrobu wprowadzanego do użytku,

b) opis i terminy wykonania czynności kontrolnych,

c) potwierdzenie wykonania czynności kontrolnych,

d) określenie wykonawcy.

§ 3. Zgłoszenie, o którym mowa w art. 18 pkt 1 ustawy, dokonywane jest przez dostawcę w formie pisemnej.

§ 4. Organ upoważniony ma prawo żądać od dostawcy wyrobu niezbędnych dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej wyrobu i wyników badań laboratoryjnych.

§ 5. W przypadku wyrobów podlegających ocenie zgodności obejmującej działania, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy, organ upoważniony sprawuje nadzór nad czynnościami związanymi z wyrobem przez wykonanie co najmniej następujących czynności:

1) analizy dokumentacji technicznej wyrobu na zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznej;

2) przeglądu poświadczeń jakościowych surowców, elementów zamawianych u podwykonawców;

3) przeglądu wymaganych specyfikacją techniczną badań laboratoryjnych i metodyk badawczych;

4) udziału w wybranych badaniach surowców;

5) kontroli międzyoperacyjnej w toku produkcji dla dużych dostaw wyrobów;

6) kontroli i badania końcowego wyrobu zgodnie ze specyfikacją techniczną;

7) monitorowania systemu zarządzania jakością dostawcy w zakresie procesów i wyrobu;

8) sprawdzenia prawidłowości zapisów w deklaracji zgodności OiB wystawionej przez dostawcę.

§ 6. W przypadku wyrobów podlegających ocenie zgodności obejmującej działania, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy, organ upoważniony sprawuje nadzór nad czynnościami związanymi z wyrobem przez wykonanie co najmniej następujących czynności:

1) analizy dokumentacji technicznej wyrobu na zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznej;

2) sprawdzenia kompletności wykonanych wyników badań określonych w specyfikacji technicznej;

3) oceny wyników badań surowców, elementów składowych i gotowego wyrobu prowadzonych w jednostce;

4) sprawdzenia prawidłowości zapisów w świadectwie z badań wystawionym przez jednostkę badawczą i deklaracji zgodności OiB wystawionej przez dostawcę.

§ 7. W przypadku wyrobów podlegających ocenie zgodności obejmującej działania, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy, organ upoważniony sprawuje nadzór nad czynnościami związanymi z wyrobem przez wykonanie co najmniej następujących czynności:

1) analizy dokumentacji technicznej wyrobu;

2) sprawdzenia prawidłowości zapisów w certyfikacie zgodności wyrobu wystawionym przez jednostkę certyfikującą i deklaracji zgodności OiB wystawionej przez dostawcę.

§ 8. Z wykonania czynności, o których mowa w § 5—7, sporządza się protokół.

§ 9. Usunięcia niezgodności wyrobu ze specyfikacją techniczną dostawca dokonuje w terminie uzgodnionym z organem upoważnionym.

§ 10. Ocenę skuteczności usunięcia niezgodności wyrobu ze specyfikacją techniczną organ upoważniony zamieszcza w protokole, o którym mowa w § 8.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 245).