ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych

Na podstawie art. 16 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. Nr 78, poz. 461, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych (Dz. U. Nr 233, poz. 1965) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchyla się pkt 2, 4 i 6;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Dodatkowe lotnicze przejścia graniczne, o których mowa w § 1, są otwarte codziennie:

1) w godzinach od 700 do 2000, a w miesiącach od maja do września od 700 do 2200 – wymienione w § 1 pkt 1, 3, 5, 7–9 i 12;

2) w godzinach od 600 do 2000, a w miesiącach od maja do września od 600 do 2200 – wymienione w § 1 pkt 10;

3) przez całą dobę – wymienione w § 1 pkt 11.

2. Dodatkowe lotnicze przejścia graniczne, o których mowa w § 1 pkt 1, 3, 5, 7–10 i 12, są przeznaczone do obsługi statków powietrznych odbywających loty międzynarodowe w ruchu osobowym, natomiast dodatkowe lotnicze przejście graniczne, o którym mowa w § 1 pkt 11, jest przeznaczone do obsługi statków powietrznych odbywających loty międzynarodowe w ruchu osobowym i towarowym.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 6, poz. 31 i Nr 43, poz. 271, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 45, poz. 498, z 2003 r. Nr 223, poz. 2220 oraz z 2004 r. Nr 172, poz. 1805.