ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie wzorów kart rejestracyjnych oraz sposobu ich wypełniania

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz o Krajowym Systemie Informatycznym (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1585 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 120, poz. 818) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Karty rejestracyjne mają formę elektroniczną.

2. Wzory strukturalne i graficzne oraz sposób wypełniania kart rejestracyjnych określają załączniki do rozporządzenia:

1) załącznik nr 1 — wzory oraz sposób wypełniania elektronicznej karty rejestracyjnej osoby;

2) załącznik nr 2 — wzory oraz sposób wypełniania elektronicznej karty rejestracyjnej przedmiotu;

3) załącznik nr 3 — wzory oraz sposób wypełniania elektronicznej karty rejestracyjnej podmiotu;

4) załącznik nr 4 — wzory oraz sposób wypełniania elektronicznej karty rejestracyjnej rachunku;

5) załącznik nr 5 — wzory oraz sposób wypełniania elektronicznej karty rejestracyjnej przestępstw.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wzorów kart rejestracyjnych, sposobu ich wypełniania oraz katalogów rodzajów przestępstw, cech rysopisowych i znaków szczególnych (Dz. U. Nr 118, poz. 1016, z późn. zm. 2) ).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2007 r. (poz. 881)

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 245).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 238, poz. 2024, z 2003 r. Nr 30, poz. 252, z 2004 r. Nr 280, poz. 2770 oraz z 2005 r. Nr 63, poz. 563.