ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji przedpoborowych

Na podstawie art. 31 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 i Nr 277, poz. 2742) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 maja 1992 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych (Dz. U. Nr 40, poz. 173 oraz z 1999 r. Nr 69, poz. 771) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Przedpoborowy zgłaszający się do rejestracji obowiązany jest przedstawić dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie jego tożsamości.”;

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Rejestrację przeprowadza się w okresie od dnia 1 do dnia 31 października każdego roku.”;

3) w § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dokumentacja rejestracji przedpoborowych może być udostępniona jedynie osobom upoważnionym i działającym w imieniu ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Obrony Narodowej lub wojewodów. Wykazy i rejestry przedpoborowych podlegają przepisom o ochronie danych osobowych.”;

4) w § 20 uchyla się ust. 2;

5) załączniki nr 1—3 i 5 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1—4 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2005 r. (poz. 1437)

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 154).