ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 26 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odnotowywania wydania decyzji o określeniu czasu pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz decyzji o odmowie wjazdu cudzoziemca na to terytorium

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie odnotowywania wydania decyzji o określeniu czasu pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz decyzji o odmowie wjazdu cudzoziemca na to terytorium (Dz. U. Nr 146, poz. 1424) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Komendant placówki Straży Granicznej odnotowuje, w dokumencie podróży cudzoziemca, wydanie decyzji o określeniu czasu pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednio do ilości posiadanych środków finansowych, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, przez odciśnięcie pieczęci zawierającej rodzaj i numer decyzji o określeniu czasu pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podstawę prawną jej wydania, miejsce na podpis funkcjonariusza Straży Granicznej i odciśnięcie datownika.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Komendant placówki Straży Granicznej odnotowuje, w dokumencie podróży cudzoziemca, wydanie decyzji o odmowie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez odciśnięcie stempla wjazdowego, przekreślonego na krzyż czarnym, niewywabialnym tuszem, i zapisuje obok przekreślenia po prawej stronie, niewywabialnym tuszem, podstawę prawną wydania decyzji o odmowie wjazdu, o której mowa w art. 21 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919).