ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Lesznowoli

Na podstawie art. 109 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1842) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Strzeżony ośrodek dla cudzoziemców w Lesznowoli, gmina Grójec, województwo mazowieckie, zwany dalej „ośrodkiem”, utworzony na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Lesznowoli (Dz. U. Nr 134, poz. 1134), jest komórką organizacyjną Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

2. Ośrodek podlega Komendantowi Wojewódzkiemu Policji z siedzibą w Radomiu.

§ 2. Kierownika ośrodka powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 r. 2)1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436).

2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Lesznowoli (Dz. U. Nr 134, poz. 1134), które utraciło moc z dniem 31 sierpnia 2004 r. na podstawie art. 164 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1842).