ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie inwentaryzacji pokrycia istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną i publicznymi sieciami telekomunikacyjnymi zapewniającymi lub umożliwiającymi zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz budynkami umożliwiającymi kolokację

Na podstawie art. 29 ust. 7 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) rodzaj infrastruktury podlegającej inwentaryzacji, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, i skalę map, na których dokonuje się inwentaryzacji;

2) elektroniczny format przekazywania danych;

3) szczegółowy zakres i sposób prezentowania informacji w inwentaryzacji;

4) wzory formularzy służących do przekazywania Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej informacji o posiadanej infrastrukturze telekomunikacyjnej, publicznych sieciach telekomunikacyjnych i budynkach umożliwiających kolokację, wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) punkcie styku sieci — rozumie się przez to punkt styku sieci w rozumieniu § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego (Dz. U. Nr 145, poz. 919);

2) szkieletowej sieci telekomunikacyjnej — rozumie się przez to najwyższą warstwę publicznej sieci telekomunikacyjnej, agregującą ruch sieciowy z niższych warstw sieci;

3) dystrybucyjnej sieci telekomunikacyjnej — rozumie się przez to warstwę publicznej sieci telekomunikacyjnej, łączącą węzły szkieletowej sieci telekomunikacyjnej z agregującymi ruch od użytkowników końcowych węzłami dostępowej sieci telekomunikacyjnej;

4) dostępowej sieci telekomunikacyjnej — rozumie się przez to najniższą warstwę publicznej sieci telekomunikacyjnej, łączącą punkty agregacji ruchu telekomunikacyjnego z telekomunikacyjnymi urządzeniami końcowymi;

5) Systemie Informacyjnym o Infrastrukturze Szerokopasmowej — rozumie się przez to system teleinformatyczny w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm. 2) ), służący do gromadzenia, przetwarzania, prezentowania i udostępniania informacji o infrastrukturze telekomunikacyjnej, publicznych sieciach telekomunikacyjnych oraz budynkach umożliwiających kolokację, wykorzystujący w zakresie lokalizacji przestrzennej obiektów dane z referencyjnych baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287), za pośrednictwem usług dostępnych w geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489);

6) węźle sieci telekomunikacyjnej — rozumie się przez to urządzenie telekomunikacyjne lub zespół urządzeń telekomunikacyjnych, zapewniających fizyczne połączenie sieci telekomunikacyjnych lub przyłączenie użytkowników końcowych.

§ 3. Inwentaryzacji podlegają:

1) infrastruktura telekomunikacyjna zapewniająca lub umożliwiająca zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu;

2) publiczne sieci telekomunikacyjne zapewniające lub umożliwiające zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu, w tym:

a) węzły publicznej sieci telekomunikacyjnej,

b) systemy transmisyjne publicznej sieci telekomunikacyjnej,

c) punkty styku publicznych sieci telekomunikacyjnych;

3) budynki umożliwiające kolokację.

§ 4. Inwentaryzacja zawiera informacje dotyczące:

1) w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniającej lub umożliwiającej zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu — wskazanie technologii i parametrów tej infrastruktury oraz jej lokalizację;

2) w zakresie publicznych sieci telekomunikacyjnych zapewniających lub umożliwiających zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu:

a) technologii i parametrów węzłów publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz ich lokalizacji,

b) technologii i parametrów systemów transmisyjnych publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz ich lokalizacji,

c) technologii i parametrów punktów styku publicznych sieci telekomunikacyjnych oraz ich lokalizacji;

3) parametrów budynków umożliwiających kolokację oraz ich lokalizację.

§ 5. 1. Inwentaryzacja jest prezentowana w Systemie Informacyjnym o Infrastrukturze Szerokopasmowej, zwanym dalej „SIIS”, w formie zestawień tabelarycznych oraz wizualizacji kartograficznych.

2. Wizualizacja kartograficzna jest prezentowana w postaci map:

1) dla całego kraju w skalach 1:500 000 i 1:1 000 000;

2) dla poszczególnych województw w skalach 1:100 000 i 1:250 000;

3) dla poszczególnych powiatów w skalach 1:25 000 i 1:50 000;

4) dla poszczególnych gmin w skali 1:10 000.

3.  Mapy, o których mowa w ust. 2, prezentują w szczególności:

1) przebieg szkieletowych, dystrybucyjnych i dostępowych sieci telekomunikacyjnych, w postaci odcinków łączących węzły sieci telekomunikacyjnych, ze wskazaniem rodzaju technologii, w jakiej zostały zrealizowane;

2) lokalizacje węzłów, systemów transmisyjnych i punktów styku publicznych sieci telekomunikacyjnych oraz budynków umożliwiających kolokację;

3) pokrycie infrastrukturą telekomunikacyjną, ze wskazaniem technologii i jej elementów.

§ 6. 1. Informacje, o których mowa w § 4, są przekazywane Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej:

1) w postaci formularzy, o których mowa w ust. 2 i 3, za pomocą interfejsu internetowego SMS lub na elektronicznych nośnikach danych, w formacie danych XML udostępnionym w SIIS;

2) przez elektroniczne przekazywanie danych w postaci dokumentów elektronicznych, w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm. 3) ), w formacie XML za pomocą interfejsu internetowego SIIS lub na elektronicznych nośnikach danych.

2. Wzór formularza do przekazywania informacji o infrastrukturze telekomunikacyjnej i publicznych sieciach telekomunikacyjnych zapewniających lub umożliwiających zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Wzór formularza do przekazywania informacji o budynkach zapewniających kolokację określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 stycznia 2011 r. (poz. 238)

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1371 oraz z 2009 r. Nr 201, poz. 1540.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182, poz. 1228.