ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Straży Granicznej

Na podstawie art. 76 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa warunki i tryb rejestracji oraz wzory dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Straży Granicznej, a także jednostki organizacyjne właściwe w tych sprawach.

§ 2. 1. Rejestracji na warunkach i w trybie określonych w rozporządzeniu podlegają pojazdy samochodowe, ciągniki rolnicze, motorowery i przyczepy, z wyjątkiem przyczep motocyklowych i specjalnych przeznaczonych do ciągnięcia przez ciągniki rolnicze lub

pojazdy wolnobieżne, zwane dalej „pojazdami”, używane przez Biuro Ochrony Rządu, Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne i Straż Graniczną, zwane dalej „służbami”.

2. Rejestracji na warunkach i w trybie określonych w rozporządzeniu podlegają również pojazdy niezarejestrowane przyjęte do badań albo testowania.

§ 3. Rejestracji pojazdów dokonują:

1) Szef Biura Ochrony Rządu — w odniesieniu do pojazdów Biura Ochrony Rządu;

2) Komendant Główny Policji — w odniesieniu do pojazdów Komendy Głównej Policji;

3) właściwy komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji — w odniesieniu do pojazdów komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji działających na obszarze należącym do terytorialnego zasięgu działania tego komendanta;

4) komendant Wyższej Szkoły Policji i komendant szkoły policyjnej — w odniesieniu do pojazdów tych szkół;

5) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego — w odniesieniu do pojazdów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

6) Szef Agencji Wywiadu — w odniesieniu do pojazdów Agencji Wywiadu;

7) Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego — w odniesieniu do pojazdów Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

8) Komendant Główny Straży Granicznej — w odniesieniu do pojazdów Straży Granicznej.

§ 4. 1. Rejestracji pojazdu dokonuje się na podstawie:

1) dowodu własności pojazdu lub dowodu przyjęcia pojazdu przez organ, o którym mowa w § 3, do użytkowania, albo

2) wniosku kierownika jednostki organizacyjnej bezpośrednio użytkującej pojazd, do którego dołącza się dowód własności pojazdu lub dowód przyjęcia pojazdu do użytkowania.

2. Do dokumentów, o których mowa w ust. 1, dołącza się:

1) dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany poza służbami, albo zaświadczenie, o którym mowa w art. 72 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym;

2) kartę pojazdu, jeżeli karta pojazdu była wydana, albo zaświadczenie, o którym mowa w art. 72 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym;

3) wyciąg ze świadectwa homologacji albo z odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, jeżeli są wymagane;

4) zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane;

5) dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego i jest rejestrowany po raz pierwszy;

6) dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest zarejestrowany po raz pierwszy;

7) zaświadczenie wydane przez właściwy organ potwierdzające:

a) uiszczenie podatku od towarów i usług, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub

b) brak obowiązku, o którym mowa w lit. a

— jeżeli sprowadzony pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym;

8) dowód wpłaty, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202 i Nr 175, poz. 1458), lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów, o którym mowa w art. 11 ust. 4 tej ustawy, albo fakturę zawierającą takie oświadczenie, jeżeli pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy.

3. W przypadku rejestracji pojazdu, który nie posiada nadanych i umieszczonych fabrycznie przez producenta lub w trybie określonym odrębnymi przepisami cech identyfikacyjnych albo nie posiada tabliczki znamionowej do dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, dołącza się zaświadczenie potwierdzające nadanie i umieszczenie cech identyfikacyjnych lub wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej.

4. Rejestracji pojazdu, który był zarejestrowany poza służbami, dokonuje się po sprawdzeniu dokumentów przedstawionych do rejestracji, stosownie do przepisów w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

§ 5. 1. Organ dokonujący rejestracji, po wpisaniu pojazdu do ewidencji, wydaje:

1) dowód rejestracyjny,

2) tablice rejestracyjne lub tablicę rejestracyjną, wraz ze znakiem legalizacyjnym,

3) nalepkę kontrolną, w przypadku rejestracji pojazdu samochodowego, z wyłączeniem motocykla,

oraz wypełnia kartę pojazdu, jeżeli była wydana.

2. W przypadku rejestracji pojazdu wyposażonego w tablice rejestracyjne lub tablicę rejestracyjną, zawierające:

1) wyróżnik służby, o którym mowa w § 6 ust. 2 — wydaje się dowód rejestracyjny, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia;

2) wyróżnik województwa i powiatu — wydaje się dowód rejestracyjny, którego wzór określają przepisy w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

§ 6. 1. Numer na tablicach rejestracyjnych pojazdu składa się z:

1) wyróżnika służby i jednej litery ze zbioru następujących 25 liter: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z oraz wyróżnika pojazdu albo

2) wyróżnika województwa, wyróżnika powiatu i wyróżnika pojazdu, które określają przepisy w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

2. Wyróżniki służb stanowią litery:

1) HB — dla Biura Ochrony Rządu;

2) HP — dla Policji;

3) HK — dla Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu;

4) HA — dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

5) HW — dla Straży Granicznej.

3. Wyróżnik pojazdu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, stanowią:

1) jedna litera ze zbioru liter, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz trzy cyfry w przedziale od 001 do 999 albo

2) dwie cyfry w przedziale od 01 do 99 i dwie litery ze zbioru liter, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

§ 7. Tablic rejestracyjnych zawierających wyróżnik województwa i wyróżnik powiatu nie stosuje się do oznakowanych pojazdów służb.

§ 8. 1. Wzory tablic rejestracyjnych zawierających wyróżniki służb, wzory umieszczanych na nich symboli oraz wzór nalepki kontrolnej odpowiadają wzorom określonym w przepisach w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

2. Wzór znaku legalizacyjnego określają przepisy w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzoru znaku legalizacyjnego.

§ 9. 1. Organy, o których mowa w § 3:

1) zamawiają u producentów tablice rejestracyjne zawierające wyróżniki, o których mowa w § 6 ust. 1, blankiety dowodów rejestracyjnych, o których mowa w § 5 ust. 2, znaki legalizacyjne i nalepki kontrolne;

2) zgłaszają zapotrzebowanie na numery rejestracyjne zawierające wyróżniki, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2, do starosty właściwego ze względu na siedzibę jednostki organizacyjnej użytkującej pojazd.

2. Starosta przyznaje organom, o których mowa w § 3, numery rejestracyjne zawierające wyróżniki określone w § 6 ust. 1 pkt 2, na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania.

§ 10. Organy, o których mowa w § 3, zapewniają warunki ochrony blankietów dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych i nalepek kontrolnych przed dostępem osób nieuprawnionych.

§ 11. Tablice rejestracyjne i nalepki kontrolne, a w odniesieniu do samochodu ciężarowego samowyładowczego i przyczepy samowyładowczej — numery rejestracyjne, umieszcza się na pojeździe w sposób określony w przepisach w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

§ 12. 1. W przypadku zbycia pojazdu zarejestrowanego na warunkach i w trybie określonych w rozporządzeniu przekazuje się nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 i 3. Tablice rejestracyjne nie podlegają przekazaniu.

2. W przypadku zbycia pojazdu poza służby przez Biuro Ochrony Rządu, nabywcy przekazuje się również dowód rejestracyjny.

3. W przypadku zwrotu po badaniach albo testowaniu pojazdu zarejestrowanego na warunkach i w trybie określonych w rozporządzeniu przekazuje się osobie, od której przyjęto pojazd do badań albo testowania, dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 i 3. Dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne nie podlegają przekazaniu.

4. W razie zagubienia dowodu rejestracyjnego, jeżeli podlega on przekazaniu, lub karty pojazdu organ, o którym mowa w § 3, wystawia i przekazuje zaświadczenie potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie, którego wzór określają przepisy w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

5. W razie nadania i umieszczenia cech identyfikacyjnych pojazdu lub wykonania tabliczki znamionowej zastępczej przez stację kontroli pojazdów służby, organ, o którym mowa w § 3, przekazuje zaświadczenie potwierdzające ten fakt.

§ 13. 1. Zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym odnotowuje się w rubryce „Adnotacje urzędowe”, na podstawie dokumentów określonych w § 4 ust. 2 pkt 3 i 4.

2. Zmiany danych zamieszczonych w karcie pojazdu odnotowuje się w odpowiednich rubrykach karty, zgodnie z przepisami w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu i jej opisu.

3. W przypadku zmiany cechy identyfikacyjnej pojazdu w zakresie nadwozia, podwozia lub ramy właściwy organ wydaje nowy dowód rejestracyjny.

§ 14. 1. Dowody rejestracyjne, które utraciły przydatność do celów służbowych albo zostały zniszczone lub zużyte, unieważnia się przez odcięcie prawego dolnego rogu dokumentu w taki sposób, aby można było odczytać zapisy wcześniej naniesione na dokument, oraz przekreślenie stron. Unieważnione dowody rejestracyjne przechowuje się w teczkach indywidualnych pojazdów.

2. Zniszczone lub zużyte tablice rejestracyjne, znaki legalizacyjne i nalepki kontrolne podlegają komisyjnemu skasowaniu. Numery rejestracyjne skasowanych tablic rejestracyjnych zawierających wyróżnik służby wykorzystuje się ponownie. Numery rejestracyjne skasowanych tablic rejestracyjnych zawierających wyróżnik województwa i wyróżnik powiatu mogą być wykorzystane ponownie.

3. W razie utraty dowodu rejestracyjnego lub tablicy rejestracyjnej numer rejestracyjny pojazdu, dowód rejestracyjny i tablicę rejestracyjną unieważnia się.

4. O unieważnieniu numeru rejestracyjnego zawierającego wyróżnik województwa i wyróżnik powiatu właściwy organ, o którym mowa w § 3, zawiadamia właściwego starostę.

§ 15. 1. Zachowują ważność wydane na podstawie dotychczasowych przepisów dowody rejestracyjne oraz przyznane numery rejestracyjne.

2. Pojazdy, które nie posiadają zalegalizowanych tablic rejestracyjnych i nalepek kontrolnych, uważa się za spełniające wymagania określone w § 5 ust. 1.

3. Pojazdy posiadające tabliczki zastępcze oraz cechy identyfikacyjne nadane i umieszczone lub nabite na podstawie dotychczasowych przepisów albo posiadające w dowodzie rejestracyjnym wpis potwierdzający brak numeru silnika uważa się za spełniające wymagania w zakresie cech identyfikacyjnych pojazdu, stosownie do przepisów w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

§ 16. Do czasu wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2007 r., mogą być wydawane dowody rejestracyjne według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej (Dz. U. Nr 107, poz. 1008 oraz z 2005 r. Nr 77, poz. 675).

§ 17. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej (Dz. U. Nr 107, poz. 1008 oraz z 2005 r. Nr 77, poz. 675).

§ 18. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701.