ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie zniesienia Okręgowego Urzędu Górniczego w Tychach

Na podstawie art. 108 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947) zarządza się, co następuje:

§ 1. Znosi się Okręgowy Urząd Górniczy w Tychach.

§ 2. Sprawy wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia przez dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Tychach, prowadzone na obszarze gmin, które przechodzą do właściwości:

1) dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, są prowadzone w biurze tego urzędu w Katowicach;

2) dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie, są prowadzone w biurze tego urzędu w Krakowie;

3) dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku, są prowadzone w biurze tego urzędu w Rybniku.

§ 3. Mienie będące przed dniem wejścia w życie rozporządzenia w użytkowaniu Okręgowego Urzędu Górniczego w Tychach przechodzi w użytkowanie Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2006 r.


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 220, poz. 1897).