ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów wniosków, dokumentów i rejestrów dotyczących wjazdu i pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 2)

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 141, poz. 1180, z 2003 r. Nr 128, poz. 1175 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzór:

1) kart pobytu obywatela Unii Europejskiej, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) dokumentów pobytu, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) wniosku o udzielenie lub przedłużenie zezwolenia na pobyt lub na pobyt czasowy, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) wniosku o wymianę karty pobytu obywatela Unii Europejskiej lub dokumentu pobytu, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) rejestru wniosków o udzielenie lub przedłużenie zezwolenia na pobyt oraz wydanych w tych sprawach decyzji, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) rejestru wniosków o udzielenie lub przedłużenie zezwolenia na pobyt czasowy oraz wydanych w tych sprawach decyzji, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie wzorów wniosków, dokumentów i rejestrów w sprawach wjazdu i pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin (Dz. U. Nr 38, poz. 332 oraz z 2004 r. Nr 67, poz. 620).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 kwietnia 2004 r. (poz. 1201)

Załącznik nr 1

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 2

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 3

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 4

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 5

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 6

WZÓR

(PDF)1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

2)  Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają dyrektywę 68/360/EWG z dnia 15 października 1968 r. w sprawie zniesienia ograniczeń w zakresie przepływu i pobytu stałego pracowników państw członkowskich i ich rodzin na obszarze Wspólnoty (Dz. Urz. WE Nr L 257, z 19.10.1968 r.).