ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich)

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1190) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa minimalny zakres programu szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich), zwanych dalej „strażnikami”, warunki i zakres udziału Policji w szkoleniu podstawowym, sposób powoływania, skład i tryb działania komisji egzaminacyjnych, kwalifikacje członków komisji, obowiązki przewodniczącego komisji, formę egzaminu oraz organ właściwy do wydania świadectwa złożenia egzaminu i wzór świadectwa.

2. Minimalny zakres programu szkolenia podstawowego strażników określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. 1. Szkolenie podstawowe strażników mogą prowadzić wyłącznie:

1) jednostki szkoleniowe Policji,

2) jednostki innych straży gminnych (miejskich),

3) inne podmioty działające na podstawie przepisów o działalności gospodarczej albo przepisów o systemie oświaty, których przedmiot działalności jest związany z zakresem szkolenia podstawowego strażników

– zwane dalej „podmiotami szkolącymi”, zgodnie z umową zawartą z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), któremu podlega straż gminna (miejska), dla której jest organizowane szkolenie podstawowe.

2. Szkolenie, o którym mowa w ust. 1, straż gminna (miejska) może prowadzić również samodzielnie.

3. Szkolenie podstawowe w zakresie przedmiotów, o których mowa w lp. 7–11 załącznika nr 1 do rozporządzenia, prowadzi wyłącznie Policja.

§ 3. Właściwy miejscowo komendant wojewódzki Policji zatwierdza:

1) szczegółowy program szkolenia podstawowego opracowany przez podmiot szkolący;

2) testy do części pisemnej egzaminu i zestawy pytań do części ustnej egzaminu przygotowane przez podmiot szkolący.

§ 4. Szkolenie podstawowe kończy się egzaminem z zakresu wiedzy i umiejętności określonego w programie szkolenia.

§ 5. 1. Egzamin, o którym mowa w § 4, przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji.

2. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą:

1) dwóch przedstawicieli komendanta wojewódzkiego Policji;

2) komendant straży gminnej (miejskiej) lub upoważniona przez niego osoba;

3) przedstawiciel podmiotu szkolącego.

3. Członkowie komisji, o których mowa w ust. 2, powinni posiadać wiedzę, umiejętności i doświadczenie w zakresie wynikającym z programu szkolenia.

4. Komendant wojewódzki Policji wyznacza spośród swoich przedstawicieli przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.

§ 6. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej:

1) czuwa nad prawidłowym przebiegiem egzaminu;

2) kieruje pracą komisji egzaminacyjnej;

3) dokumentuje przebieg egzaminu końcowego lub poprawkowego oraz ich wynik protokołem sporządzonym w dwóch egzemplarzach, podpisanych przez komisję w pełnym składzie i opatrzonych datą;

4) po zakończeniu egzaminu końcowego lub poprawkowego niezwłocznie przekazuje jeden egzemplarz protokołu egzaminu podmiotowi szkolącemu, drugi egzemplarz właściwemu miejscowo komendantowi wojewódzkiemu Policji oraz pisemnie informuje o wynikach egzaminu komendanta straży gminnej (miejskiej), w której są zatrudnieni egzaminowani strażnicy.

§ 7. Strażnik przystępuje do egzaminu kończącego szkolenie podstawowe po ukończeniu wszystkich przewidzianych programem przedmiotów szkolenia.

§ 8. 1. Egzamin składa się z części pisemnej, ustnej i praktycznej.

2. Część pisemna egzaminu polega na rozwiązaniu testu.

3. Część ustna egzaminu polega na udzieleniu odpowiedzi na pięć tematów wylosowanych przez strażnika z przygotowanego zestawu pytań.

4. Część praktyczna egzaminu polega na zaprezentowaniu określonych przez komisję egzaminacyjną praktycznych umiejętności nabytych w czasie trwania szkolenia.

§ 9. 1. Komisja egzaminacyjna ocenia każdą część egzaminu odrębnie.

2. Komisja egzaminacyjna uznaje egzamin za złożony z wynikiem pozytywnym, jeżeli strażnik otrzyma pozytywne oceny z części ustnej i części praktycznej od większości członków komisji egzaminacyjnej oraz gdy zaznaczy w arkuszu testowym egzaminu pisemnego minimum 60% prawidłowych odpowiedzi.

§ 10. 1. W przypadku negatywnej oceny z egzaminu strażnik może jednokrotnie przystąpić do egzaminu poprawkowego, nie wcześniej jednak niż po upływie dwóch tygodni od daty egzaminu kończącego szkolenie.

2. Skład komisji, termin i miejsce egzaminu poprawkowego określa komendant wojewódzki Policji.

§ 11. Na podstawie protokołu egzaminu właściwy miejscowo komendant wojewódzki Policji wydaje świadectwo ukończenia przez strażnika szkolenia podstawowego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 stycznia 2004 r. (poz. 127)

Załącznik nr 2

WZÓR

(PDF)1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).