ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych, którymi realizowany jest międzynarodowy obrót odpadami

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o międzynarodowym obrocie odpadami (Dz. U. Nr 191, poz. 1956) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 października 2004 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, którymi realizowany jest międzynarodowy obrót odpadami (Dz. U. Nr 248, poz. 2494) w załączniku pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Na granicy państwowej z Ukrainą:

1) Dorohusk (drogowe);

2) Dorohusk (kolejowe);

3) Hrubieszów (kolejowe);

4) Korczowa (drogowe);

5) Przemyśl (kolejowe).”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2005 r.


Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).