ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa zakres, tryb i częstotliwość przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej, w tym:

1) rodzaje profilaktycznych badań lekarskich;

2) zróżnicowanie częstotliwości profilaktycznych badań lekarskich i oceny sprawności fizycznej w zależności od wieku i płci strażaka oraz warunków pełnienia służby;

3) sposób przeprowadzania próby wydolnościowej i testu sprawności fizycznej;

4) sposób ewidencjonowania wyników oceny sprawności fizycznej;

5) wzór indywidualnej karty oceny sprawności fizycznej.

2. Okresowe profilaktyczne badania lekarskie oraz okresowa ocena sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej, zwanego dalej „strażakiem”, zapewniają ochronę zdrowia strażaka oraz umożliwiają prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych.

§ 2. 1. Okresowe profilaktyczne badania lekarskie decydujące o zdolności do prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych, zwane dalej „badaniami profilaktycznymi”, przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez kierownika jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, w której strażak pełni służbę, lub osobę przez niego upoważnioną, zwanych dalej „kierującym na badania”. Skierowanie powinno być dostarczone strażakowi nie później niż 30 dni przed wyznaczonym terminem badań profilaktycznych.

2. Skierowanie na badania profilaktyczne powinno zawierać:

1) dane identyfikacyjne strażaka (imię i nazwisko, imię ojca, datę i miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania);

2) dane identyfikacyjne miejsca pełnienia służby przez strażaka (nazwę jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, adres, numer identyfikacyjny REGON);

3) stanowisko służbowe zajmowane lub przewidziane do objęcia przez strażaka;

4) informację o warunkach pełnienia służby, w tym o występowaniu na stanowisku służbowym czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

3. Skierowanie na badania profilaktyczne wystawia się w dwóch egzemplarzach — pierwszy pozostaje w karcie badań, drugi — potwierdzony przez lekarza medycyny pracy, zwraca się z fakturą do kierującego na badania.

4. Badania profilaktyczne realizują służby wykonujące zadania odpowiednie do zadań służby medycyny pracy utworzone w resorcie spraw wewnętrznych i administracji na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317), a w szczególnie uzasadnionych przypadkach — inne zakłady opieki zdrowotnej, na podstawie umowy o świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy.

§ 3. 1. Badania profilaktyczne przeprowadza lekarz medycyny pracy na podstawie:

1) badania lekarskiego,

2) badań laboratoryjnych,

3) badań konsultacyjnych

— które są elementem badania profilaktycznego. 2. Badania profilaktyczne przeprowadza się:

1) dla strażaków pełniących służbę w zmianowym rozkładzie czasu służby — raz w roku, w zakresie określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, zróżnicowanym dla strażaków do 40 roku życia i powyżej 40 roku życia;

2) dla strażaków pełniących służbę w codziennym rozkładzie czasu służby:

a) co 3 lata — dla strażaków do 50 roku życia,

b) co 2 lata — dla strażaków powyżej 50 roku życia — w zakresie określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia,

z zastrzeżeniem ust. 3.

3.  Niezależnie od terminów, o których mowa w ust. 2, badania profilaktyczne przeprowadza się w przypadku:

1) przewidywanej zmiany stanowiska służbowego lub zakresu wykonywanych obowiązków służbowych;

2) czasowej niezdolności do służby z powodu choroby trwającej dłużej niż 60 dni, w celu ustalenia zdolności do prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych na dotychczasowym stanowisku służbowym.

4. Lekarz medycyny pracy może zlecić przeprowadzenie dodatkowo badań profilaktycznych w innym zakresie niż określony w ust. 2, w tym badań psychologicznych, jeżeli stwierdzi, że ze względu na stan zdrowia lub płeć strażaka jest to niezbędne dla orzeczenia o zdolności do prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych. Lekarz medycyny pracy może też wskazać wcześniejszy termin kolejnych badań profilaktycznych.

5. Zasadność przeprowadzenia badań, o których mowa w ust. 3, oraz skrócenia terminu kolejnych badań profilaktycznych powinna być odzwierciedlona w dokumentacji medycznej strażaka.

6.  Badania psychologiczne, o których mowa w ust. 4, przeprowadza się w celu określenia zdolności psychicznej strażaka do prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych, w tym odporności na stres lub zdarzenie traumatyczne.

7.  Badanie profilaktyczne kończy się wydaniem przez lekarza medycyny pracy zaświadczenia lekarskiego wskazującego termin kolejnego badania profilaktycznego oraz zawierającego orzeczenie lekarskie stwierdzające:

1) wobec braku przeciwwskazań zdrowotnych — zdolny do prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych na stanowisku służbowym;

2) wobec przeciwwskazań zdrowotnych — zdolny do prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych na stanowisku służbowym z ograniczeniem (treść przeciwwskazania lub rodzaj ograniczenia);

3) wobec przeciwwskazań zdrowotnych — niezdolny do prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych na przewidywanym stanowisku służbowym;

4) wobec przeciwwskazań zdrowotnych — utracił zdolność do prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku służbowym.

§ 4. 1. Okresowa ocena sprawności fizycznej strażaka, zwana dalej „oceną sprawności fizycznej”, obejmuje:

1) próbę wydolnościową;

2) test sprawności fizycznej.

2. Próbę wydolnościową przeprowadza się zmodyfikowaną metodą harwardzką, której sposób wykonania i ocenę określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

3. Test sprawności fizycznej składa się z trzech prób sprawnościowych, zróżnicowanych ze względu na płeć strażaka. Opis testu sprawności fizycznej strażaka określa załącznik nr 4 do rozporządzenia, a system oceny prób sprawnościowych z testu sprawności fizycznej — załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 5. Do oceny sprawności fizycznej przystępuje strażak, który posiada aktualne zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w § 3 ust. 7 pkt 1.

§ 6. 1. Corocznej ocenie sprawności fizycznej podlega strażak:

1) w wieku do 50 roku życia;

2) w wieku powyżej 50 roku życia, jeżeli bierze bezpośredni udział w działaniach ratowniczych;

3) powyżej 50 roku życia, na własną prośbę, jeżeli nie bierze bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych.

2. Za przeprowadzenie oceny sprawności fizycznej odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej

Państwowej Straży Pożarnej, w której strażak pełni służbę.

§ 7. 1. Ocenę sprawności fizycznej przeprowadza się w ciągu roku kalendarzowego w terminach:

1) od dnia 1 czerwca do dnia 30 lipca;

2) od dnia 15 września do dnia 30 października — dla strażaka, który nie uzyskał pozytywnej oceny w terminie, o którym mowa w pkt 1.

2. Ocenę sprawności fizycznej przeprowadza się w czasie służby strażaka.

3.  Nieusprawiedliwiona nieobecność strażaka w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, powoduje uzyskanie oceny negatywnej.

§ 8. Wyniki oceny sprawności fizycznej strażaka ewidencjonowane są w „Indywidualnej karcie oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej”, której wzór określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 r. (poz. 2191)

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 59 poz 516 i Nr 166, poz. 1609, z 2004 r. Nr 210, poz 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 100, poz. 836 i Nr 164, poz. 1365.