ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie nadania osobowości prawnej „Administracji Nieruchomości Kościelnych” z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 97, poz. 481, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Nadaje się osobowość prawną jednostce organizacyjnej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwą „Administracja Nieruchomości Kościelnych”, z siedzibą w Warszawie, powołanej uchwałą Rady Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej —wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 59, poz. 375, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756 oraz z 2004 r. Nr 68, poz. 623.