ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie wzoru flagi oraz oznakowania jednostek pływających i statków powietrznych Straży Granicznej

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzór flagi Straży Granicznej;

2) okoliczności i warunki jej podnoszenia;

3) sposób oznakowania jednostek pływających i statków powietrznych Straży Granicznej;

4) znaki rozpoznawcze używane przez statki powietrzne w nocy.

§ 2. 1. Flagą Straży Granicznej, zwaną dalej „flagą”, jest płat tkaniny o barwach, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 235, poz. 2000, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 18, poz. 96), w kształcie prostokąta, którego stosunek szerokości do długości wynosi 1:1,8. Pośrodku długości białego pasa jest umieszczone godło Rzeczypospolitej Polskiej. Stosunek wysokości godła do szerokości płata tkaniny wynosi 2:5. Płat tkaniny ma zielone obramowanie, którego szerokość w stosunku do szerokości płata tkaniny wynosi 1:9.

2. Wzór flagi określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. Flagę podnoszą jednostki pływające Straży Granicznej w czasie wykonywania zadań, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.

§ 4. 1. Jednostkę pływającą Straży Granicznej oznakowuje się:

1) banderą podnoszoną na flagsztoku rufowym, a na jednostce będącej w drodze — na gaflu ostatniego masztu; jednostka pływająca będąca w drodze i nieposiadająca masztu podnosi banderę na flagsztoku rufowym; jednostka pływająca, która nie ma flagsztoku rufowego, nie podnosi bandery;

2) flagą podnoszoną na prawym noku rei, a w przypadku jej braku — na topie masztu;

3) dodatkowym znakiem rozpoznawczym przynależności jednostek pływających do Straży Granicznej w postaci skośnego czerwonego pasa z żółtym obrzeżem; szerokość pasa czerwonego stanowi 10%, a szerokość jednego pasa żółtego obrzeża 1% długości jednostki pływającej; pas ten umieszcza się na obu burtach jednostki pływającej w 1/3 długości, licząc od dziobu i jest on pochylony do przodu do poziomu pokładu pod kątem 60º;

4) numerem burtowym w kolorze białym, składającym się z liter „SG”, kreski poziomej i trzech cyfr, umieszczonym na obu burtach w części dziobowej przed dodatkowym znakiem rozpoznawczym oraz w części rufowej;

5) napisem STRAŻ GRANICZNA i umieszczonym pod nim napisem POLISH BORDER GUARD, znajdującymi się na obu burtach nadbudówki, o wielkości liter proporcjonalnej do wysokości nadbudówki; napisów nie umieszcza się na jednostce pływającej o długości kadłuba poniżej 5 m.

2. Jednostkę pływającą Straży Granicznej, niezależnie od oznakowania określonego w ust. 1, oznakowuje się następującymi barwami:

1) kadłub jednostki pływającej — kolorem niebieskim;

2) napis STRAŻ GRANICZNA i umieszczony pod nim napis POLISH BORDER GUARD na nadbudówce jednostki pływającej — kolorem czarnym;

3) nadbudówkę jednostki pływającej — kolorem białym;

4) pokład jednostki pływającej — kolorem zielonym;

5) część pneumatyczną jednostki hybrydowej — kolorem czarnym;

6) część gumową/fartuch poduszkowca — kolorem czarnym.

3. Dodatkowy znak rozpoznawczy, numer burtowy oraz napis STRAŻ GRANICZNA i umieszczony pod nim napis POLISH BORDER GUARD umieszcza się na jednostce pływającej tak, aby były dobrze widoczne.

4. Jednostkę pływającą Straży Granicznej żeglugi śródlądowej, oznakowaną zgodnie z ust. 1 i ust. 2 pkt 3–6, oznakowuje się następującymi barwami:

1) kadłub jednostki pływającej — kolorem zielonym;

2) napis STRAŻ GRANICZNA i umieszczony pod nim napis POLISH BORDER GUARD na nadbudówce jednostki pływającej — kolorem czarnym lub na kadłubie — kolorem białym; wielkość liter ma być proporcjonalna do wysokości nadbudówki lub kadłuba.

5. Na jednostce hybrydowej bez kabiny dodatkowy znak rozpoznawczy i numer burtowy umieszcza się na części pneumatycznej kadłuba jednostki pływającej zgodnie z oznaczeniem określonym w ust. 1 pkt 3 i 4.

6. Na poduszkowcu Straży Granicznej dodatkowy znak rozpoznawczy umieszcza się na osłonie śmigła, a numer burtowy w kolorze czarnym na obu burtach nadbudówki oraz na osłonie śmigła. Napis STRAŻ GRANICZNA i umieszczony pod nim napis POLISH BORDER GUARD umieszcza się na obu burtach nadbudówki.

7. Nazwę własną nadaną jednostkom pływającym Straży Granicznej umieszcza się na obu burtach nadbudówki.

8. Oznakowanie określone w ust. 1—6 dotyczy tylko jednostki pływającej z nadanym numerem burtowym.

9. Wzór oznakowania jednostki pływającej Straży Granicznej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

10. Wzór oznakowania poduszkowca Straży Granicznej określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. Statki powietrzne Straży Granicznej — samoloty i śmigłowce oznakowuje się:

1) znakiem polskiej przynależności państwowej statku powietrznego;

2) znakiem rejestracyjnym;

3) dodatkowym znakiem rozpoznawczym przynależności statków powietrznych do Straży Granicznej w postaci skośnego czerwonego pasa pochylonego do przodu oraz do osi statku powietrznego pod kątem 60º z żółtymi obrzeżami o szerokości odpowiedniej do wielkości kadłuba, których proporcja wynosi odpowiednio w stosunku do szerokości całego pasa: 80% czerwony pas, po 10% żółte obrzeża;

4) napisem STRAŻ GRANICZNA i umieszczonym pod nim napisem POLISH BORDER GUARD.

§ 6. 1. Znakiem polskiej przynależności państwowej statku powietrznego Straży Granicznej jest czteropolowa biało-czerwona kokarda z białym obrzeżem, umieszczona w zielonym kwadratowym polu. Górne prawe i dolne lewe pola kokardy są białe z czerwonym skrajem, a pola górne lewe i dolne prawe są czerwone z białym skrajem.

2. Wzór znaku polskiej przynależności państwowej statku powietrznego Straży Granicznej określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 7. 1. Na samolotach Straży Granicznej umieszcza się:

1) znak polskiej przynależności państwowej statku powietrznego — na górnej powierzchni lewego skrzydła i dolnej powierzchni prawego skrzydła oraz po obu stronach nieruchomej płaszczyzny statecznika pionowego, a gdy są dwa — na ich zewnętrznych powierzchniach;

2) znak rejestracyjny — na górnej powierzchni prawego skrzydła i dolnej powierzchni lewego skrzydła oraz na obu bokach kadłuba pomiędzy płatami a usterzeniem;

3) dodatkowy znak rozpoznawczy — opasujący kadłub w części przedniej i centralnej, pochylony do przodu, umieszczony tak, aby był dobrze widoczny oraz pochylony do przodu w stronę kadłuba, po obu jego stronach, na górnej i dolnej powierzchni płatów nośnych w części przykadłubowej;

4) napis STRAŻ GRANICZNA i umieszczony pod nim napis POLISH BORDER GUARD na obu bokach kadłuba, w miejscu dobrze widocznym, a w samolotach wielosilnikowych, jeśli ma to uzasadnienie lepszą widzialnością, napis umieszcza się na zewnętrznych powierzchniach gondoli silnikowych.

2. Jeżeli samolot Straży Granicznej ma więcej niż jeden płat, znak polskiej przynależności państwowej statku powietrznego, znak rejestracyjny oraz dodatkowy znak rozpoznawczy umieszcza się na dolnej powierzchni płata dolnego i górnej powierzchni płata górnego.

3. Wzór oznakowania samolotu Straży Granicznej określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 8. 1. Na śmigłowcach Straży Granicznej umieszcza się:

1) znak polskiej przynależności państwowej statku powietrznego — na kadłubie na dolnej powierzchni i na obu burtach w końcowej części kadłuba;

2) znak rejestracyjny — po obu stronach belki ogonowej lub kadłuba;

3) dodatkowy znak rozpoznawczy — pochylony do przodu i opasujący cały kadłub w części środkowej oraz pochylony do przodu i opasujący belkę ogonową;

4) napis STRAŻ GRANICZNA i umieszczony pod nim napis POLISH BORDER GUARD — na obu bokach kadłuba w miejscach dobrze widocznych.

2. Wzór oznakowania śmigłowca Straży Granicznej określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 9. Statki powietrzne Straży Granicznej w czasie wykonywania zadań służbowych w nocy można oznakować jednym pulsującym światłem niebieskiem, świecącym dookoła widnokręgu, umieszczonym w miejscu, z którego będzie najlepiej widoczne, niezależnie od świateł przewidzianych w przepisach dotyczących budowy statków powietrznych, według których zostały wydane dokumenty dopuszczenia do lotów.

§ 10. Do jednostek pływających Straży Granicznej żeglugi śródlądowej, które weszły do służby przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, § 4 ust. 4 nie stosuje się.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 marca 2011 r. (poz. 463)

1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 195, poz. 1199, Nr 216, poz. 1367 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 85, poz. 716, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 164, poz. 1108, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273.