ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2004 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, którymi realizowany jest międzynarodowy obrót odpadami

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o międzynarodowym obrocie odpadami (Dz. U. Nr 191, poz. 1956) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa wykaz przejść granicznych, którymi jest realizowany międzynarodowy obrót odpadami.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 2)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 października 2004 r. (poz. 2494)

WYKAZ PRZEJŚĆ GRANICZNYCH, KTÓRYMI REALIZOWANY JEST MIĘDZYNARODOWY OBRÓT ODPADAMI1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436).

2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 maja 2002 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, którymi może być realizowany międzynarodowy obrót odpadami (Dz. U. Nr 60, poz. 548, Nr 179, poz. 1499 i Nr 191, poz. 1599 oraz z 2004 r. Nr 122, poz. 1283), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o międzynarodowym obrocie odpadami (Dz. U. Nr 191, poz. 1956).