ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 26 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia

Na podstawie art. 113 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2002 r. w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia (Dz. U. Nr 191, poz. 1598) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) za czas przejazdu oraz za czas pobytu w stałym miejscu pełnienia służby, zamieszkania lub zameldowania na pobyt stały;”;

2) w § 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Koszty przejazdu środkami publicznego transportu autobusowego lub kolejowego, z wyjątkiem przejazdu pociągami ekspresowymi, InterCity i EuroCity, a także wagonem sypialnym lub z miejscami do leżenia, nie wymagają udokumentowania biletami.”;

3) po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:

„§ 14a. 1. Policjantowi odbywającemu zagraniczną podróż służbową w ramach współpracy przygranicznej, bez konieczności korzystania za granicą z noclegu, dieta, o której mowa w § 13 pkt 1, przysługuje w wysokości 25 % stawek określonych w § 14 ust. 2.

2. Dieta, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje, jeżeli:

1) zagraniczna podróż służbowa trwa krócej niż 4 godziny;

2) policjant otrzymał za granicą co najmniej jeden bezpłatny posiłek, o którym mowa w § 14 ust. 3.

3. W przypadku wielokrotnego przekraczania granicy w ciągu doby czas zagranicznej podróży służbowej, o której mowa w ust. 1, sumuje się.”;

4) w § 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Nie podlegają zwrotowi koszty:

1) leczenia refundowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego policjanta;

2) zakupu leków, których nabycie za granicą nie było konieczne;

3) zabiegów chirurgii plastycznej i kosmetycznych;

4) nabycia protez ortopedycznych, dentystycznych lub okularów.”;

5) w § 22 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Jeżeli policjant odbywa zagraniczne podróże służbowe na warunkach określonych w § 14a stale lub cyklicznie, rozliczenia ich kosztów można dokonywać za okres miesięczny w terminie 14 dni po upływie każdego miesiąca.”;

6) § 23 i 24 otrzymują brzmienie:

„§ 23. 1. Policjantowi przeniesionemu z urzędu do pełnienia służby w innej miejscowości, zwanej dalej „nowym miejscem pełnienia służby”, z tytułu przeniesienia przysługują:

1) diety dla niego i członków rodziny, o których mowa w art. 89 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, za czas przejazdu i pierwszą dobę pobytu w nowym miejscu zamieszkania;

2) ryczałt na pokrycie kosztów przejazdu do nowego miejsca zamieszkania osób, o których mowa w pkt 1;

3) zasiłek osiedleniowy;

4) ryczałt z tytułu przeniesienia;

5) zwrot kosztów przewozu urządzenia domowego.

2. Policjantowi przeniesionemu z urzędu, który nie przesiedlił się do nowego miejsca pełnienia służby lub do miejscowości pobliskiej, przysługuje zwrot kosztów dojazdu do nowego miejsca pełnienia służby, w wysokości udokumentowanej miesięcznym biletem imiennym na przejazd środkiem publicznego transportu kolejowego lub autobusowego.

3. W przypadku nieprzedtożenia biletu, o którym mowa w ust. 2, policjant otrzymuje płatny miesięcznie z dołu ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu do nowego miejsca pełnienia służby w wysokości 1/22 ceny miesięcznego biletu na przejazd w klasie II pociągu osobowego przewidzianej dla odległości drogowej między granicami administracyjnymi miejscowości zamieszkania i nowego miejsca pełnienia służby — za każdy dzień wykonywania czynności służbowych w nowym miejscu pełnienia służby.

4. Wysokość miesięcznego ryczałtu, na pokrycie kosztów dojazdu do nowego miejsca pełnienia służby, nie może przekraczać pełnej ceny biletu, o którym mowa w ust. 3.

5. Zwrot kosztów dojazdu do nowego miejsca pełnienia służby oraz ryczałt, o których mowa w ust. 2 i 3, nie przysługują policjantowi, który:

1) posiada uprawnienia do bezpłatnych przejazdów lub zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby z innego tytułu;

2) w nowym miejscu pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej:

a) odmówił przyjęcia tymczasowej kwatery,

b) korzysta w jakiejkolwiek formie z zakwaterowania.

6. Policjantowi, który w związku z przeniesieniem z urzędu przesiedlił się bez rodziny lub w jakiejkolwiek innej formie korzysta z zakwaterowania poza dotychczasowym miejscem wspólnego zamieszkania, przysługuje płatny co miesiąc z dołu ryczałt na pokrycie kosztów jednokrotnego przejazdu w celu odwiedzenia rodziny i z powrotem, w wysokości ceny biletów za przejazd w klasie II pociągu pospiesznego, a gdy na danej trasie lub jej odcinku brak jest połączeń kolejowych — w wysokości ceny biletów za przejazd środkiem publicznego transportu autobusowego.

7. Przy ustalaniu wysokości należności, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2, 3 i 6, przepis § 5 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 24. Wysokość należności, o których mowa w § 23 ust. 1 pkt 1 i 2, ustala się według stawek i cen obowiązujących w dniu przesiedlenia się policjanta. Przepisy § 4 ust. 1 i 2 oraz § 23 ust. 6 stosuje się odpowiednio.”;

7) w § 25:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przez uposażenie, o którym mowa w ust. 1, należy rozumieć miesięczne uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym, przysługujące policjantowi w dniu jego przesiedlenia się, zwane dalej „uposażeniem”.”,

b) uchyla się ust. 3;

8) w § 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do pierwszego wniosku o wypłatę należności, o których mowa w § 23 ust. 2, 3 i 6, policjant załącza dokumenty potwierdzające miejsce jego zameldowania oraz oświadczenie o faktycznym miejscu zakwaterowania, a do każdego następnego tylko wówczas, gdy dane te uległy zmianie.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i Nr 277, poz. 2742 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 70.