ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 27 września 2011 r. w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z rejestru PESEL w drodze weryfikacji danych

Na podstawie art. 58 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   sposób i tryb przeprowadzania kontroli korzystania z dostępu do danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych w drodze weryfikacji;

2)   wzór upoważnienia do przeprowadzania kontroli;

3)   wzór protokołu kontroli.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1)   ministrze — rozumie się przez to ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

2)   kontrolującym — rozumie się przez to pracownika urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o którym mowa w art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

§ 3. Kontrolę zarządza minister.

§ 4. 1. Kontrola jest wykonywana zgodnie z rocznym planem kontroli.

2. W razie potrzeby, niezależnie od rocznego planu kontroli, minister może zarządzić przeprowadzenie kontroli doraźnej.

§ 5. 1. Roczny plan kontroli sporządza dyrektor komórki organizacyjnej ministerstwa właściwej do prowadzenia spraw związanych z udostępnianiem danych z rejestru PESEL. Roczny plan kontroli zatwierdza minister.

2. Roczny plan kontroli określa:

1)   zakres przedmiotowy kontroli;

2)   nazwę podmiotu kontrolowanego;

3)   przewidywany termin wszczęcia i zakończenia kontroli.

§ 6. 1. Minister wyznacza zespół kontrolny, w którego skład wchodzi co najmniej dwóch kontrolujących, wskazując spośród nich kierownika zespołu kontrolnego.

2. Kontrolujący składa ministrowi pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w kontroli.

3. Wzór upoważnienia do przeprowadzania kontroli stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 7. 1. Kontrolujący dokumentują przebieg i wyniki czynności kontrolnych, zakładając i prowadząc w tym celu akta kontroli, które obejmują:

1)   wykaz ich zawartości, z wymienieniem nazw dokumentów i wskazaniem odpowiednich stron;

2)   uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie do przetwarzania danych przekazanych w celu weryfikacji;

3)   sporządzone na piśmie stanowisko ministra, o którym mowa w § 9 ust. 5;

4)   inne dokumenty związane z przedmiotem kontroli.

2. Akta kontroli służą wyłącznie do użytku służbowego.

§ 8. 1. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządzają protokół kontroli, który zawiera opis stanu faktycznego, stwierdzonego w toku kontroli działalności podmiotu kontrolowanego, w tym ujawnione nieprawidłowości, z uwzględnieniem przyczyn ich powstania, zakresu, skutków oraz osób za nie odpowiedzialnych.

2. Protokół kontroli sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kierownika podmiotu kontrolowanego i ministra.

3. Wzór protokołu kontroli stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 9. 1. Po zakończeniu czynności kontrolnych protokół kontroli podpisują kontrolujący i przekazują protokół kierownikowi podmiotu kontrolowanego, a w razie nieobecności kierownika — osobie pełniącej jego obowiązki, wyznaczając jednocześnie 7-dniowy termin od dnia otrzymania protokołu do złożenia podpisu.

2. Kierownik kontrolowanego podmiotu lub osoba pełniąca jego obowiązki mogą wnieść do protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia w terminie, o którym mowa w ust. 1.

3. W przypadku zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do protokołu kontroli kontrolujący są obowiązani dokonać ich analizy i, w miarę potrzeby, podjąć dodatkowe czynności kontrolne.

4. W przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń kontrolujący zmieniają lub uzupełniają odpowiednią część protokołu.

5. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części kierownik zespołu kontrolnego uzupełnia protokół kontroli o pisemne stanowisko ministra, w którym są wskazane przyczyny nieuwzględnienia zastrzeżeń.

6. Zmieniony lub uzupełniony w wyniku czynności, o których mowa w ust. 3, protokół kontroli bądź protokół kontroli wraz ze stanowiskiem, o którym mowa w ust. 5, przekazuje się kierownikowi podmiotu kontrolowanego lub osobie pełniącej jego obowiązki w celu jego podpisania i zwrotu podpisanego protokołu kontrolującym.

7. Kierownik kontrolowanego podmiotu lub osoba pełniąca jego obowiązki może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając ministrowi pisemne wyjaśnienie tej odmowy w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli. O odmowie podpisania protokołu kontroli kontrolujący czyni wzmiankę w protokole.

8. Odmowa podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu lub osobę pełniącą jego obowiązki nie stanowi przeszkody do wystąpienia do ministra z wnioskiem, o którym mowa w § 10.

§ 10. W przypadku stwierdzenia niespełnienia warunków, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 1 lub art. 48 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu kontroli, kierownik zespołu kontrolnego występuje do ministra z wnioskiem o wydanie decyzji, o której mowa w art. 51 ust. 2 pkt 2 tej ustawy.

§ 11. 2) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2015 r. 3)

Załącznik do rozporządzenia Mistra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 września 2011 r.

1) Obecnie działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne kieruje Minister Spraw Wewnętrznych, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265).

2)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z rejestru PESEL w drodze weryfikacji danych (Dz. U. poz. 1949), które weszło w życie z dniem 31 grudnia 2014 r.

3)    Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych ze zbioru PESEL oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych w drodze weryfikacji danych (Dz. U. Nr 228, poz. 1523).