ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie dopłaty do wypoczynku przysługującej funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu oraz członkom ich rodzin

Na podstawie art. 65 ust. 7 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 27, poz. 298, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa warunki przyznawania dopłaty do wypoczynku przysługującej funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu oraz członkom ich rodzin, a także jej wysokość, sposób jej obliczania i realizacji oraz terminy jej wypłaty.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o funkcjonariuszu, należy przez to rozumieć funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu.

§ 3. 1. Dopłata do wypoczynku przysługuje funkcjonariuszowi, który w związku z pełnieniem służby nabył w danym roku kalendarzowym prawo do urlopu wypoczynkowego.

2. Dopłata do wypoczynku przysługuje funkcjonariuszowi oraz członkom jego rodziny w wysokości określonej w tabeli, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Wysokość dopłaty do wypoczynku ustala się na podstawie złożonego przez funkcjonariusza wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, funkcjonariusz załącza zaświadczenia, wystawione przez właściwe podmioty, dokumentujące wysokość uzyskanych dochodów przez funkcjonariusza, jego małżonka i dzieci pozostające na jego utrzymaniu w roku poprzedzającym rok nabycia prawa do dopłaty do wypoczynku.

5. Funkcjonariusz, którego przeciętny miesięczny dochód brutto na członka rodziny z roku poprzedniego przekroczył kwotę 1 331,- zł, załącza do wniosku o wypłatę dopłaty do wypoczynku oświadczenie o tym fakcie.

6. Dokumenty, o których mowa w ust. 3–5, funkcjonariusz składa w komórce organizacyjnej Biura Ochrony Rządu właściwej w sprawach finansowych w terminie do dnia 31 grudnia danego roku, za który nabył prawo do urlopu wypoczynkowego.

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, funkcjonariusz składa nie wcześniej niż:

1) po dokonaniu opłaty lub przedpłaty za pobyt funkcjonariusza, jego małżonka lub dziecka pozostającego na jego utrzymaniu w ośrodku wczasowym, na kolonii lub obozie młodzieżowym;

2) na 30 dni przed dniem rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych albo takiej części urlopu wypoczynkowego, którego wymiar łącznie z dotychczas wykorzystanym urlopem osiągnie 14 dni kalendarzowych w roku, za który przysługuje dopłata do wypoczynku;

3) na 30 dni przed upływem roku kalendarzowego, za który przysługuje dopłata do wypoczynku, albo dniem zwolnienia ze służby, jeżeli nie zaszły okoliczności wymienione w pkt 1 i 2.

8. Liczbę członków rodziny funkcjonariusza, na których przysługuje dopłata do wypoczynku, ustala się według stanu rodzinnego funkcjonariusza na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, nie później jednak niż w ostatnim dniu służby pełnionej w danym roku.

9. (uchylony).

§ 4. 1. Wypłaty dopłaty do wypoczynku dokonuje komórka organizacyjna Biura Ochrony Rządu właściwa w sprawach finansowych, w terminie 30 dni od dnia złożenia przez funkcjonariusza wymaganych dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 3–5.

2. Wypłaty dopłaty do wypoczynku funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby dokonuje się w ostatnim dniu pełnienia służby.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 2004 r. (poz. 1470)

1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 106, poz. 1128).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 451, Nr 90, poz. 844, Nr 166, poz. 1609, Nr 199, poz. 1939 i Nr 210, poz. 2036.