ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej (Dz. U. Nr 152, poz. 1733, z późn. zm. 3) ) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 1–3 otrzymują brzmienie:

„1) Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej imienia gen. bryg. Tomasza Gorzechowskiego z siedzibą w Przemyślu, obejmujący województwo podkarpackie z wyłączeniem powiatów: jasielskiego, krośnieńskiego, sanockiego (bez gmin: Sanok, Zagórz, Tyrawa Wołoska) oraz miasta na prawach powiatu Krosno,

2) Karpacki Oddział Straży Granicznej imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w Nowym Sączu, obejmujący wchodzące w skład województwa podkarpackiego powiaty: jasielski, krośnieński, sanocki (bez gmin: Sanok, Zagórz, Tyrawa Wołoska), miasto na prawach powiatu Krosno, województwo małopolskie, wchodzące w skład województwa śląskiego: powiat żywiecki i z powiatu cieszyńskiego część obszaru gminy Istebna położonego na południe od linii prostej biegnącej od znaku granicznego nr Ml/201 na granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Słowacką do mostu na potoku Czadeczka, z wyłączeniem tego mostu, prawym brzegiem potoku Czadeczka do zetknięcia się granicy miejscowości Jaworzynka, Koniaków i Istebna, dalej granicą miejscowości Koniaków oraz Istebna do granicy gmin Istebna i Milówka,

3) Nadodrzański Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Krośnie Odrzańskim obejmujący województwo lubuskie i województwo wielkopolskie,”;

2) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) Pomorski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Szczecinie, obejmujący wchodzące w skład województwa zachodniopomorskiego powiaty: choszczeński, drawski, goleniowski, gryfiński, łobeski, myśliborski, policki, pyrzycki, stargardzki, szczecinecki, świdwiński, wałecki, miasto na prawach powiatu Szczecin oraz obszar morskich wód wewnętrznych na rzece Odrze na północ od granicy morskiego portu handlowego Szczecin do linii prostej łączącej brzegi Zalewu Szczecińskiego, przechodzącej przez boję „TN-C” północnego toru podejściowego do portu Trzebież i stawę „N” na wyspie Chełminek,”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2009 r.


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 195, poz. 1199, Nr 216, poz. 1367 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 186, poz. 1822, z 2004 r. Nr 150, poz. 1590 i Nr 219, poz. 2228, z 2005 r. Nr 153, poz. 1283 oraz z 2007 r. Nr 151, poz. 1079.