Załącznik TABELA ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH POLICJANTÓW DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP ORAZ ODPOWIADAJĄCYCH IM POLICYJNYCH STOPNI ETATOWYCH

Użyte w tabeli skróty nazw jednostek organizacyjnych Policji oznaczają:

1)    KGP        -  Komendę Główną Policji,

2)    KWP        -  komendę wojewódzką (Stołeczną) Policji,

3)    KP(M,R)P   -  komendę powiatową (miej ską, rej onową) Policj i,

4)    KP          -  komisariat (komisariat specjalistyczny) Policji,

5)    IB          -  instytut badawczy Policji,

6)    WSPol      -  Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie,

7)    SP          -   szkołę policyjną,

8)    OSzP       -  ośrodek szkolenia Policji,

9)    OPP        -  oddział prewencji Policji i samodzielny pododdział prewencji Policji,

10)   AT         -  samodzielny pododdział antyterrorystyczny Policji.


Lp. Nazwa stanowiska Stopień etatowy Grupa zaszeregowania Jednostka organizacyjna Policji
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Komendant Główny Policji generalny inspektor 16 KGP
2 I Zastępca Komendanta Głównego Policji Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor 15 KGP
3 Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji nadinspektor 14a KWP
4 Dyrektor Centralnego Biura Śledczego nadinspektor 14a KGP
5 Komendant-rektor nadinspektor 14 WSPol
6 Dyrektor biura

(równorzędnej komórki organizacyjnej)

inspektor 14 KGP
7 Dyrektor instytutu badawczego Policji inspektor 14 IB
8 Zastępca komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji Zastępca komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji inspektor 13a KWP
9 Zastępca Dyrektora Centralnego Biura Śledczego inspektor 13a KGP
10 Komendant inspektor 13 SP
11 Zastępca komendanta — prorektor inspektor 13 WSPol
12 Prorektor inspektor 13 WSPol
13 Kanclerz inspektor 13 WSPol
14 Zastępca dyrektora biura (równorzędnej komórki organizacyjnej) inspektor 13 KGP
15 Zastępca dyrektora instytutu badawczego Policji inspektor 13 IB
16 Rzecznik prasowy inspektor 13 KGP
17 Główny księgowy budżetu inspektor 13 KGP
18 Zastępca komendanta inspektor 12 SP
19 Komendant powiatowy (miejski, rejonowy) Policji inspektor 12 KP(M,R)P
20 Naczelnik zarządu inspektor 12 KGP
21 Dyrektor instytutu inspektor 12 WSPol
22 Dowódca oddziału inspektor 12 OPP
23 Profesor zwyczajny inspektor 12 IB WSPol
24 Dziekan inspektor 12 WSPol
25 Główny księgowy — naczelnik wydziału młodszy inspektor 12 KGP KWP IB SP
26 Kwestor młodszy inspektor 121 WSPol
27 Profesor nadzwyczajny młodszy inspektor 11 IB WSPol
28 Zastępca naczelnika zarządu młodszy inspektor 11 KGP
29 Zastępca głównego księgowego — naczelnika wydziału młodszy inspektor 11 KGP KWP IB
30 Radca młodszy inspektor 11 KGP KWP IB WSPol SP
31 Naczelnik wydziału

(równorzędnej komórki organizacyjnej)

młodszy inspektor 11 KGP KWP IB WSPol SP
32 Kierownik rektoratu młodszy inspektor 11 WSPol
33 T Zastępca komendanta powiatowego (miejskiego, rejonowego) Policji Zastępca komendanta powiatowego (miejskiego, rejonowego) Policji młodszy inspektor 11 KP(M,R)P
34 Komendant komisariatu

(komisariatu specjalistycznego) Policji1)

młodszy inspektor 11 KP
35 Dowódca samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego młodszy inspektor 11 AT
36 Zastępca dyrektora instytutu młodszy inspektor 11 WSPol
37 Kierownik zakładu młodszy inspektor 11 IB WSPol SP
38 Naczelnik wydziału — radca prawny młodszy inspektor 11 KGP KWP
39 Redaktor naczelny młodszy inspektor 11 KGP
40 Kierownik ośrodka młodszy inspektor 11 OSzP
41 Zastępca dowódcy oddziału młodszy inspektor 11 OPP
42 Dowódca samodzielnego pododdziału młodszy inspektor 11 OPP
43 Radca prawny młodszy inspektor 11 KGP KWP IB WSPol SP
44 Adiunkt młodszy inspektor 10 IB WSPol
45 Dyżurny młodszy inspektor 10 KGP
46 Zastępca naczelnika wydziału (równorzędnej komórki organizacyjnej) podinspektor 10 KGP KWP IB WSPol SP
47 Zastępca komendanta komisariatu (komisariatu specjalistycznego) Policji1) podinspektor 10 KP
48 Zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego podinspektor 10 AT
49 Kierownik studium podinspektor 10 WSPol SP
50 Zastępca kierownika zakładu podinspektor 10 IB WSPol SP
51 Zastępca kierownika ośrodka podinspektor 10 OSzP
52 Zastępca redaktora naczelnego podinspektor 10 KGP
53 Rzecznik prasowy podinspektor 10 KWP
54 Zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału podinspektor 10 OPP
55 Zastępca dyżurnego podinspektor 9 KGP
56 Naczelnik wydziału podinspektor 9 KP(M,R)P KP1)
57 Kierownik sekcji podinspektor 9 KGP KWP WSPol SP
58 Dyżurny podinspektor 9 KWP
59 Ekspert podinspektor 9 KGP KWP KP(M,R)P IB WSPol SP
60 Starszy pilot podinspektor 9 KGP KWP
61 Starszy mechanik podinspektor 9 KGP KWP
62 Komendant komisariatu (komisariatu specjalistycznego) Policji podinspektor 9 KP
63 Starszy wykładowca podinspektor 9 WSPol SP OSzP
64 Radca prawny podinspektor 9 KP(M,R)P
65 Pomocnik dowódcy oddziału podinspektor 9 OPP
66 Lekarz podinspektor 9 KGP WSPol SP OPP
67 Zastępca komendanta komisariatu (komisariatu specjalistycznego) Policji podinspektor 8 KP
68 Zastępca naczelnika wydziału podinspektor 8 KP(M,R)P KP1)
69 Kapelmistrz podinspektor 8 KWP
70 Kierownik izby dziecka podinspektor 8 KWP KP(M,R)P
71 Lektor podinspektor 8 WSPol SP
72 Dowódca kompanii podinspektor 8 OPP AT
73 Wykładowca podinspektor 8 WSPol SP OSzP
74 Asystent nadkomisarz 8 IB WSPol
75 Instruktor nadkomisarz 8 WSPol
76 Dyżurny nadkomisarz 8 KP(M,R)P KP1)
77 Zastępca dyżurnego nadkomisarz 7 KWP
78 Zastępca dowódcy kompanii nadkomisarz 7 OPP AT
79 Młodszy wykładowca nadkomisarz 7 SP OSzP
80 Kierownik referatu nadkomisarz 7 KGP KWP KP(M,R)P KP WSPol SP
81 Dowódca kompanii nadkomisarz 7 WSPol SP OSzP
82 TT Kapelmistrz nadkomisarz 7 KWP
83 Specjalista nadkomisarz 6 KGP KWP KP(M,R)P KP IB WSPol SP OSzP OPP AT
84 Pilot nadkomisarz 6 KGP KWP
80 Mechanik nadkomisarz 6 KGP KWP
86 Dyżurny OPP komisarz 6 OPP
87 Dowódca plutonu komisarz 6 OPP AT
88 Dyżurny aspirant sztabowy 6 KP
89 Kierownik rewiru dzielnicowych aspirant sztabowy 6 KP(M,R)P KP
90 Kierownik posterunku Policji aspirant sztabowy 6 KP(M,R)P KP
91 Zastępca dyżurnego aspirant sztabowy 6 KP(M,R)P KP1)
92 Kierownik ogniwa aspirant sztabowy 6 KGP KWP KP(M,R)P KP WSPol SP
93 Detektyw aspirant sztabowy 5 KGP KWP KP(M,R)P KP
94 Asystent aspirant sztabowy 5 KGP KWP KP(M,R)P KP IB WSPol SP OSzP OPP AT
95 Instruktor aspirant sztabowy 5 KGP KWP KP(M,R)P KP WSPol SP OSzP OPP AT
96 Technik kryminalistyki aspirant sztabowy 5 KWP KP(M,R)P KP
97 Dzielnicowy aspirant sztabowy 4 KP(M,R)P KP
98 Kontroler ruchu drogowego aspirant sztabowy 4 KWP KP(M,R)P KP
99 Przewodnik psa służbowego aspirant sztabowy 4 KWP KP(M,R)P KP OPP
100 Dowódca drużyny starszy aspirant 4 OPP AT
101 Pomocnik dyżurnego sierżant sztabowy 4 KGP KWP KP(M,R)P KP
102 Referent sierżant sztabowy 3 KGP KWP KP(M,R)P KP IB WSPol SP OSzP OPP AT
103 Pielęgniarka sierżant sztabowy 3 KGP WSPol SP OPP
104 Ratownik medyczny sierżant sztabowy 3 KGP WSPol SP OPP
105 Policjant starszy sierżant 2 KGP KWP KP(M,R)P KP IB WSPol SP OSzP OPP AT
106 Kursant posterunkowy 1 KGP KWP KP(M,R)P KP IB WSPol SP OSzP OPP AT

1) W komisariatach Policji o stanie powyżej 60 etatów.