ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy

Na podstawie art. 86 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1695, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa wysokość:

1) jednorazowej pomocy pieniężnej lub wartość bonów towarowych na zakup odzieży i obuwia,

2) stałej pomocy pieniężnej na zakup środków higieny osobistej,

3) kieszonkowego,

4) ekwiwalentu pieniężnego w zamian za wyżywienie

— związanych z pobytem w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, zwanym dalej „ośrodkiem”;

5) świadczenia pieniężnego na pokrycie we własnym zakresie kosztów pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „świadczeniem pieniężnym”;

6) pomocy na pokrycie kosztów wyżywienia cudzoziemca w podróży w związku z dobrowolnym powrotem do kraju, do którego cudzoziemiec ma prawo wjazdu;

7) stawki dziennej wyżywienia zbiorowego w ośrodku.

2. Rozporządzenie określa także termin i sposób wypłaty pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 1–6.

§ 2. 1. Wysokość jednorazowej pomocy pieniężnej lub wartość bonów towarowych na zakup odzieży i obuwia wynosi 140 zł.

2. Jednorazowa pomoc pieniężna jest wypłacana, a bony towarowe są wydawane, do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym cudzoziemiec został przyjęty do ośrodka.

§ 3. 1. Wysokość stałej pomocy pieniężnej na zakup środków higieny osobistej wynosi 20 zł na miesiąc.

2. Kwota przeznaczona na pomoc, o której mowa w ust. 1, jest wypłacana z góry do 15. dnia każdego miesiąca.

§ 4. 1. Wysokość kieszonkowego wynosi 50 zł na miesiąc.

2. W przypadku wykonywania przez cudzoziemca prac porządkowych na rzecz ośrodka, tłumaczeń ułatwiających porozumiewanie się między pracownikami ośrodka a cudzoziemcami lub prowadzenia zajęć kulturalno-oświatowych na rzecz innych cudzoziemców przebywających w ośrodku, wysokość kieszonkowego może być podwyższona do 100 zł.

3. Kieszonkowe jest wypłacane z dołu do 15. dnia każdego miesiąca.

§ 5. 1. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego w zamian za wyżywienie wynosi 9 zł za dzień.

2. Ekwiwalent, o którym mowa w ust. 1, jest wypłacany z góry do 15. dnia każdego miesiąca.

§ 6. 1. Wysokość świadczenia pieniężnego wynosi 25 zł na dzień.

2.  Jeżeli cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z małżonkiem lub małoletnimi dziećmi, wysokość świadczenia pieniężnego na każdego członka rodziny wynosi, w przypadku rodziny składającej się z:

1) dwóch członków — 20 zł,

2) trzech członków — 15 zł,

3) czterech i więcej członków — 12,50 zł — na dzień.

3. Świadczenie pieniężne jest wypłacane z góry do 15. dnia każdego miesiąca.

§ 7. 1. Wysokość pomocy na pokrycie kosztów wyżywienia cudzoziemca w podróży w związku z dobrowolnym powrotem do kraju, do którego cudzoziemiec ma prawo wjazdu, wynosi 15 zł na dzień podróży.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest udzielana nie więcej niż na 3 dni.

3. Kwota przeznaczona na pomoc, o której mowa w ust. 1, jest wypłacana nie wcześniej niż na 7 i nie później niż na 2 dni przed dobrowolnym powrotem cudzoziemca do kraju, do którego ma prawo wjazdu.

§ 8. Stawka dzienna wyżywienia zbiorowego w ośrodku wynosi 9 zł.

§ 9. Jeżeli okres pobytu cudzoziemca w ośrodku nie obejmuje pełnego miesiąca, kwota przeznaczona na pomoc, o której mowa w § 3 i 4, jest wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu pobytu cudzoziemca w ośrodku w danym miesiącu.

§ 10. 1. Kwota przeznaczona na pomoc, o której mowa w § 2—7, jest wypłacana cudzoziemcowi uprawnionemu do jej otrzymania, po okazaniu przez niego identyfikatora ze zdjęciem, potwierdzającego uprawnienie do pobytu na terenie ośrodka, lub ważnego dokumentu tożsamości.

2. W przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 2, świadczenie pieniężne dla rodziny cudzoziemca można wypłacić cudzoziemcowi, który złożył wniosek o nadanie statusu uchodźcy w imieniu członków rodziny.

3. W uzasadnionych przypadkach, gdy przemawia za tym ważny interes cudzoziemca, kwoty przeznaczone na pomoc, o której mowa w § 2—7, można wypłacić kierownikowi ośrodka upoważnionemu przez cudzoziemca uprawnionego do otrzymania tej pomocy.

§ 11. 1. Wypłaty kwot przeznaczonych na pomoc, o której mowa w § 2—7, są dokonywane w ośrodku, w którym cudzoziemiec przebywa, a w stosunku do cudzoziemca, który korzysta z pomocy udzielanej poza ośrodkiem, w ośrodku najbliższym miejsca pobytu cudzoziemca.

2. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych stanem zdrowia, bezpieczeństwem cudzoziemca lub względami organizacyjnymi, świadczenie pieniężne można wypłacić przekazem pocztowym na adres wskazany przez cudzoziemca.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 3)


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 216, poz. 1367 i Nr 234, poz. 1570.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy (Dz. U. Nr 146, poz. 1428 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1322), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 70, poz. 416).