ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 28 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2–4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie umundurowania policjantów (Dz. U. Nr 90, poz. 738) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 34 otrzymuje brzmienie:

„§ 34. 1. Przedmioty umundurowania wchodzące w skład ubiorów, o których mowa w § 3, policjanci noszą, z uwzględnieniem okresu letniego trwającego od dnia 1 maja do dnia 31 października i okresu zimowego trwającego od dnia 1 listopada do dnia 30 kwietnia, zgodnie z zestawami przedmiotów umundurowania, stanowiącymi załącznik nr 9 do rozporządzenia.

2. Dopuszcza się noszenie przedmiotów umundurowania stosownie do warunków atmosferycznych, niezależnie od okresów wymienionych w ust. 1.

3. Decyzję w sprawie noszenia przedmiotów umundurowania stosownie do warunków atmosferycznych podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej Policji w stosunku do podległych funkcjonariuszy.”;

2) w § 45 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Normy umundurowania określa załącznik nr 10 do rozporządzenia, z tym że dla policjantów zwolnionych od obowiązku wykonywania zadań służbowych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1996 r. w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych oraz zakresu uprawnień przysługujących pracownikom w czasie urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 71, poz. 336) okres używalności przedmiotów umundurowania w nim wskazanych wydłuża się o czas trwania zwolnienia.”;

3) § 46 otrzymuje brzmienie:

„§ 46. Przedmioty umundurowania ubioru służbowego, wyjściowego i galowego policjantów mianowanych na stałe nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem § 50 ust. 1.”;

4) w § 50 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Policjanci mianowani na stałe w przypadku zwolnienia ze służby nie zwracają przedmiotów umundurowania, z wyjątkiem przedmiotów ubioru służbowego wydanych w naturze, których okres używalności nie upłynął, oraz przedmiotów ubioru ćwiczebnego.”;

5) w załączniku nr 10 do rozporządzenia:

a) norma umundurowania nr 1 dotycząca ubioru służbowego, wyjściowego i galowego dla policjantów-mężczyzn mianowanych na stałe otrzymuje brzmienie:


„Lp. Przedmiot Jednostka miary Ilość Okres

używalności w latach

Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Czapka gabardynowa szt. 1 3
2 Czapka zimowa służbowa szt. 1 31)/4/72)
3 Czapka letnia służbowa szt. 1 31)/4/72)
4 Płaszcz wyjściowy całoroczny szt. 1 31)/4/72)
5 Kurtka służbowa zimowa z podpinką i ocieplaczem z polaru kpl. 1 31)/4/72)
6 Kurtka służbowa letnia szt. 1 31)/4/72)
7 Kombinezon ochronny letni kpl. 1 31)/4/72)
8 Kurtka gabardynowa galowa szt. 1 5
9 Kurtka gabardynowa wyjściowa szt. 1 4
10 Spodnie wyjściowe szt. 1 3
11 Spodnie służbowe letnie do półbutów szt. 1 31)/4/72)
12 Spodnie służbowe letnie do trzewików szt. 1 31)/4/72)
13 Spodnie służbowe zimowe szt. 1 31)/4/72)
14 Spodnie letnie szt. 1 3
15 Sweter służbowy szt. 1 2
16 Półgolf szt. 2 2
17 Krawat szt. 2 2
18 Szalik letni szt. 1 2
19 Szalik zimowy szt. 1 3
20 Rękawiczki zimowe skórzane para 1 3
21 Rękawiczki letnie skórzane para 1 3
22 Ubranie treningowe (dres) kpl. 1 3
23 Oznaki stopnia i służby kpl. 1 do każdego przedmiotu według zasad określonych w rozporządzeniu
24 Baretki kpl. 1
25 Koszula służbowa szt. 2 2
26 Koszula służbowa letnia szt. 2 2
27 Koszula wyjściowa szt. 1 2
28 Koszula wyjściowa letnia szt. 1 2
29 Koszulka polo z krótkim rękawem szt. 2 2
30 Koszulka z krótkim rękawem T-shirt szt. 2 2
31 Bielizna termoaktywna zimowa kpl. 2 3
32 Bielizna termoaktywna letnia kpl. 2 3
33 Podkoszulka (koszulka) gimnastyczna szt. 1 2
34 Spodenki gimnastyczne szt. 1 2
35 Skarpetki letnie para 2 1
36 Skarpetki zimowe para 2 1
37 Ręcznik frotte szt. 2 2
38 Trzewiki służbowe para 1 31)/4/72)
39 Trzewiki-botki ocieplane para 1 3
40 Półbuty służbowe para 1 31)/4/72)
41 Półbuty wyjściowe para 1 2
42 Pantofle gimnastyczne para 1 2
43 Sznur galowy szt. 1 6
44 Pas główny szt. 1 31)/4/72)
45 Pasek do spodni szt. 1 31)/4/72)
46 Teczka skórzana szt. 1 6
47 Gwizdek szt. 1 2
48 Spinka do krawata szt. 1 3

1) Dotyczy policjantów pełniących służbę w komórkach ruchu drogowego, patrolowo-interwencyjnych, konwojowych, w policji sądowej, w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, dzielnicowych, dyżurnych i przewodników psów służbowych.

2) Dotyczy policjantów służby kryminalnej i wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym.

Uwagi:

1. Podoficer Policji i aspirant Policji mianowany na stopień oficerski Policji otrzymuje z dniem mianowania:

— sznur galowy oficera,

— daszek do czapki gabardynowej wyjściowej.

2. Szeregowy Policji i podoficer Policji mianowany na stopień aspiranta Policji otrzymuje z dniem mianowania sznur galowy aspiranta.

3. Nadkomisarz Policji mianowany na stopień podinspektora Policji otrzymuje z dniem mianowania daszek do czapki gabardynowej wyjściowej.

4. Policjanci mianowani na kolejny stopień policyjny otrzymują komplet dystynkcji do ubioru wyjściowego i służbowego.”,

b) norma umundurowania nr 2 dotycząca ubioru służbowego, wyjściowego i galowego dla policjantów-kobiet mianowanych na stałe otrzymuje brzmienie:


„Lp. Przedmiot Jednostka miary Ilość Okres

używalności w latach

Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Czapka gabardynowa szt. 1 3
2 Czapka zimowa służbowa szt. 1 31)/4/72)
3 Czapka letnia służbowa szt. 1 31)/4/72)
4 Płaszcz wyjściowy całoroczny szt. 1 31)/4/72)
5 Kurtka służbowa zimowa z podpinką i ocieplaczem z polaru kpl. 1 31)/4/72)
6 Kurtka służbowa letnia szt. 1 31)/4/72)
7 Kombinezon ochronny letni kpl. 1 31)/4/72)
8 Kurtka gabardynowa galowa szt. 1 5
9 Kurtka gabardynowa wyjściowa szt. 1 4
10 Spodnie wyjściowe lub spódnica szt. 1 3
11 Spodnie służbowe letnie do półbutów szt. 1 31)/4/72)
12 Spodnie służbowe letnie do trzewików szt. 1 31)/4/72)
13 Spodnie służbowe zimowe szt. 1 31)/4/72)
14 Spodnie letnie lub spódnica szt. 1 3
15 Sweter służbowy szt. 1 2
16 Półgolf szt. 2 2
17 Krawat szt. 2 2
18 Szalik letni szt. 1 2
19 Szalik zimowy szt. 1 3
20 Rękawiczki zimowe skórzane para 1 3
21 Rękawiczki letnie skórzane para 1 3
22 Ubranie treningowe (dres) kpl. 1 3
23 Oznaki stopnia i służby kpl. 1 do każdego przedmiotu według zasad określonych w rozporządzeniu
24 Baretki kpl. 1
25 Koszula służbowa szt. 2 2
26 Koszula służbowa letnia szt. 2 2
27 Koszula wyjściowa szt. 1 2
28 Koszula wyjściowa letnia szt. 1 2
29 Koszulka polo z krótkim rękawem szt. 2 2
30 Koszulka z krótkim rękawem T-shirt szt. 2 2
31 Bielizna termoaktywna zimowa kpl. 2 3
32 Bielizna termoaktywna letnia kpl. 2 3
33 Podkoszulka (koszulka) gimnastyczna szt. 1 2
34 Spodenki gimnastyczne szt. 1 2
35 Skarpetki letnie para 2 1
36 Skarpetki zimowe para 2 1
37 Rajstopy letnie szt. 2 1
38 Rajstopy zimowe szt. 2 1
39 Ręcznik frotte szt. 2 2
40 Trzewiki służbowe para 1 31)/4/72)
41 Trzewiki-botki ocieplane para 1 3
42 Półbuty służbowe para 1 31)/4/72)
43 Półbuty wyjściowe para 1 2
44 Pantofle gimnastyczne para 1 2
45 Sznur galowy szt. 1 6
46 Pas główny szt. 1 31)/4/72)
47 Pasek do spodni szt. 1 31)/4/72)
48 Teczka skórzana szt. 1 6
49 Gwizdek szt. 1 2
50 Spinka do krawata szt. 1 3

1) Dotyczy policjantów pełniących służbę w komórkach ruchu drogowego, patrolowo-interwencyjnych, konwojowych, w policji sądowej, w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, dzielnicowych, dyżurnych i przewodników psów służbowych.

2) Dotyczy policjantów służby kryminalnej i wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym.

Uwagi:

1. Podoficer Policji i aspirant Policji mianowany na stopień oficerski Policji otrzymuje z dniem mianowania:

— sznur galowy oficera,

— daszek do czapki gabardynowej wyjściowej.

2. Nadkomisarz Policji mianowany na stopień podinspektora Policji otrzymuje z dniem mianowania daszek do czapki gabardynowi wyjściowej.

3. Szeregowy Policji i podoficer Policji mianowany na stopień aspiranta Policji otrzymuje z dniem mianowania sznur galowy aspiranta.

4. Policjanci mianowani na kolejny stopień policyjny otrzymują komplet dystynkcji do ubioru wyjściowego i służbowego.”,

c) część I tabeli określającej normę umundurowania nr 7 dla policjantów różnych służb otrzymuje brzmienie:

I. Dla policjantów członków orkiestr


1 Czapka gabardynowa szt. 1 2
2 Kurtka gabardynowa wyjściowa szt. 1 2
3 Spodnie wyjściowe szt. 1 2
4 Spodnie typu narciarskiego szt. 1 2
5 Płaszcz wyjściowy całoroczny szt. 1 2
6 Krawat szt. 1 2
7 Koszula wyjściowa szt. 1 1
8 Szalik zimowy szt. 1 2
9 Trzewiki służbowe nieocieplane para 1 2
10 Półbuty para 1 2
11 Pas główny skórzany szt. 1 2
12 Sznur galowy oficera szt. 1 2
13 Szelki do spodni szt. 1 2
14 Rękawiczki letnie białe para 2 2
15 Łapki na kule rękawów para 2 2

d) uwaga nr 3 do tabeli określającej normę umundurowania nr 8 dotyczącą ubioru ćwiczebnego dla policjantów otrzymuje brzmienie:

„3. Policjantom oddziałów prewencji Policji przysługują 2 kpl. umundurowania — czapka ćwiczebna (czarna) i mundur ćwiczebny (czarny), w tym policjantom służby kandydackiej przysługuje przynajmniej 1 kpl. w kat. I.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2011 r.


1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323, Nr 195, poz. 1502, Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589 i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 34, poz. 190, Nr 96, poz. 620, Nr 98, poz. 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 164, poz. 1108, Nr 182, poz. 1228, Nr 238, poz. 1578 i Nr 240, poz. 1602 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273.