ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 28 października 2004 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych oraz minimalnych wymagań technicznych dla urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk

Na podstawie art. 15 ust. 8 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1298, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób rejestracji przebiegu imprez masowych przez ich organizatorów, a także minimalne wymagania techniczne dla urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, umożliwiające wykorzystanie utrwalonego obrazu i dźwięku w postępowaniu dowodowym w stosunku do osób zakłócających porządek i bezpieczeństwo publiczne podczas imprez masowych.

§ 2. Utrwalanie obrazu i dźwięku powinno odbywać się z poszanowaniem godności i prawa do intymności uczestników imprezy masowej.

§ 3. 1. Miejscami podlegającymi obowiązkowej rejestracji obrazu i dźwięku są:

1) ogrodzenie zewnętrzne obiektu, granica terenu, na którym odbywa się impreza masowa;

2) kasy biletowe na terenie imprezy masowej (w przypadku imprezy odpłatnej);

3) bramy, furtki i inne miejsca przeznaczone do wejścia uczestników na teren imprezy masowej;

4) ciągi komunikacyjne na terenie imprezy masowej, w tym drogi dla służb ratowniczych i drogi ewakuacyjne;

5) parkingi zorganizowane na terenie imprezy masowej;

6) sektory dla uczestników imprezy masowej;

7) płyta boiska, scena itp.

2. Miejsca, o których mowa w ust. 1, powinny znajdować się w zasięgu co najmniej dwóch urządzeń utrwalających obraz i dźwięk.

§ 4. 1. Do utrwalania obrazu i dźwięku mogą służyć przeznaczone do tego celu urządzenia mechaniczne i elektroniczne typu analogowego lub cyfrowego, przenośne lub wchodzące w skład systemu rejestracji obrazu (systemu dozorowego) oraz odpowiednie dla tych urządzeń nośniki informacji.

2. Utrwalenia obrazu i dźwięku można dokonywać na środkach technicznych przeznaczonych do utrwalania obrazu i dźwięku, a w szczególności na nośnikach magnetycznych, płytach CD oraz innych nośnikach – właściwych dla danego rodzaju urządzenia, zwanych dalej „nośnikami”.

§ 5. 1. Urządzenia utrwalające obraz powinny umożliwiać ich podłączenie do urządzeń pozwalających na natychmiastowe wydrukowanie zarejestrowanego obrazu z minimalną rozdzielczością 600 dpi.

2. Urządzenia utrwalające obraz wchodzące w skład systemu rejestracji obrazu na terenie, na którym odbywa się impreza masowa, powinny spełniać wymogi określone Polską Normą PN-EN 50132–7 dla systemów dozorowych CCTV stosowanych w zabezpieczeniach, przy czym urządzenia utrwalające obraz powinny rejestrować obraz z częstotliwością 25 klatek na sekundę dla każdej kamery, z rozdzielczością nie mniejszą niż 400 linii telewizyjnych.

3. Przenośne urządzenia, o których mowa w § 4 ust. 1, powinny rejestrować obraz z rozdzielczością nie mniejszą niż 400 linii telewizyjnych.

§ 6. 1. Jakość utrwalonego obrazu powinna pozwalać na identyfikację poszczególnych uczestników imprezy masowej, przy czym:

1) dla potrzeb identyfikacji obiekt, który podlega utrwaleniu, powinien zajmować przynajmniej 120% wysokości ekranu;

2) dla potrzeb rozpoznania obiekt, który podlega utrwaleniu, powinien zajmować przynajmniej 50% wysokości obrazu.

2. Wymagania, o których mowa w ust. 1, dotyczą także przedmiotów używanych przez uczestników imprezy masowej do popełnienia czynu zabronionego, w tym przedmiotów i substancji, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

3. Jakość obrazu, określona w ust. 1, dotyczy również utrwalania zachowania osób w sytuacjach dynamicznych, związanych z przemieszczaniem się tych osób na terenie imprezy masowej.

4. Urządzenia, o których mowa w § 4, powinny utrwalać obraz barwny.

§ 7. 1. Utrwalony dźwięk powinien umożliwić identyfikację haseł, okrzyków i zachowań uczestników imprezy masowej w określonych strefach obiektu lub terenu, na którym odbywa się impreza masowa.

2. Urządzenia rejestrujące dźwięk powinny zapewniać możliwość rejestracji sygnału akustycznego w paśmie częstotliwości od 300 Hz do 6 000 Hz przy minimalnej dynamice 50 dB.

§ 8. 1. Urządzenia utrwalające obraz i dźwięk powinny być obsługiwane przez organizatora imprezy masowej.

2. Utrwalania przebiegu imprez masowych organizowanych w stałych, specjalnie do tego celu przeznaczonych i przygotowanych miejscach dokonuje się przy użyciu urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk wchodzących w skład systemu rejestracji obrazu (systemu dozorowego).

3. Utrwalenia przebiegu imprez masowych organizowanych w innych miejscach niż określone w ust. 2 można dokonywać również przy użyciu przenośnych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

§ 9. 1. Po utrwaleniu obrazu i dźwięku użyty nośnik należy zaopatrzyć w metrykę informacyjną zawierającą w szczególności następujące dane:

1) datę, czas, miejsce oraz nazwę utrwalonej imprezy masowej;

2) imię i nazwisko osoby utrwalającej przebieg imprezy masowej;

3) typ i rodzaj użytego do utrwalenia urządzenia, wraz z charakterystyką techniczną jego oprzyrządowania;

4) warunki oświetleniowe panujące w trakcie rejestracji obrazu z podaniem w szczególności warunków atmosferycznych, pory dnia i rodzaju źródeł światła;

5) dane techniczne użytego nośnika;

6) informację o ewentualnej awarii urządzenia lub uszkodzeniu nośnika.

2. Nośnik powinien być należycie zabezpieczony przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych, przed uszkodzeniami oraz dostępem osób nieuprawnionych.

§ 10. Dopuszcza się możliwość stosowania urządzeń rejestrujących niespełniających wymogów określonych w rozporządzeniu nie później niż do dnia 1 marca 2005 r.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 123, poz. 1353, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 oraz z 2004 r. Nr 187, poz. 1922.