ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie zasiedlania lokali mieszkalnych oraz normatywów zużycia wyposażenia i urządzeń technicznych w lokalach mieszkalnych

Na podstawie art. 32a ust. 8 i 9 w związku z art. 84a ust. 4 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 398 i Nr 132, poz. 1110) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) tryb zasiedlania lokali mieszkalnych, warunki i sposób wnoszenia opłat za używanie lokalu i opłat pośrednich w okresie wykonywania prac remontowych;

2) normatywy zużycia wyposażenia oraz urządzeń technicznych w lokalach mieszkalnych, sposób i tryb obliczania ich wartości, warunki wymiany lub zwrotu kosztów w zamian za wymianę wyposażenia i urządzeń technicznych zużytych w lokalach mieszkalnych.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

2) Zarządzie — należy przez to rozumieć Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;

3) osobie obejmującej lokal mieszkalny — należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w art. 84a ust. 1 ustawy, która otrzymała decyzję o prawie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym będącym w trwałym zarządzie Zarządu.

§ 3. 1. Zasiedlenie lokalu mieszkalnego następuje po sporządzeniu protokołu przez przedstawiciela Zarządu i osobę obejmującą lokal mieszkalny.

2. W protokole, o którym mowa w ust. 1, określa się stan techniczny wyposażenia i urządzeń technicznych w lokalu mieszkalnym.

3. Szczegółowy zakres robót remontowych do wykonania przez osobę obejmującą lokal mieszkalny określa się w umowie zawartej między osobą obejmującą lokal mieszkalny a dyrektorem Zarządu przed przystąpieniem do wykonania tych robót.

§ 4. 1. Osoba obejmująca lokal mieszkalny przystępuje do wykonania robót remontowych w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, o której mowa w § 3 ust. 3.

2. Osoba upoważniona przez dyrektora Zarządu może przeprowadzać kontrole przebiegu robót remontowych wykonywanych przez osobę obejmującą lokal mieszkalny.

3. Kontrole robót remontowych, o których mowa w ust. 2, może przeprowadzić osoba, która posiada uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, określone w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm. 2) ), oraz pisemne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli robót remontowych w lokalu mieszkalnym, wystawione przez dyrektora Zarządu.

4. Po wykonaniu robót remontowych, jednak nie później niż po upływie 6 tygodni od dnia podpisania umowy, o której mowa w § 3 ust. 3, osoba obejmująca lokal mieszkalny zgłasza pisemnie dyrektorowi Zarządu wykonanie tych robót.

§ 5. 1. W terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wykonania robót remontowych dyrektor Zarządu kieruje osobę, o której mowa w § 4 ust. 3, a w uzasadnionych przypadkach, wynikających z zakresu wykonanych robót remontowych, komisję składającą się z takich osób, do dokonania odbioru tych robót.

2. W przypadku stwierdzenia usterek w wykonanych robotach remontowych dyrektor Zarządu zawiadamia o nich na piśmie osobę obejmującą lokal mieszkalny, wyznaczając termin ich usunięcia, nie dłuższy jednak niż 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia tej osobie. Po upływie tego terminu dokonuje się ponownego odbioru robót.

§ 6. 1. W okresie wykonywania robót remontowych osoba obejmująca lokal mieszkalny wnosi opłatę za używanie lokalu mieszkalnego obliczoną zgodnie z art. 36 ustawy, obniżoną o 50 % oraz opłaty pośrednie w pełnej wysokości.

2. Obniżona, zgodnie z ust. 1, opłata za używanie lokalu mieszkalnego nie może być wnoszona przez okres dłuższy niż 2 miesiące od dnia wydania decyzji o prawie zamieszkiwania.

3. Obniżona opłata za używanie lokalu mieszkalnego jest płatna miesięcznie z góry, do piętnastego dnia każdego miesiąca, na rachunek bankowy Zarządu lub w kasie Zarządu.

§ 7. 1. Normatywy zużycia wyposażenia i urządzeń technicznych w lokalu mieszkalnym określa załącznik do rozporządzenia.

2. Zużycie wyposażenia i urządzeń technicznych w lokalu mieszkalnym kwalifikujące je do wymiany albo naprawy jest ustalane przez pracownika Zarządu uprawnionego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub komisję powołaną przez dyrektora Zarządu, której członkowie spełniają warunki określone w § 4 ust. 3.

3. Wartość wyposażenia i urządzeń technicznych w lokalu mieszkalnym wymienianych w wyniku ich zużycia zgodnego z normatywem dyrektor Zarządu ustala w formie pisemnej, w oparciu o obowiązujące w kwartale poprzedzającym dzień wymiany średnie krajowe ceny rynkowe wymienianego wyposażenia i urządzeń technicznych, publikowane w powszechnie stosowanych katalogach i cennikach, zawierające podatek od towarów i usług. Przez wartość wymiany wyposażenia i urządzeń technicznych w lokalu mieszkalnym rozumie się wartość wyposażenia i urządzeń technicznych powiększoną o koszt robocizny bezpośrednio związanej z wymianą, wynikający z kosztorysu sporządzonego na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

4. Jeżeli dyrektor Zarządu nie dokona wymiany zużytego wyposażenia lub urządzeń technicznych w lokalu mieszkalnym po upływie zgodnego z normatywem okresu ich używalności, osobie zamieszkałej w lokalu mieszkalnym, która dokona takiej wymiany we własnym zakresie, przysługuje zwrot kosztów wymiany zużytego wyposażenia lub urządzeń technicznych, obliczonych zgodnie z ust. 3.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3)

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 i Nr 169, poz. 1419.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie wysokości oraz przyznawania i wypłacania ekwiwalentu konserwacyjnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1373) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie kwater i lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 141, poz. 1377), które w zakresie uregulowanym tym rozporządzeniem utraciły moc z dniem 30 czerwca 2005 r. na podstawie art. 29 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 116, poz. 1203, Nr 151, poz. 1596 i Nr 254, poz. 2533 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 290).