ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania wyróżnień strażakom Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667 i Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 181, poz. 1291) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki przyznawania wyróżnień strażakom Państwowej Straży Pożarnej, zwanych dalej „strażakami”, w tym sposób, tryb i formę ich przyznawania.

§ 2. 1. Wyróżnień udziela się strażakowi w sposób uroczysty.

2.  Udzielenie wyróżnienia następuje w formie pisemnej. Wyróżnienie powinno zawierać stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe strażaka, rodzaj wyróżnienia oraz uzasadnienie jego przyznania.

3. Informację o udzieleniu wyróżnienia umieszcza się w aktach osobowych strażaka.

§ 3. 1. Wyróżnienie w formie pochwały można przyznać strażakowi, który wyróżnił się w wykonywaniu zadań służbowych lub dokonał czynu świadczącego o wyjątkowej odwadze.

2. Wyróżnienie w formie krótkoterminowego, płatnego dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze do 10 dni rocznie można przyznać strażakowi, który wykazał się szczególnymi osiągnięciami w służbie albo wykonał zadania w szczególnie trudnych warunkach lub wymagające znacznego nakładu pracy.

3. Przyznanie wyróżnień, o których mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić na wniosek bezpośredniego przełożonego strażaka, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2.

§ 4. 1. Wyróżnienie w formie przedterminowego nadania wyższego stopnia można przyznać strażakowi, który wykazał się wybitnymi osiągnięciami w służbie lub dokonał czynu świadczącego o wyjątkowej odwadze.

2. Przyznanie wyróżnienia, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić na wniosek przełożonego uprawnionego do mianowania lub powołania strażaka na stanowisko służbowe, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2.

3. Zastępcom komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz zastępcom dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej Państwowej Straży Pożarnej można przyznać wyróżnienia na wniosek odpowiednio: komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej.

§ 5. 1. We wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 3 i § 4 ust. 2 i 3, określa się rodzaj wyróżnienia, które ma być przyznane strażakowi, wraz z uzasadnieniem.

2. Podmioty, o których mowa w art. 73 ust. 1a—1d ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, mogą przyznać wyróżnienie strażakowi z własnej inicjatywy.

§ 6. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania wyróżnień strażakom Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 59, poz. 419).

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).