ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 28 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

Na podstawie art. 101 ust. 2, art. 102 i art. 104 ust. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. Nr 152, poz. 1732, z późn. zm. 3) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1a:

a) w pkt 1:

— w lit. e na końcu dodaje się przecinek,

— dodaje się lit. f w brzmieniu:

„f) instytutach badawczych Policji”,

b) w pkt 2:

— w lit. e skreśla się przecinek,

— uchyla się lit. f;

2) w § 8 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) I kategoria — dla policjantów na stanowiskach komendantów, dyrektorów komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji, dyrektorów instytutów badawczych Policji oraz ich zastępców,”;

3) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

4) w załączniku nr 4 do rozporządzenia w tabeli:

a) lp. 9a otrzymuje brzmienie:


9a. Dyrektor instytutu badawczego Policji I

b) lp. 10a otrzymuje brzmienie:


10a. Zastępca dyrektora instytutu badawczego Policji I

c) lp. 40—43 otrzymują brzmienie:


40. Dziekan, dyrektor instytutu II
41. Zastępca dyrektora instytutu II
42. Kierownik zakładu II
43. Zastępca kierownika zakładu II

§ 2. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323, Nr 195, poz. 1502, Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589 i Nr 223, poz. 1777 oraz z 2010 r. Nr 34, poz. 190, Nr 96, poz. 620, Nr 98, poz. 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 164, poz. 1108, Nr 182, poz. 1228, Nr 238, poz. 1578 i Nr 240, poz. 1602.

3)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 121, poz. 1040 i Nr 241, poz. 2092, z 2004 r. Nr 30, poz. 261, Nr 140, poz. 1491 i Nr 255, poz. 2563, z 2005 r. Nr 39, poz. 376, z 2006 r. Nr 50, poz. 372 i Nr 89, poz. 624, z 2007 r. Nr 53, poz. 357 i Nr 187, poz. 1337, z 2008 r. Nr 24, poz. 149, z 2009 r. Nr 30, poz. 201 oraz z 2010 r. Nr 181, poz. 1226.