ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie sposobu prowadzenia nadzoru nad jednostkami badawczymi i jednostkami certyfikującymi

Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób prowadzenia nadzoru nad jednostkami badawczymi i jednostkami certyfikującymi posiadającymi akredytację OiB.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) audycie — należy przez to rozumieć audyt, o którym mowa w Polskich Normach;

2) audycie nadzoru — należy przez to rozumieć systematyczny, niezależny, udokumentowany proces uzyskiwania zapisów, stwierdzenia faktów lub innych odpowiednich informacji i ich obiektywnej oceny w celu potwierdzenia, że są spełnione wymagania do uzyskania akredytacji OiB;

3) audycie specjalnym — należy przez to rozumieć nieujęty w planie audyt nadzoru;

4) audytorze wiodącym — należy przez to rozumieć osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie audytu, sporządzenie raportu i ustalenie wniosków z audytu.

§ 3. Nadzór nad jednostkami badawczymi i certyfikującymi w imieniu ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwanego dalej „ministrem”, wykonuje kierownik komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra, właściwej w sprawach oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa, zwany dalej „dyrektorem”.

§ 4. Do zadań dyrektora w zakresie nadzoru nad jednostkami badawczymi i certyfikującymi należy:

1) opracowywanie i utrzymywanie procedur systemu nadzoru nad jednostkami badawczymi i certyfikującymi;

2) organizowanie procesu nadzoru jednostek badawczych i certyfikujących w formie audytów nadzoru lub audytów specjalnych;

3) wydawanie opinii wynikających ze sprawowanego nadzoru nad jednostkami badawczymi lub certyfikującymi w sprawach cofania akredytacji OiB;

4) przedstawianie do zatwierdzenia ministrowi wniosków dotyczących cofania akredytacji OiB dla jednostek badawczych i certyfikujących;

5) monitorowanie posługiwania się przez jednostki badawcze i certyfikujące wydanym certyfikatem akredytacji OiB;

6) planowanie czynności dotyczących nadzoru nad jednostkami badawczymi i certyfikującymi oraz zatwierdzanie rocznych planów audytu.

§ 5. Dyrektor powiadamia jednostkę badawczą lub certyfikującą o planowanych audytach nadzoru, z co najmniej trzymiesięcznym wyprzedzeniem.

§ 6. Jednostki badawcze i certyfikujące mogą występować z wnioskiem do dyrektora o zmianę terminu audytu nadzoru, jednak w takim terminie, aby zapewnić przeprowadzenie pierwszego audytu nadzoru przed upływem 12 miesięcy, licząc od dnia wydania certyfikatu akredytacji OiB, oraz aby zachować ważność tego certyfikatu podczas kolejnego audytu.

§ 7. 1. Pierwszy audyt nadzoru przeprowadza się przed upływem 12 miesięcy od dnia wydania certyfikatu akredytacji OiB, a następne nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym.

2. Audyt nadzoru przeprowadzają wykwalifikowani audytorzy wyznaczeni przez dyrektora.

§ 8. 1. Audyt specjalny przeprowadza się w przypadku uzyskania informacji wskazującej, że jednostka badawcza lub certyfikująca przestała spełniać wymagania dotyczące udzielonej akredytacji OiB lub w przypadku zaistnienia zmian znacząco wpływających na działalność tych jednostek.

2. Audyt specjalny przeprowadza się niezwłocznie po uzyskaniu informacji, o których mowa w ust. 1, zwłaszcza w przypadku, gdy jednostka badawcza lub certyfikująca jest w trakcie realizacji procesu oceny zgodności wyrobu przeznaczonego na potrzeby bezpieczeństwa państwa.

3. W przypadku uzyskania informacji o naruszeniu przez jednostkę badawczą lub certyfikującą wymogu, o którym mowa w art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, dyrektor niezwłocznie powiadamia właściwą służbę ochrony państwa.

§ 9. 1. Dyrektor sporządza plan audytu, który następnie jest przekazywany do jednostki badawczej lub certyfikującej, najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem audytu nadzoru.

2. W przypadku audytu specjalnego plan, o którym mowa w ust. 1, jest przekazywany do jednostki badawczej lub certyfikującej najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem audytu.

§ 10. 1. Po przeprowadzeniu audytu nadzoru lub audytu specjalnego jest sporządzany raport, który przekazuje się zainteresowanej jednostce badawczej lub certyfikującej w terminie 14 dni od dnia zakończenia audytu.

2. Raport, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) ocenę stopnia spełniania wymagań dotyczących udzielonej akredytacji OiB przez akredytowaną jednostkę badawczą lub certyfikującą;

2) wnioski dotyczące konieczności wystąpienia do właściwej służby ochrony państwa w przypadku wątpliwości dotyczących przestrzegania przez akredytowaną jednostkę badawczą lub certyfikującą przepisów o ochronie informacji niejawnych i innych informacji prawnie chronionych;

3) opis niezgodności w przypadku ich występowania;

4) sposób i termin usunięcia niezgodności;

5) wnioski dotyczące utrzymania zakresu akredytacji OiB.

§ 11. Dyrektor, w przypadku stwierdzenia przez audytora podczas przeprowadzonego audytu nadzoru lub audytu specjalnego, że jednostka badawcza lub certyfikująca nie spełnia wymagań dotyczących udzielonej akredytacji OiB, występuje do ministra z wnioskiem w sprawie cofnięcia akredytacji OiB, w terminie 7 dni od dnia, w którym upłynie uzgodniony przez dyrektora z jednostką badawczą lub certyfikującą termin usunięcia niezgodności.

§ 12. Dyrektor informuje organy uczestniczące w systemie oceny zgodności oraz kierowników jednostek i komórek organizacyjnych urzędu obsługującego ministra o cofnięciu akredytacji OiB jednostkom badawczym lub certyfikującym.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 245).