ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

Na podstawie art. 105 i art. 108 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 622, z 2003 r. Nr 94, poz. 868 oraz z 2004 r. Nr 245, poz. 2465) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5. Funkcjonariuszom w służbie przygotowawczej przyznaje się II kategorię mnożników kwoty bazowej w grupie uposażenia zasadniczego odpowiadającej zajmowanemu stanowisku.

6. Funkcjonariuszom w służbie stałej przyznaje się I kategorię mnożników kwoty bazowej w grupie uposażenia zasadniczego odpowiadającej zajmowanemu stanowisku.”;

2) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

3) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) tabela 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia,

b) w tabeli 2 lp. 5 i 6 otrzymują brzmienie:


„5

Zastępca naczelnika wydziału, kapelan, kierownik samodzielnej sekcji, audytor wewnętrzny

08

mjr,  kmdr  ppor.

6

Kierownik sekcji, starszy specjalista, zastępca kierownika samodzielnej sekcji, dowódca kompanii odwodowej

07

mjr,  kmdr  ppor.”


c) w tabeli 3 lp. 7 otrzymuje brzmienie:


„7

Zastępca komendanta studium (kursu), kierownik sekcji, starszy specjalista

07

mjr”


d) tabela 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;

4) w załączniku nr 4 do rozporządzenia, w części Stanowiska kierownicze w Straży Granicznej, lp. 28 otrzymuje brzmienie:


„28

Dowódca plutonu (strażnicy szkolnej)

XI

XI”


§ 2. Funkcjonariusze w służbie przygotowawczej, którym przed dniem wejścia w życie rozporządzenia przyznano I kategorię w danej grupie uposażenia zasadniczego, zachowują prawo do przyznanej kategorii w tej grupie uposażenia.

§ 3. Przepis § 1 pkt 2 stosuje się przy ustalaniu wysokości uposażeń należnych funkcjonariuszom Straży Granicznej od dnia 1 października 2004 r.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2 oraz § 3, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 listopada 2004 r. (poz. 2564)

1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 171, poz. 1800, Nr 172, poz. 1805 i Nr 210, poz. 2135.