ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie oddelegowania policjantów do wykonywania zadań służbowych poza Policją w kraju i za granicą

Na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) warunki i tryb oddelegowania policjanta do wykonywania zadań służbowych poza Policją w kraju i za granicą;

2) warunki otrzymywania oraz wysokość uposażenia i innych świadczeń ze stosunku służbowego;

3) rodzaje, warunki przyznawania oraz wysokość dodatkowych świadczeń związanych z oddelegowaniem;

4) tryb postępowania i właściwość przełożonych oraz innych podmiotów w sprawach oddelegowania policjanta do wykonywania zadań służbowych poza Policją.

§ 2. Charakter lub zakres zadań wykonywanych przez oddelegowanego policjanta poza Policją powinien odpowiadać zadaniom określonym w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, zwanej dalej „ustawą”, oraz zadaniom Policji wynikającym z obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej umów i zobowiązań międzynarodowych.

§ 3. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) doradca długoterminowy — policjanta oddelegowanego za granicę do wykonywania zadań zleconych przez instytucję zagraniczną albo zadań wynikających z programów finansowanych ze środków funduszy Unii Europejskiej, gdy okres oddelegowania trwa co najmniej rok, a wykonywanie zadań nie wymaga objęcia przez policjanta stanowiska w instytucji zagranicznej;

2) przełożony właściwy w sprawach osobowych — przełożonego, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy.

§ 4. 1. Z wnioskiem o oddelegowanie policjanta do wykonywania zadań służbowych poza Policją, zwanym dalej „wnioskiem”, mogą wystąpić:

1) organy Policji lub kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji;

2) instytucje krajowe;

3) instytucje zagraniczne.

2. Wniosek podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, powinien zawierać:

1) nazwę instytucji, komórki organizacyjnej oraz nazwę stanowiska przeznaczonego dla policjanta lub pełnionej funkcji;

2) opis kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji;

3) zakres wykonywanych zadań;

4) przewidywany okres oddelegowania;

5) określenie należności pieniężnych i innych świadczeń przysługujących oddelegowanemu policjantowi.

3. Wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, powinien zawierać:

1) dane, o których mowa w ust. 2;

2) określenie uprawnień i należności przysługujących oddelegowanemu policjantowi w instytucji zagranicznej.

4. Wniosek dotyczący doradcy długoterminowego powinien dodatkowo określać zakres uprawnień i należności, jakie przysługują oddelegowanemu policjantowi lub jego jednostce organizacyjnej Policji od instytucji finansującej, przez którą należy rozumieć instytucję krajową albo instytucję zagraniczną, w tym organizację międzynarodową — inną niż podmiot oddelegowujący lub podmiot, do którego następuje oddelegowanie, finansującą wykonywanie zadań, o których mowa w § 2.

5. Wniosek składa się nie później niż 14 dni przed przewidywanym dniem oddelegowania policjanta do instytucji krajowej lub instytucji zagranicznej.

6. Oddelegowanie do wykonywania zadań służbowych poza Policją następuje po zapoznaniu się policjanta z treścią wniosku, o którym mowa w ust. 2 lub 3, oraz po wyrażeniu przez niego zgody na oddelegowanie w formie pisemnego oświadczenia, wskazującego nazwę instytucji krajowej lub instytucji zagranicznej, nazwę stanowiska służbowego lub pełnionej funkcji, a także okres oddelegowania.

§ 5. 1. W przypadku gdy oddelegowanie policjanta do instytucji zagranicznej jest poprzedzone postępowaniem kwalifikacyjnym przewidzianym w umowie międzynarodowej lub przepisach prawa Unii Europejskiej, policjant zwraca się pisemnie do Komendanta Głównego Policji z wnioskiem o wyrażenie zgody na uczestnictwo w tym postępowaniu. Wniosek powinien zawierać odpowiednio dane, o których mowa w § 4 ust. 2.

2. W przypadku pozytywnie zakończonego postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 1, oddelegowanie policjanta do instytucji zagranicznej następuje po przedstawieniu Komendantowi Głównemu Policji kontraktu z instytucją zagraniczną.

3. W razie otrzymania przez policjanta od instytucji zagranicznej propozycji przedłużenia kontraktu lub gdy policjant ubiega się o kolejny kontrakt w instytucji zagranicznej, stosuje się odpowiednio ust. 1.

§ 6. Komendant Główny Policji może z własnej inicjatywy oddelegować policjanta do wykonywania zadań służbowych poza Policją.

§ 7. 1. Komendant Główny Policji, w razie uwzględnienia wniosku:

1) uzgadnia z instytucją krajową lub instytucją zagraniczną obsadę personalną stanowiska służbowego określonego we wniosku albo pełnioną funkcję, po uprzednim uzyskaniu od policjanta pisemnego oświadczenia, o którym mowa w § 4 ust. 6, jeśli kwestie te nie zostały wcześniej uzgodnione;

2) zwalnia policjanta z zajmowanego stanowiska służbowego, z jednoczesnym przeniesieniem go do dyspozycji przełożonego właściwego w sprawach osobowych;

3) zalicza — do celów obliczenia uposażenia i innych należności pieniężnych przysługujących policjantowi w okresie oddelegowania — stanowisko służbowe w instytucji krajowej określone we wniosku do odpowiedniej grupy zaszeregowania oraz ustala policyjny stopień etatowy, stosownie do zaszeregowania stanowisk służbowych policjantów;

4) wydaje rozkaz personalny o oddelegowaniu policjanta do wykonywania zadań służbowych poza Policją.

2. Rozkaz personalny o oddelegowaniu powinien zawierać w szczególności:

1) datę zwolnienia policjanta ze stanowiska służbowego i przeniesienia go do dyspozycji przełożonego właściwego w sprawach osobowych oraz nazwę ostatnio zajmowanego stanowiska służbowego w Policji, ze wskazaniem składników uposażenia;

2) datę oddelegowania policjanta do instytucji krajowej lub instytucji zagranicznej;

3) nazwę instytucji krajowej lub instytucji zagranicznej, do której następuje oddelegowanie;

4) nazwę stanowiska przeznaczonego dla policjanta lub pełnionej funkcji w instytucji oddelegowania;

5) określenie składników i wysokości uposażenia należnego w czasie oddelegowania do instytucji krajowej, ustalonego z uwzględnieniem ust. 1 pkt 3.

3. Komendant Główny Policji nie uwzględnia wniosku, jeżeli wskazane w nim stanowisko, charakter lub zakres zadań nie odpowiada warunkom, o których mowa w § 2.

§ 8. Warunkiem oddelegowania policjanta do instytucji krajowej lub instytucji zagranicznej jest wyznaczenie go na stanowisko służbowe lub do pełnienia funkcji, zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w § 4 ust. 2 i 3.

§ 9. 1. Instytucja krajowa lub instytucja zagraniczna może przenieść oddelegowanego policjanta na inne stanowisko służbowe niż określone we wniosku o oddelegowanie, jeżeli na stanowisku tym są wykonywane zadania, o których mowa w § 2.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przepisy § 4—7 i 10 stosuje się odpowiednio.

§ 10. 1. Komendant Główny Policji odwołuje policjanta z oddelegowania w przypadku konieczności zwolnienia go ze służby w Policji, zawiadamiając o tym odpowiednio instytucję krajową, instytucję zagraniczną lub instytucję finansującą.

2. Komendant Główny Policji, na uzasadniony wniosek instytucji krajowej, instytucji zagranicznej lub instytucji finansującej, odwołuje policjanta z oddelegowania bez jego zgody. Właściwa instytucja, składając Komendantowi Głównemu Policji wniosek o odwołanie policjanta z oddelegowania, zawiadamia o tym policjanta. Odwołanie następuje nie wcześniej niż z upływem 30 dni od dnia złożenia wniosku.

3. Komendant Główny Policji odwołuje policjanta z oddelegowania do instytucji krajowej lub instytucji zagranicznej na jego wniosek, zawiadamiając odpowiednio właściwą instytucję. Odwołanie następuje w terminie do trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku.

4. Komendant Główny Policji, z uwagi na uzasadnione potrzeby Policji, może odwołać policjanta z oddelegowania bez jego zgody, zawiadamiając o tym instytucję krajową, instytucję zagraniczną lub instytucję finansującą oraz policjanta. Odwołanie następuje nie wcześniej niż z upływem 30 dni od dnia zawiadomienia.

5. Terminy, o których mowa w ust. 2—4, mogą być skracane za porozumieniem Komendanta Głównego Policji, instytucji krajowej, instytucji zagranicznej lub instytucji finansującej oraz zainteresowanego policjanta.

§ 11. Po odwołaniu policjanta z oddelegowania przełożony właściwy w sprawach osobowych mianuje go na stanowisko nie niższe niż zajmowane przed oddelegowaniem.

§ 12. 1. Policjant w okresie oddelegowania do instytucji krajowej lub instytucji zagranicznej podlega przełożonemu właściwemu w sprawach osobowych.

2. Przepis ust. 1 nie narusza uprawnień przełożonego, któremu policjant podlega z tytułu zajmowania stanowiska służbowego albo pełnienia funkcji w instytucji krajowej lub instytucji zagranicznej.

§ 13. 1. Policjant oddelegowany do wykonywania zadań służbowych w instytucji krajowej zachowuje prawo do urlopu w wymiarze i na zasadach określonych w ustawie.

2. Urlopu, o którym mowa w ust. 1, udziela policjantowi jego przełożony w instytucji krajowej. Przełożony ten informuje przełożonego właściwego w sprawach osobowych o wymiarze urlopu udzielonego policjantowi w okresie oddelegowania.

3. Policjantowi oddelegowanemu do wykonywania zadań służbowych w instytucji zagranicznej przysługuje urlop w wymiarze i na zasadach obowiązujących w tej instytucji, z zastrzeżeniem ust. 5.

4. Policjant oddelegowany do wykonywania zadań służbowych w instytucji zagranicznej jest obowiązany informować na piśmie przełożonego właściwego w sprawach osobowych o wymiarze urlopu przysługującego i wykorzystanego w instytucji zagranicznej.

5. Policjantowi odwołanemu z oddelegowania w instytucji zagranicznej przysługuje urlop uzupełniający w wymiarze odpowiadającym różnicy pomiędzy wymiarem urlopu wypoczynkowego i dodatkowego, ustalonego na podstawie ustawy, a wymiarem urlopu przysługującego mu w instytucji zagranicznej.

§ 14. 1. Policjantowi oddelegowanemu do wykonywania zadań służbowych w instytucji krajowej przysługują uprawnienia i świadczenia, w tym uposażenie i inne należności pieniężne, w wysokości i na warunkach określonych dla policjantów pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych Policji.

2. Policjantowi oddelegowanemu do wykonywania zadań służbowych w instytucji krajowej położonej poza miejscowością stanowiącą siedzibę jednostki organizacyjnej Policji, w której policjant pełnił dotychczas służbę, przysługują z tego tytułu należności przewidziane dla policjanta oddelegowanego do czasowego pełnienia służby w innej miejscowości.

3. Instytucja krajowa wypłaca oddelegowanemu policjantowi:

1) uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami do uposażenia;

2) nagrody roczne za okres oddelegowania;

3) nagrody motywacyjne;

4) ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany czas wolny od służby, udzielany na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy, do którego prawo powstało w czasie oddelegowania;

5) należności z tytułu podróży służbowych oraz oddelegowania, o którym mowa w ust. 2.

4. Ekwiwalent, o którym mowa w ust. 3 pkt 4, wypłaca się w dniu odwołania z oddelegowania. Przepis art. 115a ustawy stosuje się odpowiednio.

5. Świadczenia i należności pieniężne niewymienione w ust. 3 przyznaje i wypłaca jednostka organizacyjna Policji, w której policjant pełnił służbę bezpośrednio przed oddelegowaniem.

6. Policjantowi oddelegowanemu do wykonywania zadań służbowych w instytucji krajowej przysługuje od jednostki organizacyjnej Policji, w której pełnił służbę bezpośrednio przed oddelegowaniem oraz po jego zakończeniu, wyrównanie nagrody rocznej do wysokości wynikającej z łącznego okresu służby pełnionej w danym roku kalendarzowym.

§ 15. Do policjanta oddelegowanego do wykonywania zadań służbowych w instytucji krajowej stosuje się przepisy, które mają zastosowanie do pracowników zatrudnionych na stanowiskach analogicznych do zajmowanego przez niego stanowiska służbowego, w szczególności dotyczące obowiązków pracodawcy i pracownika, regulaminów pracy, wyróżnień, odpowiedzialności materialnej pracowników, czasu pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, a także funduszu nagród, z wyłączeniem pozostałych przepisów w sprawie wynagrodzeń oraz innych świadczeń i należności pieniężnych wynikających ze stosunku pracy.

§ 16. 1. Policjant w czasie oddelegowania do wykonywania zadań służbowych w instytucji zagranicznej zachowuje prawo do uposażenia zasadniczego, dodatków do uposażenia o charakterze stałym i innych należności pieniężnych należnych na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym, z uwzględnieniem powstałych w tym okresie zmian mających wpływ na prawo do uposażenia i innych należności pieniężnych lub na ich wysokość.

2. Policjantowi, o którym mowa w ust. 1, przysługują również:

1) należności z tytułu zagranicznej podróży służbowej;

2) zwrot kosztów przewozu rzeczy osobistego użytku i przedmiotów gospodarstwa domowego;

3) ryczałt na pokrycie kosztów utrzymania;

4) zwrot kosztów leczenia.

3. Uposażenie oraz świadczenia i należności pieniężne, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 3, nie przysługują policjantowi otrzymującemu za granicą wynagrodzenie na podstawie kontraktu zawartego z instytucją zagraniczną lub instytucją finansującą.

4. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do doradcy długoterminowego, w przypadku gdy wynagrodzenie to jest refundowane jednostce organizacyjnej Policji przez instytucję finansującą.

§ 17. 1. Policjantowi oddelegowanemu do wykonywania zadań służbowych w instytucji zagranicznej przysługują diety na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki, zwrot kosztów noclegów, przejazdów i dojazdów oraz innych niezbędnych wydatków uznanych przez Komendanta Głównego Policji — na warunkach określonych w przepisach w sprawie przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia.

2. Należności, o których mowa w ust. 1, policjant otrzymuje z tytułu podróży odbywanych:

1) w związku z rozpoczęciem i zakończeniem służby w instytucji zagranicznej;

2) w celu załatwienia w kraju lub w innym państwie spraw służbowych na polecenie lub za zgodą Komendanta Głównego Policji;

3) w razie śmierci pozostających w kraju członków rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy na podstawie ustawy, a w innych przypadkach losowych za zgodą Komendanta Głównego Policji;

4) w celu wykorzystania urlopu wypoczynkowego w kraju, raz na dwa lata, nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy służby w instytucji zagranicznej, z wyłączeniem ostatniego roku tej służby.

3. Czas podróży liczy się w drodze z kraju lub innego państwa do chwili przybycia do miejsca wykonywania zadań służbowych w czasie oddelegowania, a w drodze do kraju lub innego państwa — od chwili opuszczenia tego miejsca.

§ 18. 1. Policjantowi w związku z rozpoczęciem i zakończeniem oddelegowania w instytucji zagranicznej przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów przewozu rzeczy osobistego użytku i przedmiotów gospodarstwa domowego do wysokości nieprzekraczającej kosztu frachtu bagażu o wadze 150 kg, ustalonego według stawek Międzynarodowego Stowarzyszenia Przewoźników Lotniczych (IATA).

2. Zwrot kosztów przewozu nie przysługuje, jeżeli z tytułu podróży, o której mowa w § 17 ust. 2 pkt 1, policjant otrzymał zwrot kosztów przejazdu ustalony z uwzględnieniem stawek za kilometr przebiegu pojazdu, określony na podstawie przepisów w sprawie przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia.

§ 19. Należności i świadczenia, o których mowa w § 16 ust. 2, § 17 i 18, nie przysługują, jeżeli policjant otrzymuje od instytucji zagranicznej lub instytucji finansującej świadczenia pieniężne na cele analogiczne do określonych w tych przepisach.

§ 20. Policjantowi oddelegowanemu do wykonywania zadań służbowych w instytucji zagranicznej przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów utrzymania w wysokości i na zasadach określonych w przepisach w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym.

§ 21. Policjant oddelegowany do wykonywania zadań służbowych w instytucji zagranicznej jest obowiązany bez zbędnej zwłoki informować na piśmie przełożonego właściwego w sprawach osobowych o rodzaju i wysokości świadczeń pieniężnych otrzymywanych od instytucji zagranicznej lub instytucji finansującej, mogących mieć wpływ na prawo do świadczeń, o których mowa w § 16 ust. 1 i § 17 oraz § 18, lub na ich wysokość.

§ 22. 1. Policjantowi oddelegowanemu do wykonywania zadań służbowych w instytucji zagranicznej przysługuje zwrot poniesionych za granicą niezbędnych i udokumentowanych kosztów standardowego leczenia w zakresie:

1) leczenia szpitalnego oraz zabiegów leczniczych, porad, badań lekarskich i diagnostycznych z tym związanych — w 100%, do wysokości stanowiącej równowartość 1000 euro rocznie;

2) innych świadczeń leczniczych oraz kosztu zakupu leków zleconych przez lekarza — w 50%, do wysokości stanowiącej równowartość 100 euro miesięcznie.

2. W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w razie konieczności natychmiastowej interwencji lekarskiej w szpitalu, Komendant Główny Policji może wyrazić zgodę na zwrot poniesionych kosztów leczenia i innych świadczeń zdrowotnych przekraczających kwoty określone w ust. 1.

3. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje na podstawie przedłożonych rachunków wraz z dokumentacją medyczną uzasadniającą ich poniesienie.

4. Zwrot kosztów leczenia nie przysługuje, jeżeli policjant jest uprawniony za granicą do bezpłatnego leczenia lub gdy jego koszty są refundowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

5. Zwrot kosztów leczenia nie obejmuje kosztów:

1) zabiegów chirurgii plastycznej i kosmetycznych, nabycia protez ortopedycznych, dentystycznych lub okularów, leczenia sanatoryjnego lub uzdrowiskowego;

2) innych niż wymienione w pkt 1 świadczeń opieki zdrowotnej, które nie znajdują się w wykazach świadczeń gwarantowanych wydawanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm. 3) ).

§ 23. W razie zgonu policjanta oddelegowanego do instytucji zagranicznej koszty transportu jego zwłok do kraju pokrywa Policja.

§ 24. 1. Świadczenia i należności, o których mowa w § 16 ust. 2 i § 23, wypłaca Komenda Główna Policji.

2. Należności i świadczenia, o których mowa w § 16 ust. 2, wypłaca się na rachunek bankowy w kraju wskazany na piśmie przez policjanta.

3. Zwrotu kosztów, o których mowa w § 16 ust. 2 pkt 2 i 4, dokonuje się w walucie kraju właściwej dla rozliczenia kosztów zagranicznej podróży służbowej, określonej na podstawie przepisów w sprawie przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia. Na wniosek policjanta zwrot może być dokonany w walucie polskiej, z zastosowaniem średniego kursu właściwej waluty, obowiązującego w Narodowym Banku Polskim w pierwszym dniu miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc wpłaty.

§ 25. Oddelegowanie policjantów do instytucji krajowej albo instytucji zagranicznej, na podstawie dotychczasowych przepisów, pozostaje w mocy.

§ 26. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 4)


1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323, Nr 195, poz. 1502, Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589 i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 34, poz. 190, Nr 96, poz. 620, Nr 98, poz. 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 164, poz. 1108, Nr 182, poz. 1228, Nr 238, poz. 1578 i Nr 240, poz. 1602 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273 i Nr 117, poz. 677.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696 i Nr 138, poz. 808.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie oddelegowania policjantów do pełnienia zadań służbowych poza Policją w kraju i za granicą (Dz. U. Nr 58, poz. 396), które utraciło moc na podstawie art. 36 pkt 2 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o uchyleniu lub zmianie niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz. U. Nr 98, poz. 817).