ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

Na podstawie art. 101 ust. 2, art. 102 i art. 104 ust. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. Nr 152, poz. 1732, z późn. zm. 3) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Mnożnik kwoty bazowej służący do ustalenia wysokości miesięcznej stawki uposażenia zasadniczego można podwyższać w razie:

1) powołania lub mianowania policjanta na wyższe stanowisko służbowe,

2) przeniesienia policjanta z urzędu na równorzędne stanowisko służbowe do jednostki organizacyjnej Policji wyższego szczebla,

3) pełnienia przez policjanta służby na danym lub innym równorzędnym pod względem zaszeregowania stanowisku służbowym przez okres co najmniej 2 lat i pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii służbowej.

2. Podwyżkę, o której mowa w ust. 1 pkt 3, policjant może otrzymać nie częściej niż raz w roku i w stawce nie wyższej od 0,1 kwoty bazowej.”;

2) w § 8 w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) podwyższać na stałe lub na czas określony w granicach stawek wynikających z ust. 4,”;

3) w § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dodatek służbowy może być podwyższany na stałe lub na czas określony w granicach stawek wynikających z ust. 1 w związku z powierzeniem policjantowi nowych lub dodatkowych zadań bądź obowiązków służbowych na innym stanowisku, a także za wzorową służbę.”;

4) w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W razie posiadania kwalifikacji instruktorskich w kilku dziedzinach dodatek instruktorski ustala się jako sumę stawek procentowych tego dodatku należnych za każdy rodzaj posiadanych uprawnień instruktorskich, nie więcej jednak niż w wysokości 30% kwoty bazowej.”;

5) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. 1. Mnożnik kwoty bazowej, służący do ustalenia wysokości dotychczasowej miesięcznej stawki uposażenia zasadniczego policjanta od 2 do 16 grupy zaszeregowania, zwiększa się z dniem 1 października 2004 r. o 5%, z zaokrągleniem wyliczonej wysokości do setnych części w górę, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Mnożnik kwoty bazowej, podwyższony w sposób, o którym mowa w ust. 1, nie może być niższy od minimalnego ani wyższy od maksymalnego mnożnika kwoty bazowej, określonego dla danej grupy zaszeregowania w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. Przepisy § 1 pkt 5 i § 2 rozporządzenia stosuje się przy ustalaniu wysokości uposażeń należnych policjantom od dnia 1 października 2004 r.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 listopada 2004 r. (poz. 2563)

TABELA GRUP ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH POLICJANTÓW ORAZ ODPOWIADAJĄCYCH IM STAWEK UPOSAŻENIA WYRAŻONYCH W POSTACI MNOŻNIKÓW KWOTY BAZOWEJ1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842 i Nr 210, poz. 2135.

3)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 121, poz. 1040 i Nr 241, poz. 2092 oraz z 2004 r. Nr 30, poz. 261 i Nr 140, poz. 1491.